Ketvirtadienis, 2020 m. rugpjūčio 06 d.

Plun­giš­kių vai­kai – la­biau­siai nu­tu­kę Lie­tu­vo­je…

„Lie­tu­vo­je dau­gė­ja vai­kų su ant­svo­riu“ – to­kią nau­jie­ną sau­sio 3 die­ną pa­skel­bė lrt.lt. Re­mian­tis Hi­gie­nos ins­ti­tu­to Vai­kų svei­ka­tos ste­bė­se­nos in­for­ma­ci­nės sis­te­mos duo­me­ni­mis, su­kaup­tais iš Vai­ko svei­ka­tos pa­žy­mė­ji­mo duo­me­nų, 2018–2019 moks­lo me­tais mū­sų ša­ly­je penk­ta­da­lio (21,6 proc.) 7–17 m. am­žiaus mo­ki­nių svo­ris bu­vo per di­de­lis. Ne­sma­gu, bet ly­de­riai yra plun­giš­kių vai­kai…

Ap­žvel­giant mo­ki­nių kū­no ma­sės in­dek­so (KMI) įver­ti­ni­mo re­zul­ta­tus ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se 2018–2019 moks­lo me­tais, dau­giau­siai 7–17 me­tų mo­ki­nių, tu­rin­čių ant­svo­rio, yra Plun­gės r. sa­vi­val­dy­bė­je (18 proc.), t. y. 2,6 proc. dau­giau nei ša­lies vi­dur­kis (15,4 proc.). Ant­ro­je vie­to­je su nu­tu­ku­siais mo­ki­niais yra Šven­čio­nių r. sa­vi­val­dy­bė (9,1 proc.), t. y. 2,9 proc. dau­giau nei ben­drai to­kių mo­ki­nių da­lis Lie­tu­vo­je.
Gal per daug val­gom ke­ba­bų ir per ma­žai ju­dam?

Pa­reng­ta pa­gal lrt.lt inf.

 

delfi.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai