Ketvirtadienis, 2020 m. rugpjūčio 06 d.

Sa­vait­ga­lio gais­rai: na­mas, suo­džiai ka­mi­ne ir ser­ve­rio aku­mu­lia­to­rius

Gruo­džio 27–29 die­no­mis Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba su­lau­kė ke­tu­rių iš­kvie­ti­mų: penk­ta­die­nį Sa­lan­tų gat­vės vie­na­me pa­sta­te de­gė ser­ve­rio aku­mu­lia­to­rius; šeš­ta­die­nį Tai­kos gat­vė­je – na­mas ir Par­ko gat­vė­je – suo­džiai; o sek­ma­die­nį ug­nia­ge­siams te­ko vyk­ti į Mi­la­šai­čius, taip pat dėl suo­džių.

Gruo­džio 27-osios ry­tą, apie 7 va­lan­dą, gau­tas pra­ne­ši­mas, kad Sa­lan­tų g. 18 esan­čia­me dvie­jų aukš­tų mū­ri­nia­me pa­sta­te su­vei­kė prieš­gais­ri­nė sig­na­li­za­ci­ja ir jau­čia­mas dū­mų kva­pas. At­vy­kus iš­ori­nių gais­ro po­žy­mių ne­si­ma­tė, ta­čiau ant­ra­me aukš­te bu­vo pil­nas dū­mų ka­bi­ne­tas. Iš­lau­žus va­di­na­mo­sios ser­ve­ri­nės du­ris, pa­aiš­kė­jo, jog bu­vo ap­de­gęs ser­ve­rio aku­mu­lia­to­rius, ta­čiau, kol ug­nia­ge­siai at­vy­ko, jis spė­jo už­ges­ti. Be ma­žos ser­ve­ri­nės pa­tal­pos (1×2 m), ap­rū­ko gre­ti­ma 30 kv. m plo­to pa­tal­pa. Šia­me pa­sta­te yra įsi­kū­ru­sios ke­lios įmo­nės, vie­na iš jų – Plun­gės ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­ja.
Gruo­džio 28-osios ry­tą, apie 10 va­lan­dą, gau­tas pra­ne­ši­mas, kad Tai­kos g. 5 de­ga na­mas, vi­du­je ga­li bū­ti žmo­nių. At­vy­kus iš dvie­jų aukš­tų mū­ri­nio na­mo, pri­klau­san­čio V. K., ver­žė­si dū­mai. Pa­aiš­kė­jo, jog kam­ba­ry­je de­gė sie­nos me­di­nė ap­dai­la ir per­den­gi­mas. Gais­ro me­tu nu­de­gė maž­daug 4 kv. m sie­nos, dar apie 6 kv. m te­ko nu­ar­dy­ti. Įvy­kis ti­ria­mas.
Ki­ti du gais­rai su­si­ję su suo­džiais. Gruo­džio 28-osios va­ka­rą, prieš pat pu­sę vie­nuo­lik­tos, gau­tas pra­ne­ši­mas, kad Par­ko gat­vės 14-aja­me na­me iš ka­mi­no le­kia žie­žir­bos. Pa­nau­do­ję van­de­nį, ug­nia­ge­siai atau­ši­no ka­mi­ną iš iš­orės. Gy­ve­na­ma­sis na­mas – me­di­nis, dvie­jų aukš­tų, pri­klau­so dviem sa­vi­nin­kams. Ka­mi­no an­ga, ku­rio­je de­gė suo­džiai, pri­klau­so M. K.
Gruo­džio 29-osios ry­tą, apie 8 va­lan­dą, gau­tas pra­ne­ši­mas, kad rei­kia pa­gal­bos Mi­la­šai­čių kai­me, Pau­pio g. 8. Pra­neš­ta, jog de­ga ka­mi­nas. At­vy­kus D. Z. pri­klau­san­čio mū­ri­nio na­mo ka­mi­ne de­gė suo­džiai. Ug­nia­ge­siai bu­dė­jo, kol suo­džiai iš­de­gė.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai