Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

Kaip iš­rink­tie­ji po­li­ti­kai at­sto­va­vo mums 2019-ai­siais?

Nau­jos ka­den­ci­jos Ta­ry­bos na­rių veik­lai (ku­ro, ry­šių ir kan­ce­lia­ri­nių pre­kių iš­lai­doms pa­deng­ti) pra­ėju­siais me­tais iš­leis­ta 3103,96 eu­ro. Iš 25 Ta­ry­bo­je sė­din­čių po­li­ti­kų net 13-ka ne­pa­pra­šė pa­deng­ti mi­nė­tų iš­lai­dų. Pen­kiems tau­tos iš­rink­tie­siems iš­mo­kė­tas dar­bo už­mo­kes­tis – iš vi­so 1637,29 Eur (ne­at­skai­čia­vus mo­kes­čių).
Net 9 po­li­ti­kai ne­pra­lei­do nė vie­no (iš 9 vy­ku­sių) Ta­ry­bos po­sė­džio. Dau­giau­sia (5) pra­lei­do bu­vęs Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis. O štai ko­mi­te­tų po­sė­džių lan­ko­mu­mas pra­stes­nis…
Tai­gi, kas ir kiek kar­tų da­ly­va­vo Sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos bei ko­mi­te­tų po­sė­džiuo­se ir kas bei kiek tu­rė­jo iš­lai­dų?

Pa­žan­gūs tau­tos iš­rink­tie­ji – tik 9

Iš de­vy­nių vy­ku­sių nau­jos ka­den­ci­jos Ta­ry­bos po­sė­džių nė vie­no ne­pra­lei­do As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė, Ju­di­ta Stan­ku­tė, Ado­mas Za­muls­kis (pri­klau­so Tė­vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mok­ra­tams), Vi­da Bon­daus­kie­nė, Ri­mas Du­žins­kas, Ro­ber­tas En­dri­kas, Liu­das Skie­rus (pri­klau­so po­li­ti­niam da­ri­niui „Vie­nin­ga Plun­gė), Dai­na Mar­ti­šie­nė ir Ma­ri­jus Kak­tys (pri­klau­so Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai).
Prie jų ga­li­ma bū­tų pri­dė­ti ir Man­tą Čes­naus­ką (pri­klau­so Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai), ku­ris prieš pa­ski­riant jį Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju, ne­pra­lei­do 4 iki tol vy­ku­sių Ta­ry­bos po­sė­džių. Taip pat ir Jo­ną Moc­kū­ną (da­ly­va­vo 5 po­sė­džiuo­se), ku­ris į Ta­ry­bą pa­te­ko iš jos pa­si­trau­kus M. Čes­naus­kui, bei Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vus Žyd­rū­ną Pu­raus­ką (pas­ta­ra­sis da­ly­va­vo vie­na­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je, o po jo bu­vo pa­skir­tas me­ro pa­ta­rė­ju) ir Ire­ną Tau­čie­nę (ji į Ta­ry­ba at­ėjo pa­si­trau­kus Ž. Pu­raus­kui), ku­ri da­ly­va­vo 8 po­sė­džiuo­se.

Ma­žiau pa­žan­gūs – 8

Po vie­ną po­sė­dį pra­lei­do „Vie­nin­gos Plun­gės“ at­sto­vas Rai­mon­das Do­vil­tis, Li­be­ra­lų są­jū­džiui pri­klau­san­tys Čes­lo­vas Ker­paus­kas, Ai­das Kė­sas, Ge­di­mi­nas Nor­vai­šas, Al­gir­das Pe­čiu­lis ir To­mas Rau­dys, Tė­vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mok­ra­tams pri­klau­san­tis Vai­do­tas Skie­rus bei Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vas Ta­das Šet­kaus­kis.
Po du Ta­ry­bos po­sė­džius pra­lei­do Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vas Ju­lius Ne­kra­šas, „Vie­nin­gos Plun­gės“ at­sto­vė Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė, Li­be­ra­lų są­jū­džiui pri­klau­san­tys Aud­rius Mi­siū­nas ir me­ras Aud­rius Kli­šo­nis (pas­ta­ra­sis du mė­ne­sius pra­lei­do San­ta­riš­kių li­go­ni­nė­je).

