Šeštadienis, 2020 m. rugpjūčio 08 d.

Ti­ki­ma­si įgy­ven­din­ti de­šimt spor­to pro­jek­tų

Spor­to sa­lės re­mon­tas, krep­ši­nio aikš­te­lės at­nau­ji­ni­mas, lau­ko tre­ni­ruok­liai, nau­jas spor­to in­ven­to­rius ir ki­ti ge­ri da­ly­kai nu­ma­to­mi įgy­ven­di­nus spor­to pro­jek­tus, ku­riuos ug­dy­mo įstai­gos teiks Spor­to rė­mi­mo fon­do lė­šoms gau­ti. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba gruo­džio 19-ąją tam pri­ta­rė bei sėk­mės at­ve­ju (ga­vus fi­nan­sa­vi­mą) įsi­pa­rei­go­jo skir­ti da­lį lė­šų ir iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.

At­si­žvel­gus į gau­tus Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ug­dy­mo įstai­gų pra­šy­mus, bu­vo su­da­ry­tas de­šim­ties pro­jek­tų są­ra­šas, ku­riuos tiks­lin­ga teik­ti Spor­to rė­mi­mo fon­do lė­šoms gau­ti. Sa­vi­val­dy­bė prie pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo ža­da pri­si­dė­ti 10–20 pro­cen­tų.
Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­la ža­da įgy­ven­din­ti pro­jek­tą „Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los sta­dio­no re­konst­ruk­ci­ja“. Sie­kiant pa­ska­tin­ti gy­ven­to­jų už­im­tu­mą, ti­ki­ma­si su­kur­ti ne tik įstai­gai, bet ir vi­sai vie­tos ben­druo­me­nei pa­trauk­lias ir pa­to­gias po­il­siui bei spor­tui są­ly­gas. Pro­jek­to ver­tė – 48 276 eu­rai.
Pla­te­liš­kiai su­si­rū­pi­no, kad tarp jų yra per daug nu­tu­ku­sių gy­ven­to­jų. To­dėl Pla­te­lių gim­na­zi­ja su­ma­nė pro­jek­tą „Fi­zi­nio ak­ty­vu­mo ir svei­kos gy­ven­se­nos įgū­džių for­ma­vi­mas Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je“, ku­rį ža­da vyk­dy­ti me­tus lai­ko – nuo 2020-ųjų rug­sė­jo 7 die­nos iki 2021-ųjų ru­dens. Bus or­ga­ni­zuo­ja­mos tre­ni­ruo­tės jau­ni­mui bei se­niū­ni­jos gy­ven­to­jams; taip pat – pa­skai­tų cik­las apie mi­ty­bą (nes pa­ste­bi­mas nu­tu­ki­mas tarp jau­ni­mo), apie fi­zi­nį ak­ty­vu­mą bei emo­ci­nio sta­bi­lu­mo sie­ki­mą per fi­zi­nio ak­ty­vu­mo veik­las. Vyks įvai­rūs tur­ny­rai – fi­zi­nės iš­tver­mės, gi­rų (svars­čių) ir štan­gos kė­li­mo. Tam bus per­ka­mas mi­nė­tas spor­ti­nis in­ven­to­rius, taip pat – funk­ci­niai dir­žai, jė­gos vir­vė, gim­nas­ti­kos ki­li­mė­liai ir lai­ko skai­čia­vi­mo įran­ga. Tre­ni­ruo­tes ves tre­ne­riai, to­dėl jiems nu­ma­ty­tas at­ly­gi­ni­mas už dar­bą. Ben­dra pro­jek­to ver­tė – 15 tūkst. eu­rų.
Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja vyk­dys pro­jek­tą „Spor­to sa­lės re­mon­tas“. Gim­na­zi­jos spor­to sa­lė sta­ty­ta 1989 m. ir per 30 me­tų nė­ra re­mon­tuo­ta. Jos būk­lė pa­ti blo­giau­sia ra­jo­ne. To­dėl ža­da­ma ją iš pa­grin­dų at­nau­jin­ti: pa­keis­ti grin­dis ir šil­dy­mo sis­te­mą, at­lik­ti sie­nų ap­dai­los dar­bus, įsi­gy­ti švies­len­tę bei nau­jas krep­ši­nio len­tas. Rei­kės 95 tūkst. eu­rų.
Plun­gės vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nė mo­kyk­la taip pat no­ri at­si­nau­jin­ti spor­to sri­ty­je, pla­nuo­ja įgy­ven­din­ti pro­jek­tą „Spor­to ba­zės plėt­ra, prie­žiū­ra ir re­mon­tas“. Ža­da at­nau­jin­ti krep­ši­nio aikš­te­lę – pa­deng­ti gu­mi­ne gra­nu­lių dan­ga, taip pat – įsi­gy­ti įran­gą mo­ki­nių su ne­ga­lia spor­ti­nei ug­do­ma­jai veik­lai.
Plun­gės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tro pro­jek­tui „Ju­dė­ji­mas – fi­zi­nė ir emo­ci­nė svei­ka­ta“ rei­kės maž­daug 10-ies tūkst. eu­rų. Ke­ti­na­ma pirk­ti ir įreng­ti įvai­rius lau­ko tre­ni­ruok­lius.
Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras pla­nuo­ja įgy­ven­din­ti du pro­jek­tus: „Spor­to in­ven­to­riaus ir įran­gos įsi­gi­ji­mas“ ir „Plun­gės SRC svei­ka­tin­gu­mo pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mas“. Pir­mo­jo pro­jek­to są­ma­ta – 50 000 eu­rų, ant­ro­jo – 30 000 eu­rų.
Du pro­jek­tus nu­ma­tė ir Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nė mo­kyk­la. Pir­muo­ju pro­jek­tu „Rie­du­ti­nin­kų – ried­len­ti­nin­kų ram­pos re­no­va­ci­ja“ pla­nuo­ja­ma su­re­mon­tuo­ti rie­du­ti­nin­kų – ried­len­ti­nin­kų ram­pą. Ben­dra pro­jek­to ver­tė – 27 000 eu­rų. Ki­tas pro­jek­tas „Lau­ko tre­ni­ruok­liai – ben­druo­me­nei“ leis įsi­gy­ti tre­ni­ruok­lius prie mo­kyk­los aikš­ty­no. Šio pro­jek­to ver­tė – iki 6 tūkst. eu­rų.
Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos pro­jek­tui „Spor­to in­ven­to­riaus ir įran­gos įsi­gi­ji­mas“ rei­kės maž­daug 20 tūkst. eu­rų. Taip pat ža­da­ma at­nau­jin­ti tre­ni­ruok­lių aikš­te­lę ir įsi­gy­ti nau­jų tre­ni­ruok­lių.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai