Šeštadienis, 2020 m. rugpjūčio 08 d.

Va­žiuo­da­mas BMW, „nu­sky­nė“ ap­švie­ti­mo stul­pą

Gruo­džio 21 d., 2 va­lan­dą nak­ties, Rie­ta­ve, Že­mai­tės gat­vė­je, ša­lia gy­ve­na­mo­jo dau­gia­bu­čio, eis­mo įvy­kio me­tu nu­vers­tas ap­švie­ti­mo stul­pas. Pa­aiš­kė­jo, kad įvy­kio kal­ti­nin­kas yra 1995 m. gi­męs mū­sų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jas.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams apie šį įvy­kį pra­neš­ta tik ki­tą die­ną – apie 12.30 val. Su­lai­ky­tas vai­ruo­to­jas pa­rei­gū­nams aiš­ki­no, kad va­žiuo­da­mas ne­su­val­dė vai­ruo­ja­mo au­to­mo­bi­lio, už­va­žia­vo ant ša­li­gat­vio ir at­si­tren­kė į stul­pą. BMW mar­kės au­to­mo­bi­liu va­žia­vęs jau­nas vai­ruo­to­jas iš įvy­kio vie­tos pa­si­ša­li­no, jis įvy­kio me­tu su­ža­lo­ji­mų iš­ven­gė. Po be­veik 11-os va­lan­dų po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pa­tik­ri­no vai­ruo­to­jo blai­vu­mą – jam bu­vo nu­sta­ty­tas 0,63 pro­mi­lių gir­tu­mo laips­nis. Pa­da­ry­ta ža­la vis dar tiks­li­na­ma. Vai­ruo­to­jui gre­sia bau­da nuo 1200 iki 1400 Eur ir vai­ruo­to­jo tei­sių ne­te­ki­mas nuo 3 iki 5 me­tų.

Nuotraukoje: Eismo įvykio metu apgadintas ne tik automobilis, neliko ir apšvietimo stulpo.

Komentarai
Kiti straipsniai