Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

Pur­vai­tiš­kis ne­le­ga­lų gin­klą sa­kė tu­rė­jęs sa­vi­gy­nai

Me­tams bai­gian­tis, į tei­sia­mų­jų suo­lą te­ko sės­ti Pur­vai­čių kai­mo (Žli­bi­nų sen.) gy­ven­to­jui Vac­lo­vui Kon­čiui (gim. 1956 m.). Anks­čiau už na­mi­nę deg­ti­nę teis­tas vy­ras gruo­džio 30 die­ną tu­rė­jo aiš­kin­tis ir dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo šau­na­muo­ju gin­klu (BK 253 str. 1 d.).

Į ne­ma­lo­nu­mus dėl ne­le­ga­liai lai­ko­mo gin­klo V. Kon­čius įklim­po šių me­tų pa­va­sa­rį: ge­gu­žės 31-ąją jo so­dy­bo­je bu­vo at­lik­ta kra­ta ir pa­rei­gū­nai pir­te­lė­je ra­do du­ji­nį re­vol­ve­rį. Nu­sta­ty­ta, jog tai – C ka­te­go­ri­jos šau­na­ma­sis gin­klas, ku­riam vy­ras lei­di­mo ne­tu­rė­jo. Tei­sė­sau­gi­nin­kai pur­vai­tiš­kiui iš­kė­lė bau­džia­mą­ją by­lą.
Į tei­sia­mų­jų suo­lą V. Kon­čius sė­do jau tre­čią kar­tą. Anks­čiau yra teis­tas už na­mi­nės deg­ti­nės vi­ri­mą ir lai­ky­mą. Gin­klas bu­vo ras­tas dar ne­at­li­kus anks­čiau pa­skir­tos baus­mės.
Sa­vo kal­tę vy­ras pri­pa­ži­no, tad gruo­džio 30-ąją jo by­la iš­nag­ri­nė­ta su­trum­pin­to pro­ce­so tvar­ka, o pa­skir­ta baus­mė bus su­ma­žin­ta treč­da­liu.
Teis­me V. Kon­čius ne­daug­žo­džia­vo. Iš pra­džių net­gi ža­dė­jo ne­duo­ti pa­ro­dy­mų, bet, su­ži­no­jęs, kad to­kiu at­ve­ju baus­mė ne­bus ma­ži­na­ma, per­si­gal­vo­jo. Pri­si­mi­nė, jog kaž­ku­rią ge­gu­žės mė­ne­sio die­ną jam į so­dy­bą kaž­koks žmo­gus iš Klai­pė­dos at­ve­žė gin­klą, ir jis nu­si­pir­ko. Tie­siog sa­vi­gy­nai. Lei­di­mo sa­kė nie­ka­da ne­tu­rė­jęs. „Pa­si­dė­jau ir vis­kas. Nie­ka­da ne­nau­do­jau“, – ti­ki­no kal­ti­na­ma­sis. Pri­dū­rė, jog gai­li­si dėl pa­da­ry­to nu­si­kal­ti­mo.
Vy­ras nie­kur ne­dir­ba, tu­ri ne­įga­lu­mą. Dėl to, kad tei­sia­mas tre­čią kar­tą, lai­ko­mas re­ci­dy­vis­tu.
Per­nai lap­kri­tį bu­vo nu­teis­tas dėl to, jog bu­vo pa­si­ga­mi­nęs na­mi­nu­kės va­ry­mo apa­ra­tą ir vi­rė deg­ti­nę – 2018 m. rug­sė­jo 8 die­ną miš­ke­ly­je pa­rei­gū­nai vis­ką ra­do ir kon­fis­ka­vo. Bu­vo bra­vo­rė­lis ir be­veik 20 lit­rų „pik­to­sios“, ta­da ga­vo 4 mė­ne­sius vie­šų­jų dar­bų.
Šių me­tų rug­pjū­čio ga­le nu­teis­tas už tai, jog 2019 m. rug­pjū­čio 9 d. na­muo­se lai­kė 17 lit­rų na­mi­nės deg­ti­nės – pa­rei­gū­nai svai­ga­lus ap­ti­ko so­dy­bos pa­vė­si­nė­je po suo­lu, kai ga­vo ano­ni­mi­nį skun­dą. V. Kon­čius ti­ki­no sa­ma­nę pir­kęs nuo ne­pa­žįs­ta­mo as­mens sa­vo reik­mėms. Už tai nu­baus­tas lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­me 4 mė­ne­siams, įpa­rei­go­jant ne­at­ly­gin­ti­nai iš­dirb­ti 40 va­lan­dų.
Tei­sė­jai at­krei­pus dė­me­sį, jog V. Kon­čius ne­da­ro iš­va­dų ir to­liau nu­si­kals­ta, kad vie­šie­ji dar­bai yra ne­efek­ty­vi baus­mė, vy­ras su­sku­bo tei­sin­tis, jog „sa­ma­go­nu tik­rai jau ne­be­už­si­i­ma“.
Pro­ku­ro­ras dėl ne­le­ga­laus gin­klo lai­ky­mo siū­lė jam skir­ti 1 m. ir 4 mė­ne­sių lais­vės at­ėmi­mo baus­mę (čia jau su­ma­ži­nus treč­da­liu), bet dar ati­dė­ti baus­mės vyk­dy­mą pus­an­trų me­tų lai­ko­tar­piui.
Teis­mas sa­vo spren­di­mą skelbs sau­sio vi­du­ry­je.

Li­na MOTUŽIENĖ

 

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai