Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

Ras­tas ne­gy­vas Už­pel­kių kai­mo gy­ven­to­jas, įta­ria­ma žmog­žu­dys­tė

Šven­tų Kū­čių die­ną Pla­te­lių se­niū­ni­jo­je esan­tį ato­kų Už­pel­kių kai­mą su­krė­tė bai­sus įvy­kis – at­ėjęs ap­lan­ky­ti pus­am­žio kai­my­no, vie­nas gy­ven­to­jas ra­do jį ne­be­gy­vą, su smur­to žy­mė­mis. Po­li­ci­ja ne­tru­kus su­lai­kė kur kas jau­nes­nį įta­ria­mą­jį iš Pla­te­lių mies­te­lio – 43 me­tų V. Š.

Apie nu­si­kal­ti­mą Už­pel­kių kai­me Plun­gės po­li­ci­jai pra­neš­ta gruo­džio 24-osios vi­dur­die­nį. Pa­rei­gū­nai bu­vo in­for­muo­ti, jog apie 12.30 va­lan­dą sa­vo na­muo­se ras­tas ne­gy­vas šei­mi­nin­kas (gim. 1963 m.). Žmo­gaus kū­nas bu­vo su aki­vaiz­džio­mis su­mu­ši­mo žy­mė­mis.
Tą pa­čią die­ną pa­rei­gū­nai su­lai­kė sun­kiu nu­si­kal­ti­mu įta­ria­mą as­me­nį – Pla­te­liuo­se gy­ve­nan­tį V. Š. (gim. 1976 m.). Vy­riš­kis bu­vo vi­du­ti­niš­kai ap­gir­tęs – jam nu­sta­ty­tas 2,36 pro­mi­lių gir­tu­mas. Įta­ria­ma­sis už­da­ry­tas į areš­ti­nę.
Po šven­čių kal­bin­ta mū­sų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Re­a­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kė In­gri­da Juš­kai­tė sa­kė, jog nu­žu­dy­ta­sis ir įta­ria­ma­sis tar­pu­sa­vy­je bu­vo pa­žįs­ta­mi, kar­tu var­to­jo al­ko­ho­lį.
Už­si­min­ta, jog kon­flik­tas tarp vy­rų ga­lė­jo kil­ti dėl se­nos sko­los. Už­pe­liš­kis bu­vo su­muš­tas ir su­spar­dy­tas į įvai­rias kū­no vie­tas jau prieš ke­lias die­nas, kai vy­rai gir­ta­vo pas įta­ria­mo­jo gi­mi­nai­tę. Ta­da nie­kas ne­pa­skam­bi­no nei me­di­kams, nei po­li­ci­jai. Pas­kui su­žeis­ta­sis dar kaž­kaip par­si­ra­do na­mo ir po ku­rio lai­ko bu­vo ap­tik­tas ne­gy­vas.
Žmo­gus kar­tais ei­da­vo už­dar­biau­ti pas ūki­nin­ką, gy­ve­no vie­nas, tad grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos jam nie­kas ne­iš­kvie­tė.
Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl įta­ria­mos žmog­žu­dys­tės pe­rė­mė tir­ti uos­ta­mies­čio pro­ku­ra­tū­ra.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai