Trečiadienis, 2020 m. liepos 15 d.

Plun­gės dau­gia­bu­čio laip­ti­nė­je ras­tas ieš­ko­tas ma­žei­kiš­kis

Gruo­džio 22 die­ną po­li­ci­ja bu­vo pa­skel­bu­si Ma­žei­kių mies­to gy­ven­to­jo Gin­to N. (gim. 1995 m.) pa­ieš­ką. Ki­tos die­nos ry­tą šis vai­ki­nas la­bai keis­to­mis ap­lin­ky­bė­mis ap­tik­tas vie­no­je Plun­gės mies­to A. Ju­cio gat­vės dau­gia­bu­čio laip­ti­nė­je su vie­lo­mis ant ko­jų.

Pri­me­na­me, jog gruo­džio 22 die­ną į Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nus krei­pė­si ma­žei­kiš­kių šei­ma dėl ar­ti­mo­jo din­gi­mo. Pra­neš­ta, jog be ži­nios pra­puo­lė 24 me­tų Gin­tas N. Nu­ro­dy­ti jo bruo­žai ir už­si­min­ta, kad vai­ki­nas iš­va­žia­vo au­to­mo­bi­liu „Au­di A 4“.
Vie­šo­jo­je erd­vė­je iš­pli­to in­for­ma­ci­ja, jog iš na­mų Ma­žei­kiuo­se Gin­tas N. iš­va­žia­vo gruo­džio 22-osios anks­tų ry­tą, apie 6 va­lan­dą. Pas­kui ne­už­ra­kin­tas jo au­to­mo­bi­lis bu­vo pa­ste­bė­tas Plun­gė­je, Žal­ta­kal­nio gat­vė­je, prie va­di­na­mo­sios Kri­po gi­rai­tės. Iš­nar­šius miš­ke­lį, vai­ki­no ne­ras­ta.
Gruo­džio 23-osios ry­tą ar­ti­mie­ji pra­šė vi­sų pri­si­jung­ti prie to­les­nės jau­nuo­lio pa­ieš­kos Plun­gė­je. Žmo­nės jau rin­ko­si į nu­ro­dy­tą vie­tą.
Tą pa­tį ry­tą, apie 9.30 va­lan­dą, Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, jog Gin­tas N. ras­tas gy­vas ir svei­kas. Dau­giau in­for­ma­ci­jos ža­dė­ta pa­teik­ti vė­liau, bet ir po šven­čių si­tu­a­ci­ja pla­čiau ne­ko­men­tuo­ta.
Kaip sa­kė Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to re­a­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kė In­gri­da Juš­kai­tė, kol kas tai yra la­bai keis­ta ir ne­aiš­ki is­to­ri­ja, pa­rei­gū­nai ti­ria įvy­kio ap­lin­ky­bes.
Din­gu­sį jau­nuo­lį vie­no A. Ju­cio gat­vės dau­gia­bu­čio laip­ti­nė­je pa­ma­tė gy­ven­to­jas. Vai­ki­nas kaž­ką kal­bė­jo apie pa­gro­bi­mą, esą jis bu­vo pri­riš­tas, jam ant ko­jų bu­vo vie­los. Me­di­kai jį nu­ve­žė į li­go­ni­nę, bet po ap­žiū­ros pa­lei­do – rim­tes­nių su­žei­di­mų ne­nu­sta­ty­ta.

Komentarai
Kiti straipsniai