Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

Mu­zie­ju­je pri­sta­ty­ta kil­no­ja­mo­ji pa­ro­da ir kny­ga

Gruo­džio mė­ne­sį Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­ju­je ati­da­ry­ta Gargž­dų kraš­to mu­zie­jaus kil­no­ja­mo­ji pa­ro­da „Dva­ras Že­mai­ti­jo­je: gy­ve­ni­mas, ūki­nė veik­la, kul­tū­ra“ ir pri­sta­ty­ta mu­zie­jaus pa­reng­ta bei iš­leis­ta ba­ro­no Eu­ge­ni­jaus Re­nės kny­ga „Po­ezi­ja. Že­mai­tiš­ki vaiz­de­liai“.

Pa­ro­dą pri­sta­tė Gargž­dų mu­zie­ji­nin­kai: vyr. fon­dų sau­go­to­ja, me­no­ty­ri­nin­kė Re­gi­na Šiu­ry­tė-Ši­mu­lie­nė ir is­to­ri­kas Ma­rius Moc­kus. Po­ezi­jos kny­gą iš len­kų kal­bos iš­ver­tė Vil­niaus uni­ver­si­te­to prof. ha­bil. dr. Re­gi­na Ko­že­niaus­kie­nė.
Sie­kiant vi­suo­me­nei pri­sta­ty­ti šią kny­gą, bu­vo nu­spręs­ta su­kur­ti ir kil­no­ja­mą­ją pa­ro­dą, ku­rio­je bū­tų pa­sa­ko­ja­ma ne tik apie ba­ro­nų Re­nių šei­mą, Že­mai­ti­jo­je val­džiu­sią Gargž­dų ir Re­na­vo dva­rus, bet ir pri­sta­ty­ti jų kai­my­nus dva­rų val­dy­to­jus: Kre­tin­gos gra­fus Tiš­ke­vi­čius, Rie­ta­vo ku­ni­gaikš­čius Ogins­kius ir Vė­žai­čių gra­fus Vol­me­rius. Kil­no­ja­mo­je pa­ro­do­je iš­ryš­ki­na­mi šių dva­rų val­dy­to­jų kai­my­nys­tės ir gi­mi­nys­tės ry­šiai, jų ben­dra­vi­mas ir kon­ku­ra­vi­mas se­kant nau­jau­siais Eu­ro­pos tech­ni­kos pa­sie­ki­mais ir pri­tai­kant juos sa­vo dva­ruo­se, ku­riant li­te­ra­tū­rą ir mu­zi­ką, įsi­trau­kiant į švie­tė­jiš­ką veik­lą.
Vi­si pa­ro­dos sten­dai yra in­te­rak­ty­vūs, t. y. ga­li­ma lies­ti, var­ty­ti, klau­sy­ti E. Re­nės po­ezi­jos lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. Ei­les įgar­si­no ak­to­riai Os­ka­ras Vi­go­nov­skis ir Pau­li­na Si­mu­ty­tė, mu­zi­kos au­to­rius – iš Rie­ta­vo ki­lęs kom­po­zi­to­rius An­drius Šiu­rys. Kar­tu su kil­no­ja­mą­ja pa­ro­da moks­lei­viams siū­lo­ma da­ly­vau­ti edu­ka­ci­jo­je, ku­rio­je jie ga­lės su­si­kur­ti sa­vo gi­mi­nės me­dį. Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­ju­je pa­ro­da veiks iki 2020 m. sau­sio 24 d.

Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus inf.

Nuotraukoje: V. Rutkauskas (kairėje) ir renginio svečiai.

Komentarai
Kiti straipsniai