Ne vi­sai pa­žan­gūs – 2

Vi­da Tam­ke­vi­čie­nė – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vė pra­lei­do 3 Ta­ry­bos po­sė­džius. Ab­so­liu­tus ne­lan­ko­mu­mo ly­de­ris – po­li­ti­niam da­ri­niui „Vie­nin­ga Plun­gė“ pri­klau­san­tis ap­si­me­la­vęs ky­ši­nin­kas*, bu­vęs Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis: jis pra­lei­do 5 Ta­ry­bos po­sė­džius (pa­sak Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Pro­to­ko­lo sky­riaus ve­dė­jos Jo­vi­tos Šums­kie­nės, Ta­ry­bos na­rys po­sė­džiuo­se ne­da­ly­va­vo dėl li­gos).

Ko­mi­te­tų po­sė­džių lan­ko­mu­mas – pra­stes­nis

Ge­riau­si ko­mi­te­tų po­sė­džių lan­ko­mu­mo ro­dik­liai – jų pir­mi­nin­kų: be­veik vi­si (iš­sky­rus Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos) ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kai ne­pra­lei­do nė vie­no po­sė­džio. Tie­sa, ko­mi­te­tų po­sė­džių skai­čius skir­tin­gas: dau­giau­sia vy­ko Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų bei Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­tų po­sė­džių – po 11. Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas po­sė­džia­vo 10 kar­tų, o Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos – 8 kar­tus.
Ma­žiau­siai po­sė­džių tu­rė­jo Kon­tro­lės ko­mi­te­tas – tik 4.
Nė vie­no po­sė­džio pas­ta­ra­ja­me ne­pra­lei­do jos pir­mi­nin­kas li­be­ra­las A. Pe­čiu­lis, kon­ser­va­to­rė A. Bei­er­le Ei­gir­die­nė ir so­cial­de­mok­ra­tas T. Šet­kaus­kis. Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rė D. Mar­ti­šie­nė pra­lei­do 1 po­sė­dį, o Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos eks­di­rek­to­rius G. Ba­gu­žis ne­da­ly­va­vo 75 proc. vy­ku­sių po­sė­džių – tri­juo­se iš ke­tu­rių.
Net trys Ta­ry­bos na­riai – kon­ser­va­to­rius (jis yra ir pir­mi­nin­kas) A. Za­muls­kis, li­be­ra­las A. Pe­čiu­lis ir vals­tie­tis M. Kak­tys – ne­pra­lei­do nė vie­no iš 11 Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to po­sė­džių. Vie­ną pra­lei­do vi­ce­me­rė A. Bei­er­le Ei­gir­die­nė, po tris – li­be­ra­las A. Kė­sas ir vie­nas po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ ved­lių L. Skie­rus.
Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­džių lan­ko­mu­mas be­ne pras­čiau­sias. Ne­žiū­rint, kad jo pir­mi­nin­kė vals­tie­tė D. Mar­ti­šie­nė ne­pra­lei­do nė vie­no iš 11 po­sė­džio, ki­ti na­riai pa­žan­gu­mu ne­pa­si­žy­mi. Po vie­ną po­sė­dį pra­lei­do „Vie­nin­gos Plun­gės“ at­sto­vas R. Du­žins­kas ir li­be­ra­las Č. Ker­paus­kas, po du kar­tus ne­at­vy­ko li­be­ra­las T. Rau­dys ir po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ at­sto­vas R. En­dri­kas. Net 4 po­sė­džius pra­lei­do jau­nų­jų kon­ser­va­to­rių ved­lys J. Ne­kra­šas.
Iš 10 vy­ku­sių Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­džių po vie­ną kar­tą į juos ne­at­vy­ko kon­ser­va­to­rė J. Stan­ku­tė ir vals­tie­tis M. Čes­naus­kas. Po du kar­tus – li­be­ra­las A. Mi­siū­nas ir „Vie­nin­gos Plun­gės“ at­sto­vė J. Skur­daus­kie­nė. Nė vie­no po­sė­džio ne­pra­lei­do ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė – „Vie­nin­gos Plun­gės“ at­sto­vė V. Bon­daus­kie­nė, li­be­ra­las G. Nor­vai­šas ir vals­tie­čių gre­to­se esan­tis J. Moc­kū­nas (jis da­ly­va­vo 4 po­sė­džiuo­se nuo pa­te­ki­mo į Ta­ry­bą pra­ėju­sių me­tų lie­pos 25 die­ną).
Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas ir po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ at­sto­vas G. Ba­gu­žis yra dau­giau­sia ko­mi­te­to po­sė­džių pra­lei­du­sių tau­tos iš­rink­tų­jų są­ra­še. Iš 8 vy­ku­sių po­sė­džių jis ne­da­ly­va­vo 4-iuo­se. Vie­ną po­sė­dį pra­lei­do kon­ser­va­to­rius V. Skie­rus, po du – li­be­ra­lė I. Tau­čie­nė ir kon­ser­va­to­riams pri­klau­san­ti V. Tam­ke­vi­čie­nė. Nė vie­no ne­pra­lei­do „Vie­nin­gos Plun­gės“ at­sto­vas R. Do­vil­tis, soc­de­mas T. Šet­kaus­kis ir li­be­ra­las Ž. Pu­raus­kis. Tie­sa, pas­ta­ra­sis da­ly­va­vo tik vie­na­me ko­mi­te­to po­sė­dy­je: vė­liau, ta­pus me­ro pa­ta­rė­ju, te­ko at­si­svei­kin­ti su Ta­ry­bos na­rio man­da­tu…

