Trečiadienis, 2021 m. sausio 27 d.

No­ri­te bū­ti gra­žūs, pa­trauk­lūs, sti­lin­gi? Už­su­ki­te į gro­žio sa­lo­ną „Jo­ver­ta“!

Su­ti­ki­te, vi­si no­ri­me at­ro­dy­ti gra­žiai, sti­lin­gai, pa­trauk­liai ir jaus­tis nuo­sta­biai: to ne­įta­ko­ja nei am­žius, nei so­cia­li­nė pa­dė­tis. Jaus­tis bū­tent taip Jums mie­lai pa­dės gruo­džio 30-ąją du­ris at­vė­ru­sio gro­žio sa­lo­no „Jo­ver­ta“ spe­cia­lis­čių su­kur­tas har­mo­nin­gas Jū­sų įvaiz­dis – jos įgy­ven­dins ir tas sva­jas, apie ku­rias ne­pa­sa­ko­ja­te!

„Esa­me jau­nat­viš­ka, pro­fe­sio­na­li ko­man­da, no­rin­ti to­bu­lė­ti ir sie­kian­ti, kad mū­sų klien­tai bū­tų pa­ten­kin­ti su­teik­to­mis pa­slau­go­mis. Už­su­kę pas mus ne tik bus vai­ši­na­mi ka­va, sal­dai­niais, pa­var­tys žur­na­lus, bet ir ga­lės pa­si­mė­gau­ti vi­so­mis mū­sų tei­kia­mo­mis pro­ce­dū­ro­mis bei pa­slau­go­mis: dvi pla­taus pro­fi­lio kir­pė­jos – aš ir Jur­gi­ta – ne tik nu­kirps, su­šu­kuos, nu­da­žys ar at­gai­vins pa­žeis­tus plau­kus, bet ir pa­tars, ko­kias prie­mo­nes jų prie­žiū­rai nau­do­ti. Ko­le­gė Mo­ni­ka pra­džiu­gins ma­ni­kiū­ru ir pe­di­kiū­ru, o Da­lia leis pa­si­mė­gau­ti gro­žio pro­ce­dū­ro­mis“, – pa­sa­ko­ja gro­žio sa­lo­no įkū­rė­ja In­ga.
Sa­vo se­ną sva­jo­nę įgy­ven­di­nu­si – šei­mos biz­nį su­kū­ru­si „Jo­ver­tos“ sa­vi­nin­kė sa­ko kon­ku­ren­ci­jos ne­bi­jan­ti ir sie­kian­ti, kad klien­tū­rą su­da­ry­tų jau­nes­ni žmo­nės. „Net įmo­nės pa­va­di­ni­mą su­kū­rė­me su­jun­gę dvie­jų mū­sų vai­kų – sū­naus Jovydo ir duk­ros Ro­ber­tos – var­dus. To­dėl sie­kia­me, kad dau­giau at­ei­tų jau­ni­mas: jie reik­les­ni, o tai – iš­šū­kis mums, ska­ti­nan­tis to­bu­lė­ti! Ta­čiau, aiš­ku, pri­im­si­me vi­sus žmo­nes, nes no­ri­me pa­dė­ti gra­žiai at­ro­dy­ti vi­siems!“, – apie iš­šū­kius sa­kė „Jo­ver­tos“ sa­vi­nin­kė.
Kiek­vie­no ver­slo pra­džia yra iš­šū­kis jo kū­rė­jams, ta­čiau gro­žio sa­lo­no įkū­rė­ja ti­ki, kad šei­mos biz­nis pa­si­seks.
Ati­da­ry­mo pro­ga su­kur­tas ir gro­žio sa­lo­no pus­la­pis feis­bu­ko pa­sky­ro­je (https://www.fa­ce­bo­ok.com/Gro­žio-sa­lo­nas-Jo­ver­ta).
Ja­me jau ga­li­ma ras­ti in­for­ma­ci­ją apie tei­kia­mas pa­slau­gas, su­si­pa­žin­ti su at­lik­tais dar­bais (ku­rių at­ei­ty­je tik dau­gės).
O ne­tru­kus, pa­sak sa­lo­no įkū­rė­jos, ten pat bus ga­li­ma ir už­si­re­gist­ruo­ti dėl no­ri­mų pa­slau­gų tei­ki­mo.
„Šiuo me­tu tai ga­li­ma pa­da­ry­ti pa­skam­bi­nus tel. 8 670 05 309 ar­ba už­su­kus tie­siai pas mus – Se­na­mies­čio a. 1, III aukš­tas, Plun­gė (pre­ky­bos cen­tre IKI). Ne­tru­kus pa­skelb­si­me vi­sų spe­cia­lis­čių te­le­fo­no nu­me­rius, tad bus ga­li­ma kreip­tis tie­sio­giai. At­ei­ty­je sa­vo pus­la­py­je da­lin­si­mės ir pa­ta­ri­mais, dar­bų pa­vyz­džiais. Mū­sų sa­lo­nas dirbs kas­dien nuo 9 iki 18 val., šeš­ta­die­nį – nuo 9 iki 15 val. Sek­ma­die­nį lei­si­me sau pa­sil­sė­ti“, – apie ver­slo pla­nus pa­sa­ko­jo en­tu­ziaz­mu trykš­tan­ti „Jo­ver­tos“ sa­vi­nin­kė.
Tad, jei pa­var­go­te nuo ru­ti­nos, no­ri­te bū­ti gra­žūs, in­di­vi­du­a­lūs ir sti­lin­gi, sie­kia­te gro­žio har­mo­ni­jos ar tie­siog trokš­ta­te pa­si­le­pin­ti gro­žio pro­ce­dū­ro­mis – skir­ki­te lai­ko sau, sa­vo kū­nui ir už­su­ki­te į gro­žio sa­lo­ną „Jo­ver­ta“, įsi­kū­ru­sį Se­na­mies­čio a. 1, III aukš­te, Plun­gė­je!

S-589

Nuotraukoje: Profesionalus kolektyvas – Dalia, Inga, Monika ir Jurgita – pasiruošęs suteikti Jums grožio išskirtinumo.

Komentarai
Kiti straipsniai