Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

Į gat­vę iš­puo­lęs vy­ras tren­kė­si į pra­va­žiuo­jan­tį au­to­mo­bi­lį

Nau­jų me­tų nak­tį žmo­nės šven­tė kaip kas su­gal­vo­jo. Štai vie­nas jau­nas vy­ras Plun­gė­je iš­puo­lė į va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį ir bu­vo par­trenk­tas au­to­mo­bi­lio. Įta­ria­ma, kad vi­du­ry gat­vės ap­svai­gęs 25 me­tų plun­giš­kis blaš­kė­si ne­be­sio­rien­tuo­da­mas ap­lin­ko­je…

Ne­lai­mė įvy­ko sau­sio 1-osios nak­tį, jau po vi­dur­nak­čio, ap­švies­ta­me Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vės ruo­že, ties 58-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­tu na­mu. Mi­nė­to­je vie­to­je pės­čių­jų per­ėjos nė­ra.
Nu­sta­ty­ta, jog T. P. (gim. 1994 m.,) bū­da­mas ne­blai­vus, ga­li­mai su­tri­kus psi­chi­kai, iš­bė­go į va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį ir at­si­tren­kė į pra­va­žiuo­jan­tį au­to­mo­bi­lį  „Vol­vo XC90“,vai­ruo­ja­mą Bab­run­go kai­mo gy­ven­to­jo J. U. (gim. 1964 m.). Pas­ta­ra­sis vy­ras bu­vo blai­vus.
Par­trenk­tam pės­čia­jam iš­oriš­kai ma­tė­si vei­do nu­broz­di­ni­mas. Jis bu­vo ap­svai­gęs – nu­sta­ty­tas 1,53 pro­mi­lių gir­tu­mas. Au­to­mo­bi­liui „Vol­vo“ bu­vo ap­ga­din­tas vai­ruo­to­jo pu­sės ga­li­nio vaiz­do veid­ro­dė­lis.
T. P. bu­vo pri­sta­ty­tas į li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­rių, kur dėl psi­chi­kos su­tri­ki­mo ir iš­blai­vi­ni­mo pa­gul­dy­tas į ša­lia esan­čią iš­blai­vi­ni­mo pa­tal­pą, tiks­liau – į sau­gios nak­vy­nės na­mus.
Jau pa­ry­čiais, prieš pat 7 va­lan­dą, po­li­ci­ja ga­vo li­go­ni­nės pri­ėmi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­riaus dar­buo­to­jos pra­ne­ši­mą, jog mi­nė­tas pi­lie­tis pa­pra­šė me­di­kų pa­gal­bos – jam diag­no­zuo­tas gal­vos su­mu­ši­mas ir smak­ro sri­ties nu­broz­din­ta žaiz­da.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai