Šeštadienis, 2020 m. rugpjūčio 08 d.

At­lie­kų ga­be­ni­mas į są­var­ty­ną ki­tą­met ne­brangs

Pas­ku­ti­nis šių me­tų Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo nuo sve­čių pa­lin­kė­ji­mų ir do­va­nų. Pir­mie­ji žen­gė skau­tai, ku­rie Ta­ry­bos na­riams įtei­kė ir Bet­lie­jaus tai­kos ug­ne­lę. Pa­lin­kė­ta, kad vi­sų na­muo­se ne­stig­tų ši­lu­mos ir ge­ru­mo, o at­ei­nan­tys me­tai bū­tų ge­res­ni nei bu­vę. Mu­zi­ki­nius svei­ki­ni­mus do­va­no­jo Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ki­niai.

Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos kle­bo­nas An­ta­nas Gut­kaus­kas pa­si­džiau­gė, kad me­tų pa­bai­go­je nė­ra prie­žas­čių liū­dė­ti, svar­biau­sia – tu­ri­me vie­ni ki­tus. „Jūs vi­si sten­gia­tės dėl vie­nos di­de­lės šei­mos, ku­ri va­di­na­si Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė. Ačiū, kad rū­pi­na­tės, nes Jū­sų dė­ka kas­met ga­li­me džiaug­tis Rie­ta­vo pa­sie­ki­mais. Esa­me lai­min­gi, kad į Rie­ta­vą vi­sai ne­se­niai bu­vo at­ke­lia­vu­si Šv. An­ta­no Pa­du­vie­čio di­džio­ji re­lik­vi­ja. Džiu­gu, kad į mus at­kreip­tas dė­me­sys“, – sa­kė kle­bo­nas. Jis pa­lin­kė­jo, kad vi­sų šei­mo­se ne­pri­trūk­tų ti­kė­ji­mo, vil­ties ir mei­lės.
Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, me­tams ei­nant į pa­bai­gą, trum­pai ap­žvel­gė pa­siek­tus re­zul­ta­tus. Anot jo, me­tai bu­vo ne­blo­gi, tai at­si­spin­di ir ver­ti­ni­muo­se – Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės in­dek­sas ati­tin­ka 9–12 vie­tas iš 60 ma­žų­jų sa­vi­val­dy­bių, o Rie­ta­vas pa­gal di­du­mą yra 3 vie­to­je nuo ga­lo. Sa­vi­val­dy­bės ge­ro­vės in­dek­se už­im­ta taip pat ge­ra pa­dė­tis, nes iš ma­žų­jų sa­vi­val­dy­bių mus len­kia tik du ku­ror­tai – Ne­rin­ga ir Birš­to­nas. „Esa­me 3 vie­to­je, kar­tu su ki­to­mis sa­vi­val­dy­bė­mis pa­ten­ka­me į dvi­de­šim­tu­ką. Džiau­gia­mės mū­sų ben­dru dar­bu ir su­ta­ri­mu. Kar­tais pa­si­gin­či­ja­me, bet rei­kia ir to. Lin­kiu ki­tais me­tais su­si­klau­sy­mo, no­ro dirb­ti kar­tu, kad pa­da­ry­tu­me kuo dau­giau ge­ro mū­sų sa­vi­val­dy­bės žmo­nėms“, – lin­kė­jo A. Čer­nec­kis.

Nu­spręs­ta bal­suo­ti prieš

Gruo­džio 20 die­nos nu­me­ry­je ra­šė­me, kad „ki­tą­met nu­ma­to­mas rin­klia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą di­di­ni­mas“. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu pri­sta­ty­tas klau­si­mas dėl Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės at­sto­vo – Vy­tau­to Di­čiū­no – de­le­ga­vi­mo į UAB „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“ (TRATC) ne­ei­li­nį ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­mą. Su­si­rin­ki­mas vyko gruo­džio 27 d., ir vie­nas iš klau­si­mų – dėl miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų 1 to­nos su­tvar­ky­mo mo­kes­čio sa­vi­val­dy­bėms dy­džio nu­sta­ty­mo. Ga­lio­jan­tis miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų 1 to­nos mo­kes­tis sa­vi­val­dy­bėms – 47,70 Eur/t. Nuo 2020 m. sau­sio 1 d. UAB „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“ siū­lė mo­kes­tį pa­di­din­ti iki 56 Eur/t, nes jei ne­bus di­di­na­ma kai­na, 2020 me­tų pa­bai­go­je įmo­nei pla­nuo­ja­mas 252 161 Eur nuos­to­lis. Miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­tvar­ky­mo mo­kes­čio sa­vi­val­dy­bėms di­di­ni­mą įta­ko­jo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­to tar­šos mo­kes­čio są­var­ty­ne ša­li­na­moms at­lie­koms 2020 me­tams di­dė­ji­mas nuo 5 Eur/t iki 27,51 Eur/t. Taip pat ir at­lie­kų tvar­ky­mo me­cha­ni­nio bio­lo­gi­nio ap­do­ro­ji­mo įren­gi­nių ope­ra­to­riaus pa­slau­gų in­dek­suo­tos kai­nos są­nau­dų iš­au­gi­mas. Ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta šioms nau­jo­vėms, ta­čiau at­ėjus Ta­ry­bos po­sė­džiui, pa­aiš­kė­jo, kad Vy­riau­sy­bė tar­šos mo­kes­čio są­var­ty­ne ša­li­na­moms at­lie­koms įkai­nių di­di­ni­mą ke­ti­na at­šauk­ti.
Gruo­džio 20 d. pa­skelb­ta, kad mo­kes­tis už ap­lin­kos ter­ši­mą, at­lie­kas ga­be­nant į są­var­ty­ną, ki­tą­met iš­liks toks pats kaip ir 2018–2019 m. Par­la­men­ta­rai pra­tę­sė 5 eu­rų už to­ną mo­kes­čio ta­ri­fo ga­lio­ji­mą. Po­sė­dy­je nu­tar­ta, kad ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­me V. Di­čiū­nas už klau­si­mą dėl miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų 1 to­nos su­tvar­ky­mo mo­kes­čio sa­vi­val­dy­bėms nu­sta­ty­mo bal­suo­tų prieš. Tei­gia­mai jis įga­lio­tas bal­suo­ti tik dėl au­di­to įmo­nės pa­rin­ki­mo 2019–2020 m.

