Ketvirtadienis, 2020 m. rugpjūčio 06 d.

Kiek ga­li kai­nuo­ti šyp­se­na?

Ne­re­tai dėl ži­nių trū­ku­mo žmo­nės ne­tin­ka­mai pri­žiū­ri sa­vo dan­tis, o tai ga­liau­siai ga­li pri­ves­ti prie to­kių sun­kių li­gų kaip pe­ri­odon­ti­tas, kuo­met dan­tys pra­de­da kris­ti ar­ba juos bū­ti­na ša­lin­ti.
Kaip tei­sin­gai rū­pin­tis sa­vo ir vai­kų bur­nos bei dan­tų hi­gie­na ir ko­dėl ver­ta lai­ky­tis šių pa­grin­di­nių tai­syk­lių, pa­sa­ko­ja Kau­no gro­žio kli­ni­kos odon­to­lo­gi­jos sky­riaus va­do­vė, bur­nos hi­gie­nis­tė San­dra Bur­či­kai­tė.

Ne­už­ten­ka va­ly­ti dan­tų du kar­tus per pa­rą
Ko ge­ro, vi­si esa­me gir­dė­ję ir tuo ti­ki­me, kad pa­kan­ka­mai bur­nos ir dan­tų prie­žiū­rai už­ten­ka re­gu­lia­riai va­ly­tis dan­tis bei nau­do­ti tarp­dan­čių siū­lą. Ta­čiau tie­sa yra kiek ki­to­kia – bur­nos hi­gie­nis­tų tei­gi­mu, net ir kruopš­čiai bei at­sa­kin­gai va­lan­tis dan­tis dan­tų še­pe­tė­liu, ne­įma­no­ma pa­siek­ti vi­sų dan­tų va­ge­lių bei dan­tų šo­nų, o tarp­dan­čius va­lant siū­lu, vis tiek pa­si­lie­ka mais­to li­ku­čių bei ap­na­šų, ku­rios su­kie­tė­ja ir ga­li virs­ti dan­tų ak­me­ni­mis. Juo­se ima kaup­tis dan­tų ka­rie­sas, bur­nos glei­vi­nės ir pe­ri­odon­to li­gas su­ke­lian­čios bak­te­ri­jos, net ke­liais to­nais ga­li pa­kis­ti dan­tų spal­va, at­si­ras­ti ne­ma­lo­nus bur­nos kva­pas.
No­rint iš­veng­ti ap­na­šų su­ke­lia­mų li­gų ir džiaug­tis svei­kais dan­ti­mis bei gra­žia šyp­se­na, re­ko­men­duo­ja­ma re­gu­lia­riai at­lik­ti pro­fe­sio­na­lią bur­nos hi­gie­ną, ku­rios me­tu spe­cia­liais in­stru­men­tais pa­ša­li­na­mos vi­sos su­si­kau­pu­sios ap­na­šos.

Veiks­min­giau­sias ėduo­nies ir apy­dan­čio li­gų prie­šas
Pro­fe­sio­na­li bur­nos hi­gie­na yra la­bai svar­bi sie­kiant už­kirs­ti ke­lią ap­na­šų su­ke­lia­moms li­goms, ir tai yra pa­grin­di­nis ėduo­nies ir apy­dan­čio li­gų pro­fi­lak­ti­kos me­to­das, to­dėl, pa­sak spe­cia­lis­tų, tu­rin­tiems ge­rus bur­nos hi­gie­nos įgū­džius ją ver­tė­tų at­lik­ti 2 kar­tus per me­tus, ser­gan­tiems pe­ri­odon­to li­go­mis – kas 1–4 mė­ne­sius, o tu­rin­tiems im­plan­tus – kas 4–6 mė­ne­sius.
Šios pro­ce­dū­ros me­tu įver­ti­na­ma dan­tų, dan­te­nų būk­lė, ul­tra­gar­si­niu ska­le­riu ir ran­ki­niais in­stru­men­tais pa­ša­li­na­mos mi­ne­ra­li­zuo­tos bei ne­mi­ne­ra­li­zuo­tos dan­tų ap­na­šos, virš­dan­te­ni­nės ir po­dan­te­ni­nės ap­na­šos, oro ab­ra­zi­jos „Air flow“ bū­du pa­ša­li­na­mos pig­men­ti­nės, nuo rū­ky­mo ar ka­vos, vy­no bei ki­tų da­žan­čių pro­duk­tų var­to­ji­mo at­si­ra­du­sios dė­mės, ab­ra­zy­vo tu­rin­čia pas­ta nu­po­li­ruo­ja­mi dan­tų ir plom­bų pa­vir­šiai. Esant po­rei­kiui, nu­jaut­ri­na­mi ap­si­nuo­gi­nę dan­tų kak­le­liai ar at­lie­ka­mos gy­do­mų­jų pre­pa­ra­tų ap­li­ka­ci­jos, įver­ti­na­ma plom­bų, pro­te­zų ir im­plan­tų būk­lė, jei to­kių yra.
Taip pat nu­sta­to­mas as­me­ni­nės bur­nos hi­gie­nos na­muo­se efek­ty­vu­mas, pa­cien­tai mo­ko­mi bur­nos hi­gie­nos na­muo­se, pa­ren­ka­mos vi­sos rei­kia­mos hi­gie­nos prie­mo­nės: dan­tų še­pe­tė­liai, hi­gie­ni­niai siū­lai, tarp­dan­čių še­pe­tė­liai, dan­tų pa­stos, ska­la­vi­mo skys­čiai ar bur­nos ert­mės iri­ga­to­riai.

Po­pu­lia­riau­si mi­tai, su­si­ję su bur­nos hi­gie­na
Vie­nas pa­grin­di­nių mi­tų, su­si­ju­sių su bur­nos hi­gie­na, skel­bia, kad dan­tų še­pe­tė­lis skir­tas tik dan­tims va­ly­ti, ta­čiau jis yra nau­do­ja­mas vi­siems dan­tų, lū­pi­niams, žan­di­niams, go­mu­ri­niams ir kram­to­mie­siems pa­vir­šiams. Tai pat, va­lant dan­tis še­pe­tė­liu, vi­sa­da rei­kia pa­ma­sa­žuo­ti dan­te­nas tuo pa­čiu dan­tų še­pe­tė­liu su­ki­mo prin­ci­pu. Be to, jis ga­li bū­ti nau­do­ja­mas ir lie­žu­vio va­ly­mui, nes ant jo ir­gi kau­pia­si bak­te­ri­jos, su­ke­lian­čios ne­ma­lo­nų bur­nos kva­pą. Nors tam ir yra su­kur­ti spe­cia­lūs lie­žu­vio va­lik­liai, jų ne­tu­rint, ga­li­ma sėk­min­gai pa­nau­do­ti dan­tų še­pe­tė­lį.
Dar vie­nas są­sa­jų su tik­ro­ve ne­tu­rin­tis fak­tas – krau­juo­jan­čių dan­te­nų pro­ble­mos yra pa­vel­di­mos. Moks­liš­kai tai nė­ra įro­dy­ta, ir tik ge­ra pro­fi­lak­ti­nė prie­žiū­ra, lan­ky­ma­sis pas kom­pe­ten­tin­gus spe­cia­lis­tus ir tin­ka­ma as­me­ni­nė bur­nos hi­gie­na ga­li pa­dė­ti iš­veng­ti su dan­ti­mis ar dan­te­no­mis su­si­ju­sių pro­ble­mų.
Be vi­so to, ne­re­tai gir­di­ma, kad pas bur­nos hi­gie­nis­tą rei­kia lan­ky­tis tik po vi­zi­to pas gy­dy­to­ją odon­to­lo­gą, ta­čiau tai yra ne­tie­sa, nes bur­nos hi­gie­na yra be ga­lo svar­bi tiek kal­bant apie gy­dy­mą, tiek apie pro­fi­lak­ti­ką. Bur­nos hi­gie­nis­tas tu­ri bū­ti pir­mas spe­cia­lis­tas, ku­rio ka­bi­ne­te ap­si­lan­ko­ma prieš pra­de­dant bet ko­kį dan­tų gy­dy­mą – pla­ni­nes ope­ra­ci­jas ar odon­to­lo­gi­nes pro­ce­dū­ras, nes jis pa­ruo­šia pa­cien­to bur­ną to­les­niam gy­dy­mui bei pa­sa­ko, kiek yra ka­rie­so pa­žeis­tų dan­tų, ko­kia bur­nos glei­vi­nės būk­lė ir ko­kį gy­dy­mą koks spe­cia­lis­tas tu­ri at­lik­ti vė­liau.