Kas ir kiek ga­vo pi­ni­gė­lių bei už ką?

Pa­sak Sa­vi­val­dy­bės Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos sky­riaus ve­dė­jos Ge­no­vai­tės Peč­kaus­kie­nės, per 2019 m. Ta­ry­bos na­rių veik­lai ir dar­bo už­mo­kes­čiui iš vi­so pri­skai­ty­ta ir iš­mo­kė­ta 6276,97 eu­ro, iš jų dar­bo už­mo­kes­čio su pri­skai­ty­mais – 1889,92 eu­ro (iš jų dar­bo už­mo­kes­čiui (į ran­kas) – 1075,07 eu­ro, mo­kes­čiams – 814,85 eu­ro), veik­los iš­lai­doms pa­deng­ti – 4387,05 eu­ro.
2019 m. I ket­vir­tį dar­bo už­mo­kes­tis iš­mo­kė­tas 4 Ta­ry­bos na­riams: Rū­tai En­dri­jaus­kie­nei, A. Mi­siū­nui, J. Stan­ku­tei, A. Za­muls­kiui.
Nau­jos ka­den­ci­jos Ta­ry­bos na­riams dar­bo už­mo­kes­tis iš­mo­kė­tas A. Mi­siū­nui (į ran­kas, at­skai­čius mo­kes­čius – 205,09 Eur, pri­skai­čiuo­ta su mo­kes­čiais – 356,69 Eur), J. Stan­ku­tei (214,40 Eur, 372,88 Eur), A. Za­muls­kiui (209,63 Eur, 364,59 Eur), V. Bon­daus­kie­nei (201,69 Eur, 350,76 Eur) ir G. Ba­gu­žiui (112,93 Eur, 192,37 Eur) .
Nau­jos ka­den­ci­jos Ta­ry­bos na­rių veik­lai iš­leis­ta 3103,96 eu­ro, iš jų au­to­mo­bi­lių ku­ro iš­lai­doms pa­deng­ti – 2845,39 eu­ro, kan­ce­lia­ri­nėms pre­kėms įsi­gy­ti – 20,51 eu­ro, už ry­šių pa­slau­gas – 238,06 eu­ro.

