Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

Tik­ri­no me­džio­to­jus, nu­sta­ty­tas vie­nas pa­žei­di­mas

Gruo­džio 30 d. Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą „Per sa­vait­ga­lio rei­dus Šiau­lių re­gio­ne – dau­giau nei 70 pa­tik­rin­tų me­džio­to­jų ir 8 me­džiok­lės tai­syk­lių pa­žei­di­mai“. Pa­tik­ri­ni­mų ne­iš­ven­gė ir Plun­gės ra­jo­ne šau­dan­tys me­džio­to­jai, ne­ma­lo­nu­mų su­lau­kė vie­nas me­džio­to­jas ir me­džiok­lės va­do­vas.

Pas­ku­ti­nį­jį gruo­džio sa­vait­ga­lį Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Šiau­lių val­dy­bos pa­rei­gū­nai vyk­dė su­stip­rin­tą me­džiok­lės kon­tro­lę Šiau­lių, Ak­me­nės, Ma­žei­kių ir Plun­gės ra­jo­nuo­se. Rei­dų me­tu iš vi­so bu­vo pa­tik­rin­ti 8 me­džio­to­jų bū­re­liai ir klu­bai bei 73 me­džio­to­jai.
Kaip sa­kė mi­nė­to de­par­ta­men­to vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė Ie­va Krikš­to­pai­ty­tė, Plun­gės ra­jo­ne bu­vo nu­sta­ty­tas vie­nas pa­žei­di­mas, kai me­džio­to­jas vyk­dė me­džiok­lę, me­džio­to­jo bi­lie­te ne­tu­rė­da­mas žy­mos apie sau­gaus el­ge­sio me­džiok­lė­je ži­nių ir prak­ti­nių me­džio­ji­mo įgū­džių pa­tik­ri­ni­mą.
Dėl to me­džio­to­jui ir me­džiok­lės va­do­vui už to­kio ti­po pa­žei­di­mą su­ra­šy­ti nu­ta­ri­mai, už šį pa­žei­di­mą gre­sia įspė­ji­mai ar­ba bau­da nuo 30 iki 90 eu­rų. Ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­las šiuo at­ve­ju ne­bu­vo ra­šo­mas.
Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai pri­me­na, kad pra­neš­ti apie pa­ste­bė­tus ap­lin­kos ap­sau­gos pa­žei­di­mus, ter­ši­mo ar nio­ko­ji­mo at­ve­jus ga­li­ma ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112 ar­ba tie­sio­giai Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tui te­le­fo­nu 8 (5) 273 2995.

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai