Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

Re­konst­ruos ir įrengs nau­ją 13,9 km ge­le­žin­ke­lio ke­lią Plungė–Šateikiai

„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ pa­si­ra­šė pro­jek­to „Ant­ro­jo ke­lio sta­ty­ba ruo­že Plungė–Šateikiai pro­jek­ta­vi­mo ir ran­gos dar­bai“ su­tar­tį. Vie­šo­jo pir­ki­mo me­tu ge­riau­sią pa­siū­ly­mą pa­tei­kė AB „Kau­no til­tai“, su­tar­ties ver­tė sie­kia 46,7 mln. Eur.

Pa­sak ben­dro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių in­fra­struk­tū­ros“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Ka­ro­lio San­kov­ski, ant­ro­jo ke­lio sta­ty­bos ruo­že Plungė–Šateikiai pro­jek­tu nu­ma­to­ma re­konst­ruo­ti 13,9 km esa­mo ge­le­žin­ke­lio ke­lio, pa­sta­ty­ti 13,9 km nau­jo ge­le­žin­ke­lio ke­lio, re­konst­ruo­ti esa­mus til­tus ir pra­lai­das, ieš­mus, per­va­žas, įreng­ti triukš­mo slo­pi­ni­mo sie­nu­tes, re­konst­ruo­ti esa­mas elek­tros, sig­na­li­za­ci­jos ir ry­šių sis­te­mas, įreng­ti tvo­ras, lie­taus bei dre­na­žo sis­te­mas, per­tvar­ky­ti esa­mas Plun­gės ir Ša­tei­kių ge­le­žin­ke­lio sto­tis, pail­gi­nant pa­grin­di­nių bei at­vy­ki­mo ir iš­vy­ki­mo ke­lių nau­din­gą il­gį.
Sie­kiant efek­ty­vin­ti ma­nev­ri­nį dar­bą, pa­ten­kin­ti klien­tų po­rei­kius bei pa­ge­rin­ti jų ap­tar­na­vi­mą, Plun­gės so­ty­je bus vyk­do­ma pa­pil­do­mo at­vy­ki­mo ir iš­vy­ki­mo ke­lio sta­ty­ba.
Pro­jek­tas leis su­ma­žin­ti trans­por­ta­vi­mo iš­lai­das, ap­lin­kos tar­šą, triukš­mo ly­gį. Nau­ja­sis ir re­konst­ruo­tas ruo­žai pa­di­dins eis­mo sau­gu­mą, pa­ge­rins vie­ti­nio ver­slo funk­cio­na­vi­mą, dar­bo jė­gos mo­bi­lu­mo są­ly­gas, o taip pat su­da­rys pa­lan­kes­nes są­ly­gas ke­liau­ti, tu­riz­mo in­dust­ri­jai plė­to­ti, lo­gis­ti­kai bei in­ter­mo­da­li­niam trans­por­tui vys­ty­tis.
Taip pat pro­jek­to me­tu bus vyk­do­ma Eu­ro­pos ge­le­žin­ke­lių trans­por­to TEN-T tin­klo plėt­ra Lie­tu­vo­je.
Šiuo me­tu Plungė–Šateikiai ruo­že leis­ti­nas grei­tis yra 120 km/h ke­lei­vi­nių ir 90 km/h pre­ki­nių trau­ki­nių, o įgy­ven­di­nus šį pro­jek­tą, grei­čiai pa­di­dės ati­tin­ka­mai iki 160 km/h ir iki 120 km/h. Ant­ro­jo (nau­jo­jo) ge­le­žin­ke­lio ke­lio ašies ap­kro­va bus pro­jek­tuo­ja­ma iki 25 t (245 kN), esa­mo ge­le­žin­ke­lio ke­lio ašies ap­kro­va iš­liks ne­pa­ki­tu­si ir bus pro­jek­tuo­ja­ma taip pat iki 25 t (245 kN).
Pro­jek­tą su­da­ro pro­jek­ta­vi­mo dar­bai, eks­per­ti­zės pa­slau­gos, sta­ty­bos dar­bai, tech­ni­nės prie­žiū­ros ir pro­jek­to vyk­dy­mo prie­žiū­ros pa­slau­gos, eis­mo val­dy­mo sis­te­mų pri­tai­ky­mo ir ki­ti dar­bai. Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo truk­mė sie­kia 38 mėn., o jo už­bai­gi­mas nu­ma­to­mas 2022 m. IV ket­vir­tį.
Taip pat įmo­nė pra­ne­ša, kad gruo­dį ben­dro­vė pa­si­ra­šė „Ruo­žo Vilnius–Klaipėda (Drau­gys­tės st.) elek­tri­fi­ka­vi­mas“ pro­jek­to su­tar­tį su jung­ti­nės veik­los part­ne­riais „Elec­nor S.A.“ ir „Ins­ta­la­cio­nes Ina­ben­sa S.A.“.
Skai­čiuo­ja­ma, jog elek­tri­fi­ka­vi­mas tu­rės di­de­lę eko­lo­gi­nę nau­dą – kas­met ge­le­žin­ke­lio tin­kle bus su­de­gi­na­ma 46 tūkst. to­nų ma­žiau dy­ze­li­no. So­cia­li­nė eko­no­mi­nė nau­da dėl oro tar­šos su­ma­žė­ji­mo per vi­są eks­plo­a­ta­ci­jos lai­ko­tar­pį sieks apie 700 mln. Eur. Pla­nuo­ja­ma, jog dar­bai bus baig­ti 2023 me­tais. Jau 2024 me­tais pa­grin­di­ne ša­lies ge­le­žin­ke­lių ar­te­ri­ja – tarp Vil­niaus ir Klai­pė­dos – trau­ki­niai va­žiuos va­ro­mi eko­lo­giš­kes­ne ir pi­ges­ne ener­gi­ja.

Komentarai
Kiti straipsniai