Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

Grei­čio mė­gė­jai pra­ra­do tei­sę vai­ruo­ti

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą apie pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį vyk­dy­tą rei­dą Plun­gės ra­jo­no ke­liuo­se. Pa­grin­di­nis dė­me­sys skir­tas grei­čio kon­tro­lei. Re­zul­ta­tai ro­do, jog „skrai­duo­lių“ ir pas mus ne­trūks­ta.

Vie­na iš pa­grin­di­nių skau­džių ne­lai­mių ke­liuo­se prie­žas­čių – vir­ši­ja­mas grei­tis. Sa­vait­ga­lį Plun­gės ra­jo­ne, vyk­dant grei­čio kon­tro­lės po­li­ci­jos prie­mo­nę, pa­rei­gū­nai iš­aiš­ki­no net 34 pa­žei­di­mus. Tarp pa­žei­dė­jų – ir du ge­ro­kai grei­tį vir­ši­ję pra­de­dan­tys vai­ruo­to­jai.
Štai kle­vo la­pu pa­žy­mė­tą „Volks­wa­gen“ mar­kės au­to­mo­bi­lį vai­ra­vęs 2000 m. gi­męs vai­ki­nas skrie­jo 102 km/h grei­čiu, kai leis­ti­nas bu­vo tik 40 km/h.
Ki­tas, vai­ruo­to­jo tei­ses įgi­jęs vos prieš 5 mė­ne­sius, 2001 m. gi­męs jau­nuo­lis au­to­mo­bi­liu BMW lė­kė 93 km/h grei­čiu, kai leis­ti­nas taip pat bu­vo 40 km/h.
Abiems pa­žei­dė­jams skir­tos 225 eu­rų bau­dos ir me­tams at­im­ta tei­sė vai­ruo­ti.

Komentarai
Kiti straipsniai