Iš­lai­dos ku­rui, ry­šiams ir kan­ce­lia­ri­nėms pre­kėms

Įdo­mu, kad net 13 Ta­ry­bos na­rių ne­pa­pra­šė pa­deng­ti (ne­pa­tei­kė do­ku­men­tų) iš­lai­dų, su­si­ju­sių su da­ly­va­vi­mu Ta­ry­bos ar ko­mi­te­tų po­sė­džiuo­se. Tarp tų 13 – ke­tu­ri li­be­ra­lai (A. Kė­sas, T. Rau­dys, Č. Ker­paus­kas ir G. Nor­vai­šas), taip pat ke­tu­ri po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ at­sto­vai (R. Du­žins­kas, J. Skur­daus­kie­nė, R. Do­vil­tis ir L. Skie­rus), du vals­tie­čiai (D. Mar­ti­šie­nė ir M. Kak­tys), du kon­ser­va­to­riai (V. Tam­ke­vi­čie­nė ir J. Ne­kra­šas) ir so­cial­de­mok­ra­tas T. Šet­kaus­kis.
O štai trys po­li­ti­kai – kon­ser­va­to­riai J. Stan­ku­tė ir V. Skie­rus bei li­be­ra­las A. Mi­siū­nas – ga­vo di­džiau­sias su­mas iš­lai­doms pa­deng­ti: po 390,96 Eur. Be­veik vi­sų iš­lai­dos su­si­ju­sios su ku­ro iš­lai­dų pa­den­gi­mu, tik V. Skie­rus pa­pra­šė pa­deng­ti 99,33 Eur už ry­šių pa­slau­gas (ku­rui – 291,63 Eur).
361,01 Eur ga­vo ir po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ at­sto­vas R. En­dri­kas (vi­si šie pi­ni­gai skir­ti ku­ro iš­lai­doms pa­deng­ti), 358,16 Eur – li­be­ra­lė I. Tau­čie­nė (357,65 Eur skir­ti ku­rui, o 0,51 – kan­ce­lia­ri­nėms iš­lai­doms), 347,52 Eur – kon­ser­va­to­rius A. Za­muls­kis (tik ku­ro iš­lai­dom pa­deng­ti). To­kia pat su­ma skir­ta ir li­be­ra­lui A. Pe­čiu­liui, ku­ris pa­pra­šė pa­deng­ti 231,17 Eur už ku­rą bei 116,35 Eur už ry­šių pa­slau­gas.
„Vie­nin­gos Plun­gės“ at­sto­vė V. Bon­daus­kie­nė tu­rė­jo 343,11 Eur iš­lai­dų: iš jų 20 Eur – už kan­ce­lia­ri­nes pre­kes; 22,38 Eur – už ry­šių pa­slau­gas ir 300,73 Eur – ku­ro iš­lai­das.
Tam pa­čiam po­li­ti­niam da­ri­niui pri­klau­san­tis Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos eks­di­rek­to­rius G. Ba­gu­žis pa­pra­šė ap­mo­kė­ti tre­čia­me ir ket­vir­ta­me pra­ėju­sių me­tų ket­vir­ty­je pa­tir­tas 173,76 Eur ku­ro iš­lai­das.

* ka­dan­gi pats pri­si­pa­ži­no rei­ka­la­vęs ky­šio bei už jį lai­da­vo ki­tas žmo­gus, teis­mo spren­di­mo ne­pri­rei­kė – bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė pa­nai­kin­ta.

Žyd­rū­nas PILITAUSKAS

Nuotraukoje: Nors mūsų tautos išrinktieji Tarybos posėdžiuose dalyvavo neblogai, tačiau kai kuriems jų, matyt, nebuvo įdomu – jie mieliau laiką leido telefonuose…

Komentarai
Kiti straipsniai