Trečiadienis, 2020 m. rugsėjo 30 d.

Kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių kai­na – dau­giau nei 5 tūkst. eu­rų

Ne ko­kios šven­čių iš­va­ka­rės bu­vo plun­giš­kiui Ze­no­nui Ta­mo­šaus­kui (gim. 1959 m.) – gruo­džio 23 die­ną vy­ras su­ži­no­jo, ko­kią baus­mę jam sky­rė teis­mas ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­lo­je dėl kon­tra­ban­di­nių rū­ka­lų lai­ky­mo. Kliu­vo per ki­še­nę kaip rei­kiant.

Plun­gės apy­lin­kės teis­me bu­vo nag­ri­nė­ja­ma ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­la, ku­rio­je Z. Ta­mo­šaus­kas kal­tin­tas pa­gal ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so (ANK) 209 straips­nio 7 da­lį (Ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių įsi­gi­ji­mas, lai­ky­mas ar ga­be­ni­mas, kai pre­kių ver­tė vir­ši­ja pen­kias­de­šimt, bet ne­vir­ši­ja vie­no šim­to pen­kias­de­šimt ba­zi­nių baus­mių ir nuo­bau­dų dy­džių).
Pro­ble­mų Z. Ta­mo­šau­kas pri­si­da­rė 2019 m. ru­de­nį, kai pa­rei­gū­nams įkliu­vo su kon­tra­ban­di­nė­mis ci­ga­re­tė­mis.
Lap­kri­čio 28 die­ną, apie pu­sę pen­kių, pa­rei­gū­nai ap­ti­ko plun­giš­kio ne­tei­sė­tai lai­ko­mas kon­tra­ban­di­nes ci­ga­re­tes: 220 pa­ke­lių „Wins­ton Blue“; 257 pa­ke­lius „NZ Gold“; 418 pa­ke­lių „Fest“ (rau­do­nų); 22 pa­ke­lius „Fest“ (mė­ly­nus); 250 pa­ke­lių „Minsk Ca­pi­tal“; 48 pa­ke­lius „Minsk Su­per Slims“; 80 pa­ke­lių „Minsk Ci­ty“ ir 40 pa­ke­lių „Ko­ro­na Su­per Slims“. Ben­dra mui­ti­nė ver­tė – 4182 eu­rai.
Teis­mo po­sė­džio me­tu Z. Ta­mo­šaus­kas pri­si­pa­ži­no pa­da­ręs pa­žei­di­mą ir nuo­šir­džiai gai­lė­jo­si. Tai lai­ky­ta at­sa­ko­my­bę leng­vi­nan­čia ap­lin­ky­be. Be­je, pra­ei­ty­je mi­nė­tas plun­giš­kis baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka už vie­šo­sios tvar­kos ir ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus, tu­ri vie­ną ga­lio­jan­čią nuo­bau­dą.
Už kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių lai­ky­mą teis­mas Z. Ta­mo­šaus­kui sky­rė mi­ni­ma­lią bau­dą – 5200 eu­rų ir kon­fis­ka­vo ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mas pre­kes – ci­ga­re­tes.
Nu­ta­ri­mas per dvi­de­šimt ka­len­do­ri­nių die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mui.

Mo­des­ta LIMONTAITĖ

Komentarai
Kiti straipsniai