Trečiadienis, 2020 m. rugsėjo 30 d.

Per šven­tes vai­ruo­to­jai bu­vo blai­vūs

Kaip pra­ne­ša Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas, šven­ti­niu lai­ko­tar­piu mū­sų sa­vi­val­dy­bės vai­ruo­to­jai ne­va­ži­nė­jo gir­ti: tik vie­nam nu­sta­ty­tas leis­ti­ną nor­mą vir­ši­jęs gir­tu­mas.

Gruo­džio 31 – sau­sio 1 die­no­mis Plun­gės ra­jo­ne, vyk­dant po­li­ci­nę prie­mo­nę eis­mo sau­gu­mui ir vie­ša­jai tvar­kai už­tik­rin­ti, su­stab­dy­tos 78 trans­por­to prie­mo­nės, pa­tik­rin­tas 63 vai­ruo­to­jų blai­vu­mas.
Plun­gės r., Pa­pla­te­lės kai­me, vie­nam vai­ruo­to­jui nu­sta­ty­tas 2,49 prom. ne­blai­vu­mas, dėl to pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.
Du vai­ruo­to­jai bu­vo var­to­ję gė­ri­mų, bet ne­vir­ši­jo leis­ti­nos al­ko­ho­lio kie­kio krau­jy­je nor­mos.
Taip pat su­ra­šy­ti 9 pro­to­ko­lai (7 už KET pa­žei­di­mus), pvz., vie­nas vai­ra­vo trans­por­to prie­mo­nę ne­tu­rė­da­mas tei­sės vai­ruo­ti.

Komentarai
Kiti straipsniai