Ketvirtadienis, 2020 m. rugpjūčio 06 d.

Per me­tus dau­giau nei šim­tas mū­sų vai­kų gi­mė už­sie­ny­je

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius su­ve­dė me­ti­nę sta­tis­ti­ką ir su­skai­čia­vo, kiek bū­ta mir­čių, kiek nau­jų gy­vy­bių, kiek įre­gist­ruo­ta san­tuo­kų ir kiek iš­tuo­kų.

Trum­pai ap­žvel­giant pas­ku­ti­nį­jį 2019-ųjų me­tų mė­ne­sį, iš vi­so bu­vo įre­gist­ruo­ti 44 gi­mi­mai (23 mer­gai­tės ir 21 ber­niu­kas) ir 31 mir­ties at­ve­jai. Po­pu­lia­riau­sias var­das gruo­dį gi­mu­sioms mer­gai­tėms – Emi­li­ja, ber­niu­kams – Her­kus. Su­teik­ti ir re­tes­ni var­dai – Vio­la, Di­ja, Be­la, Au­ri­ja, Ula, Ari­jus, Ha­ris. Trims kū­di­kiams duo­ti se­nes­ni var­dai – Jo­nas, Jo­kū­bas, Ame­li­ja. Už­re­gist­ruo­ti 6 tė­vys­tės pri­pa­ži­ni­mai. Du kū­di­kiai už­re­gist­ruo­ti, kai vai­ko mo­ti­na nė­ra įre­gist­ra­vu­si san­tuo­kos su vai­ko tė­vu ir tė­vys­tė ne­pri­pa­žin­ta. Taip pat su­da­ry­ta 11-ika san­tuo­kų, ta­čiau 9 po­ros iš­si­sky­rė.
Žvel­giant į vi­sus me­tus, per 2019-uo­sius mū­sų Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je įre­gist­ruo­ta 412 gi­mi­mų (221 ber­niu­kas ir 191 mer­gai­tė), 114 iš jų –  už­sie­nio vals­ty­bė­se gi­mę Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių vai­kai, ku­rie įsta­ty­mo nu­ma­ty­ta tvar­ka įtrauk­ti į ap­skai­tą. Įre­gist­ruo­ti 9 kū­di­kiai, kai vai­ko mo­ti­na nė­ra įre­gist­ra­vu­si san­tuo­kos su vai­ko tė­vu ir tė­vys­tė ne­pri­pa­žin­ta. Gi­mi­mų skai­čius, pa­ly­gi­nus su 2018 me­tais, iš­lie­ka sta­bi­lus.
Pra­ėju­siais me­tais tė­vai mer­gai­tėms daž­niau­siai su­tei­kė šiuos var­dus: Pau­li­na, Emi­li­ja, Ema, Ga­bi­ja. Tarp ber­niu­kų po­pu­lia­riau­si var­dai bu­vo Do­mas, Jo­kū­bas, Ma­tas, Gus­tas. Neap­si­ei­ta ir be ne­įpras­tes­nių var­dų – Ma­ti­jus, Ei­no­ras, Ai­ro­nas, Odi­nas, Ei­da­nas, Ar­gau­das, Ha­ris, Ei­nar­das, Ha­ro­nas, Est­ri­ja, Nei­la, Frė­ja, He­tė­ja, Be­la, Au­ri­ja, Me­lė­ja, Mi­la. Ta­čiau bu­vo plun­giš­kių tė­ve­lių, ku­rie vai­ku­čiams pa­rin­ko se­nes­nius lie­tu­viš­kus var­dus – Ade­lė, Sa­lo­mė­ja, Ele­na, Ame­li­ja, Jo­nas, Ig­nas. Įre­gist­ruo­ti 97 tė­vys­tės nu­sta­ty­mai ir pri­pa­ži­ni­mai.
Be­je, po dau­ge­lio me­tų per­trau­kos įre­gist­ruo­ti try­nu­kai ir 8 dvy­nu­kų po­ros. Tuo­kė­si ir la­bai jau­ni žmo­nės: jau­niau­sia ma­ma – 16 me­tų, jau­niau­sias tė­vas – 18 me­tų.
Kal­bant apie ne­tek­tis – jų bu­vo ma­žiau nei nau­jų gy­vy­bių: įre­gist­ruo­ti 392 mi­ri­mai. Net 9 Plun­gės ra­jo­no pi­lie­čiai mi­rė už­sie­nio vals­ty­bė­se, jie įsta­ty­mo nu­ma­ty­ta tvar­ka įtrauk­ti į ap­skai­tą.
Per pra­ėju­sius me­tus įre­gist­ruo­tos 252 san­tuo­kos (iš jų 89 bu­vo įre­gist­ruo­tos tik baž­ny­čio­se, bet jos įsta­ty­mo nu­ma­ty­ta tvar­ka taip pat įtrauk­tos į ap­skai­tą). Su už­sie­nio vals­ty­bės pi­lie­čiais įre­gist­ruo­tos 9 san­tuo­kos, 18 po­rų plun­giš­kių su­si­tuo­kė už­sie­nio vals­ty­bė­se, 21 san­tuo­ka bu­vo įre­gist­ruo­ta ne met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je, o ki­to­se jau­na­ve­džių pa­si­rink­to­se vie­to­se.
Net 24 ra­jo­no gy­ven­to­jams iš­duo­tos pa­žy­mos apie šei­mi­nę pa­dė­tį – jos rei­ka­lin­gos no­rint su­si­tuok­ti už­sie­nio vals­ty­bė­je.
Su­skai­čiuo­ta, jog bu­vo 20 po­rų, ku­rios dėl ne­nu­ma­ty­tų ap­lin­ky­bių at­si­sa­kė įre­gist­ruo­ti san­tuo­kas.
Pa­ly­gi­nus su 2018 me­tais, baž­ny­čio­se įre­gist­ruo­ta 44 po­ro­mis ma­žiau ne­gu 2019 me­tais, o Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je su­si­tuo­ku­sių­jų skai­čius iš­li­ko sta­bi­lus.
Iš­tuo­kų bu­vo 116-ika, 8 plun­giš­kių sky­ry­bos įre­gist­ruo­tos už­sie­nio vals­ty­bė­se. Kaip ir už­per­nai, taip ir per­nai, iš­tuo­kų skai­čius iš­li­ko sta­bi­lus.

Pa­reng­ta pa­gal Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus inf.

Komentarai
Kiti straipsniai