Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

Ava­ri­ją A. Ju­cio gat­vė­je su­kė­lęs ir pa­bė­gęs vai­ruo­to­jas su­lau­kė baus­mės

Pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį Plun­gė­je, A. Ju­cio gat­vė­je, su „Peu­ge­ot“ mar­kės au­to­mo­bi­liu „pri­si­vai­ra­vo“ To­mas La­ta­kas (gim. 1996 m.). Jau­nas vy­ras rė­žė­si į ki­tą au­to­mo­bi­lį ir iš ava­ri­jos vie­tos pa­spru­ko. Pa­aiš­kė­jo, jog net ne­tu­rė­jo tei­sės vai­ruo­ti. Ne­se­niai Plun­gės apy­lin­kės teis­mas kal­ti­nin­kui sky­rė pi­ni­gi­nę bau­dą.

Eis­mo įvy­kis bu­vo už­fik­suo­tas 2019 me­tų lap­kri­čio 13-osios va­ka­rą, maž­daug pu­sę dvy­lik­tos, ties A. Ju­cio gat­vės 5-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­tu pa­sta­tu (prie va­di­na­mo­sios ma­žo­sios „Ma­xi­mos“).
Nu­sta­ty­ta, jog  T. La­ta­kas, ne­tu­rė­da­mas tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nę, vis tiek vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį „Peu­ge­ot 407“ ir, suk­da­mas į kai­rę pu­sę, ne­pra­lei­do pa­grin­di­niu ke­liu va­žia­vu­sios ki­tos trans­por­to prie­mo­nės. Dėl to at­si­tren­kė į Ž. S. vai­ruo­ja­mą au­to­mo­bi­lį „Nis­san Al­me­ra Ti­no“.
Eis­mo įvy­kio me­tu žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo, ta­čiau po su­si­dū­ri­mo iš ava­ri­jos vie­tos kal­ti­nin­kas pa­si­ša­li­no.
Nu­sta­čius vai­ruo­to­ją, T. La­ta­kas bu­vo pa­trauk­tas ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn pa­gal tris Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so (ANK) straips­nius: 417 str. 3 da­lį (ne­pra­lei­do pa­grin­di­niu ke­liu va­žia­vu­sios ma­ši­nos); 424 str. 2 da­lį (vai­ra­vo ne­tu­rė­da­mas tei­sės vai­ruo­ti) ir 426 str. 1 da­lį (pa­si­ša­li­no iš eis­mo įvy­kio vie­tos).
Kal­ti­nin­kas dėl vis­ko pri­si­pa­ži­no ir gai­lė­jo­si. Jo by­la iš­nag­ri­nė­ta vie­ša­me teis­mo po­sė­dy­je žo­di­nio pro­ce­so tvar­ka. Pa­tvir­ti­no, jog vai­ra­vo ne sa­vo au­to­mo­bi­lį ir ne­tu­rė­da­mas vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo, nes jo vi­sai nė­ra įgi­jęs. At­va­žiuo­jan­čios trans­por­to prie­mo­nės esą ne­pa­ste­bė­jo, tad ir at­si­tren­kė. Ta­da iš­si­gan­do ir iš eis­mo įvy­kio vie­tos pa­bė­go.
Jau­nas vy­ras anks­čiau baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka už ki­to­kio po­bū­džio ad­mi­nist­ra­ci­nius nu­si­žen­gi­mus, teis­tas ne­bu­vo. Teis­mas nu­spren­dė jam skir­ti mi­ni­ma­lias bau­das už kiek­vie­ną ad­mi­nist­ra­ci­nį nu­si­žen­gi­mą. Su­ben­dri­nus baus­mes, ga­vo­si 850 eu­rų bau­da. Su­mo­kė­ti teks per 40 die­nų.

Komentarai
Kiti straipsniai