Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

Iš­dau­žė par­duo­tu­vė­je bu­te­lius, gra­si­no pei­liu

Plun­giš­kis Man­tas Turs­kis (gim. 1988 m.) vie­ną šių me­tų ru­dens die­ną kaip rei­kiant pa­siau­tė­jo par­duo­tu­vė­je – iš­si­trau­kęs pei­lį gra­si­no įmo­nės di­rek­to­riui su­si­do­ro­ji­mu bei svie­dė plas­ti­ki­nį bu­te­lį į al­ko­ho­lio len­ty­ną. Vis­kas dėl to, jog par­da­vė­ja ne­par­da­vė alaus. Gruo­džio 20 die­ną už vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mą (BK 284 str.) teis­mas chu­li­ga­nui sky­rė baus­mę.

M. Turs­kio by­la iš­nag­ri­nė­ta ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka, kal­ti­na­ma­jam su­ra­šy­tas bau­džia­ma­sis įsa­ky­mas.
Ne­ma­lo­nu­mų vy­ras pri­si­da­rė 2019 m. spa­lio 20 d., apie 16.30 val., vie­šo­je vie­to­je – vie­no­je Plun­gės mies­to par­duo­tu­vė­je. Elg­da­ma­sis įžū­liai ir de­monst­ruo­da­mas ne­pa­gar­bą ap­lin­ki­niams, už tai, kad par­da­vė­ja V. J. ne­par­da­vė alaus, jai ėmė gra­sin­ti vi­so­kiais žo­džiais.
Kai į kon­flik­tą įsi­ki­šo įmo­nės di­rek­to­rius T. M. ir iš­sa­kė pa­sta­bą dėl ne­tin­ka­mo klien­to el­ge­sio, M. Turs­kis pa­gra­si­no jam pei­liu. Ne­ga­na to, ty­čia me­tė plast­ma­si­nį bu­te­lį į par­duo­tu­vė­je esan­čią len­ty­ną ir su­dau­žė ten sto­vė­ju­sius bu­te­lius. To­kiu bū­du par­duo­tu­vei bu­vo pa­da­ry­ta ža­los už 82,70 eur.
Dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo ap­kal­tin­tas plun­giš­kis sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no, gai­lė­jo­si, ža­lą at­ly­gi­no. Be­je, vy­ras tei­sia­mas jau ne­be pir­mą kar­tą – jis nu­si­kal­to bū­da­mas re­ci­dy­vis­tu ir gir­tas. Taip pat yra baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka. Tie­sa, tu­ri dar­bą.
Teis­mas kon­sta­ta­vo, jog M. Turs­kis pa­da­rė ne­sun­kų ty­či­nį nu­si­kal­ti­mą, už ką jam tu­ri bū­ti duo­ta areš­to baus­mė. Iš vi­so jam skir­tos 45 pa­ros areš­to, ta­čiau, dėl to, kad pri­si­pa­ži­no, baus­mė su­ma­žin­ta treč­da­liu, tad li­ko at­sė­dė­ti 30 pa­rų.
Nu­teis­ta­sis ne vė­liau kaip per sa­vai­tę pats pri­va­lės at­vyk­ti į Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­rių at­lik­ti areš­to baus­mės. Ki­taip nu­teis­to­jo pa­ieš­kos im­sis po­li­ci­ja.
Ne­su­tik­da­mas su baus­mės pa­sky­ri­mu teis­mo bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu, per 14 die­nų dar ga­li pra­šy­ti su­reng­ti by­los nag­ri­nė­ji­mą teis­me.

Komentarai
Kiti straipsniai