Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Mei­lės su 15-me­te pa­sek­mės: nėš­tu­mas ir bau­džia­mo­ji by­la

Plun­gės apy­lin­kės teis­mas ne­se­niai nu­tei­sė 21 me­tų rie­ta­viš­kį Sau­lių B., ku­ris kal­tin­tas, kad ly­tiš­kai san­ty­kia­vo su jau­nes­ne ne­gu še­šio­li­kos me­tų pa­aug­le (BK 151-1 str. 1 d.). Da­bar jau 16-me­tė mer­gi­na ne­tru­kus tu­rės gim­dy­ti.

Ši by­la iš­nag­ri­nė­ta ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka, kal­ti­na­mo­jo at­žvil­giu gruo­džio 4 die­ną bu­vo pri­im­tas bau­džia­ma­sis įsa­ky­mas.
Pra­ei­ty­je už va­gys­tes ir nu­si­kals­ta­mu bū­du gau­to tur­to įgi­ji­mą ar re­a­li­za­vi­mą teis­tas Sau­lius B. pri­si­da­rė ir ki­to­kių bė­dų – pa­žei­dė ne­pil­na­me­čio as­mens sek­su­a­li­nio ap­si­spren­di­mo lais­vę ir ne­lie­čia­mu­mą. Teis­tu­mas jam dar ne­bu­vo iš­ny­kęs.
Jau­nas vy­ras nie­kur ne­dir­ba (tik re­gist­ruo­tas Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je), tu­ri pa­grin­di­nį iš­si­la­vi­ni­mą. Gy­ve­na Plun­gė­je, bet gy­ve­na­mą­ją vie­tą yra de­kla­ra­vęs Rie­ta­ve.
Teis­mas nu­sta­tė, jog kal­ti­na­ma­sis nuo 2018 m. gruo­džio iki 2019 m. rug­pjū­čio mė­ne­sio ne­nu­sta­ty­tą skai­čių kar­tų san­ty­kia­vo su mer­gi­na, ži­no­da­mas, kad jai dar nė­ra 16-ikos me­tų. Tie­siog pa­si­nau­do­jo ne­pil­na­me­tės su­ti­ki­mu, to­kiu bū­du pa­žeis­da­mas jos sek­su­a­li­nio ap­si­spren­di­mo lais­vę ir ne­lie­čia­mu­mą. Tai vy­ko ir jo ma­mos, ir mer­gi­nos tė­vų gy­ve­na­mo­jo­je vie­to­je.
Sau­lius B. kal­tu pri­si­pa­ži­no. Sa­kė, jog su mer­gi­na su­si­pa­ži­no prieš dve­jus me­tus Plun­gė­je, prie mo­kyk­los, kur ji mo­kė­si. Jis taip pat mo­kė­si Plun­gė­je.
Kaž­kiek ben­dra­vo kaip drau­gai, pas­kui iš­si­sky­rė, vė­liau mer­gi­na jam pa­ra­šė per „Fa­ce­bo­ok“, ir jie vėl pra­dė­jo su­si­ti­ki­nė­ti, ta­po po­ra. Ti­ki­no, kad drau­gau­ja iki šiol, ly­tiš­kai san­ty­kiau­ja – nuo 2018 m. gruo­džio.
Kal­ti­na­ma­sis sa­kė ži­nan­tis, jog da­bar jau 16-me­tė jo drau­gė lau­kia­si, nėš­tu­mas yra dau­giau kaip pus­me­čio. Ti­ki­no, kad vis­kas vy­ko abie­jų su­ta­ri­mu, jog jie­du my­li vie­nas ki­tą. Nors nėš­tu­mas ne­bu­vo pla­nuo­tas, sa­kė pri­si­i­man­tis at­sa­ko­my­bę, ža­da kar­tu au­gin­ti vai­ką, ieš­ko­sis dar­bo. Da­bar gy­ve­na kar­tu mer­gi­nos tė­vų na­muo­se, pas­kui ža­da su­si­tuok­ti.
Dėl sa­vo po­el­gio, kad ne­tin­ka­mai pa­si­el­gė su ne­pil­na­me­te, ap­gai­les­ta­vo ir pra­šė griež­tai ne­baus­ti.
Nu­ken­tė­ju­sio­ji pa­tvir­ti­no, kad jiems su­si­pa­ži­nus jai bu­vo 15, o jam – 20 me­tų. Nors tė­vai prieš­ta­ra­vo dėl am­žiaus skir­tu­mo, ta­čiau jie­du drau­gys­tės ne­nu­trau­kė. Sau­lius B. esą dėl ly­ti­nių san­ty­kių jos at­si­klau­sė, ji su­ti­ko. Mer­gi­na ti­ki­no ži­no­ju­si iš in­ter­ne­to, kaip rei­kia sau­go­tis ne­pla­nuo­to nėš­tu­mo, ta­čiau taip jau ga­vo­si. Tė­vai apie nėš­tu­mą su­ži­no­jo tik jai ėmus sto­rė­ti. Gim­dys va­sa­rio vi­du­ry­je.
Nors kal­ti­na­ma­sis pa­da­rė ty­či­nį apy­sun­kį nu­si­kal­ti­mą, yra teis­tas ir baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka, teis­mas nu­ta­rė jo griež­tai ne­baus­ti. At­si­žvelg­ta, jog jau­nas vy­ras kal­tę pri­pa­ži­no, tad baus­mė su­ma­žin­ti­na treč­da­liu. Ga­lu­ti­nė baus­mė – lais­vės ap­ri­bo­ji­mas me­tams, įpa­rei­go­jant baus­mės vyk­dy­mo me­tu nuo 23 val. iki 6 val. bū­ti na­muo­se. Taip pat jis įpa­rei­go­tas dirb­ti ar­ba bū­ti už­si­re­gist­ra­vus Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je.

Mo­des­ta LIMONTAITĖ

Komentarai
Kiti straipsniai