Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

Dei­vi­dui Ka­džiui – nu­ga­lė­to­jo tau­rė

Gargž­duo­se vy­ko Klai­pė­dos ra­jo­no at­vi­ras nau­ja­me­ti­nis tur­ny­ras. Ja­me jė­gas ant pa­ky­los iš­mė­gi­no per pus­šim­tis at­le­tų, at­sto­va­vę Klai­pė­dos, Tel­šių ir Plun­gės ra­jo­nams bei Pa­ne­vė­žio mies­tui.

Šio­se šven­ti­nė­se var­žy­bo­se tarp mū­siš­kių la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Dei­vi­das Ka­dys, svo­rio iki 61 ki­log­ra­mo ka­te­go­ri­jo­je iš­ko­vo­jęs nu­ga­lė­to­jo ti­tu­lą. Jis ro­vi­mo veiks­mu įvei­kė 65 ki­log­ra­mus sve­rian­čią štan­gą, stū­mi­mo – 80 ki­log­ra­mus ir dvi­ko­vė­je su­rin­ko 145 ki­log­ra­mus. Pa­žy­mė­ti­na, kad stū­mi­mo ir dvi­ko­vės re­zul­ta­tai – nau­ji Plun­gės ra­jo­no vy­rų sun­kio­sios at­le­ti­kos re­kor­dai.
Si­dab­ro me­da­lius pel­nė Ovi­di­jus Bu­ta ir Pau­lius Mikš­ta, o bron­zos – Ed­ga­ras Ko­vas. Pa­mi­nė­ti­ni ir Jus­ti­nas Mikš­ta bei No­jus Jo­nu­šas, už­ėmę ket­vir­tą­sias vie­tas.

Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro inf.

Komentarai
Kiti straipsniai