Ge­rų įpro­čių ver­tė­tų mo­ky­ti jau anks­ty­vo­je vai­kys­tė­je
Dar ne­pra­dė­jus dyg­ti pir­mie­siems dan­tu­kams, re­ko­men­duo­ja­ma jau nuo pir­mų­jų die­nų vai­kus pra­dė­ti pra­tin­ti prie dan­tų va­ly­mo. Tė­vams minkš­tu sku­du­rė­liu ar­ba spe­cia­liu ant pirš­to už­mau­na­mu še­pe­tė­liu rei­kė­tų vis pa­ma­sa­žuo­ti dan­te­nas, o dan­tu­kams pra­dy­gus – juos iš­kart pra­dė­ti va­ly­ti. Jei­gu vai­kas ne­lei­džia va­ly­ti dan­tų, ga­li­ma su­gal­vo­ti įvai­riau­sių žai­di­mų, dai­nų ar šo­kių, dėl ku­rių dan­tų va­ly­mas taps links­mes­nis pro­ce­sas.
Itin svar­bu, kad tė­vai dan­tis vai­kams va­ly­tų tol, kol vai­kas pats su­ge­bės tai pa­da­ry­ti tin­ka­mai, ta­čiau net ir vė­liau bū­ti­na juos per­va­ly­ti, vi­sa­da tik­rin­ti ir ste­bė­ti.
Ne­si­lai­kant bur­nos hi­gie­nos nuo ma­žens, gen­da ne tik pie­ni­niai, bet ir ką tik iš­dy­gę nuo­la­ti­niai dan­tys. Ant jų pa­vir­šiaus su­si­kau­pu­sios ap­na­šos lai­kui bė­gant tam­pa dan­tų ak­me­ni­mis, o nuo jų tok­si­nai ir rūgš­tys su­ke­lia įvai­rias dan­tų ir dan­te­nų li­gas.
Anot bur­nos hi­gie­nis­tės S. Bur­či­kai­tės, jei­gu vai­kai bus mo­ko­mi tin­ka­mų bur­nos va­ly­mo įgū­džių nuo anks­ty­vos vai­kys­tės, jiems su­si­for­muos ge­ri įpro­čiai, to­dėl la­bai svar­bu, kad tė­vai bū­tų kan­trūs ir at­sa­kin­gi mo­ky­to­jai.

Pir­ma­sis ne­tai­syk­lin­gos dan­tų prie­žiū­ros žen­klas – dan­te­nų krau­ja­vi­mas
Pa­kan­ka at­mes­ti­nai va­ly­ti dan­tis ke­lias die­nas, ir ant jų pa­vir­šių jau at­si­ran­da minkš­tų dan­tų ap­na­šų nuo ne­iš­va­ly­tų mais­to li­ku­čių, o tai – pui­ki ter­pė dau­gin­tis bak­te­ri­joms, su­ke­lian­čioms dan­te­nų krau­ja­vi­mą. Taip pat la­bai svar­bu ne­va­ly­ti dan­tų per­ne­lyg stip­riai, at­sar­giai nau­do­ti tarp­dan­čių siū­lą ir pa­si­rink­ti tin­ka­mo minkš­tu­mo dan­tų še­pe­tu­ką.
Itin daž­nai žmo­nės ne­krei­pia dė­me­sio į pra­di­nius dan­te­nų už­de­gi­mo sig­na­lus, ku­rie vė­liau ga­li per­aug­ti į pe­ri­odon­ti­tą, kai pa­žei­džia­mi dan­tis kau­le lai­kan­tys raiš­čiai, ir dan­tys tam­pa pa­slan­kūs. To­liau tam pro­gre­suo­jant, dan­tys ga­li tie­siog iš­kris­ti ar­ba juos pri­sie­i­na ša­lin­ti ir ten­ka kreip­tis į spe­cia­lis­tus dėl dan­tų pro­te­za­vi­mo.
Pra­var­tu ži­no­ti, kad dan­tų pro­te­za­vi­mas ga­li bū­ti kom­pen­suo­ja­mas iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do lė­šų. Tie­sa, kom­pen­suo­ja­mas pa­slau­gas ga­li gau­ti tik pen­si­nin­kai, ne­įga­lie­ji, vai­kai iki 18 me­tų ir as­me­nys, ku­riems bu­vo tai­ky­tas gy­dy­mas dėl bur­nos, vei­do ir žan­di­kau­lių on­ko­lo­gi­nės li­gos.
„La­bai svar­bu su­pras­ti, kad tik tai­syk­lin­ga as­me­ni­nė bur­nos ir dan­tų prie­žiū­ra na­mie bei re­gu­lia­ri kom­pe­ten­tin­gų spe­cia­lis­tų at­lik­ta pro­fe­sio­na­li bur­nos hi­gie­na ga­li už­kirs­ti ke­lią bai­sioms li­goms ir už­tik­rin­ti ge­rą dan­tų hi­gie­ną“, – per­spė­ja bur­nos hi­gie­nis­tė S. Bur­či­kai­tė.

S-595

Nuotraukoje: Anot odon­to­lo­gi­jos sky­riaus va­do­vės, bur­nos hi­gie­nis­tės San­dros Bur­či­kai­tės, tik tai­syk­lin­ga as­me­ni­nė bur­nos ir dan­tų prie­žiū­ra na­mie bei re­gu­lia­ri kom­pe­ten­tin­gų spe­cia­lis­tų at­lik­ta pro­fe­sio­na­li bur­nos hi­gie­na ga­li už­tik­rin­ti ge­rą dan­tų bei bur­nos hi­gie­ną ir už­kirs­ti ke­lią sun­kioms bei il­go gy­dy­mo rei­ka­lau­jan­čioms li­goms.

Komentarai
Kiti straipsniai