No­rė­jo iš­sa­mes­nės ata­skai­tos

Pri­ėjus prie klau­si­mo dėl Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2020 me­tų pir­mo­jo pus­me­čio dar­bo pla­no pa­tvir­ti­ni­mo, Au­gus­tas Šli­mas siū­lė šį pla­ną pa­pil­dy­ti. „Spor­to reik­mėms ski­ria­ma ne­ma­žai lė­šų, apie 34 tūkst. Eur, ku­rie pa­skirs­to­mi spor­to klu­bams, ren­gi­niams, pro­jek­tams. Bū­tų įdo­mu su­ži­no­ti ata­skai­to­je, kur tiks­liai kiek pi­ni­gų bu­vo pa­nau­do­ta. Ma­nau, vi­siems to­kia in­for­ma­ci­ja bū­tų įdo­mi“, – siū­lė Ta­ry­bos na­rys. Me­ras at­sa­kė, kad to­kiu at­ve­ju rei­kė­tų į dar­bot­var­kę įsi­trauk­ti vi­sų sky­rių ata­skai­tas. Ši ata­skai­ta tei­kia­ma kar­tu su vi­so Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ata­skai­ta ir ati­duo­da­ma ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui, o vė­liau – ir me­rui. Pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja įtrau­kia­ma į me­ro ata­skai­tą ir pri­sta­to­ma Ta­ry­bos na­riams. Yra spor­to ta­ry­ba, tad, me­ro siū­ly­mu, ten bū­tų ge­riau­sia ir ap­tar­ti, kur ko­kios lė­šos pa­nau­do­ja­mos.

Spor­to sa­lės
pri­da­vi­mo klau­si­mas pa­sie­kė teis­mą

Iš­se­kus dar­bot­var­kės klau­si­mams, me­ras pa­kvie­tė vi­sus į ar­tė­jan­tį pa­dė­kos va­ka­rą, ku­ris jau ant­rus me­tus vyks nau­jo­je Rie­ta­vo spor­to sa­lė­je. Po­vi­las Ba­ta­vi­čius pa­si­do­mė­jo, kaip ei­na­si spor­to sa­lės pri­da­vi­mo klau­si­mas. A. Čer­nec­kis pa­aiš­ki­no, kad bu­vo ban­do­ma šį klau­si­mą iš­spręs­ti įvai­riais bū­dais, da­bar pre­ten­zi­jos iš­siųs­tos sta­ty­bi­nin­kams su rei­ka­la­vi­mu at­lik­ti dar­bus, dėl ku­rių ne­su­si­kal­bė­jo pro­jek­tuo­to­jai su ran­go­vais. „Mes pa­ra­šė­me, kad esa­me pri­vers­ti at­lik­ti dar­bus, ku­rių jie ne­at­li­ko, ir da­bar ban­dy­si­me pri­si­teis­ti už tai, kas bu­vo ne­at­lik­ta. Ki­to ke­lio ne­ma­to­me, į teis­mą kreip­tis rei­kė­jo anks­čiau, bet vis ti­kė­jo­me, kad dar­bai bus at­lik­ti“, – sa­kė me­ras.

Kam Rie­ta­ve rei­ka­lin­gas švie­so­fo­ras?

Vi­li­ja Raz­mie­nė iš­kė­lė ir dar vie­ną klau­si­mą. Anot jos, ne vie­nam sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jui ky­la klau­si­mas dėl Plun­gės gat­vė­je sto­vin­čio, ta­čiau ne­vei­kian­čio švie­so­fo­ro. „Ko­kiu tiks­lu jis bu­vo pa­sta­ty­tas, jei ne­vei­kia?“, – klau­sė Ta­ry­bos na­rė. At­sa­ky­ta pa­pras­tai – švie­so­fo­ras įjungiamas, kai ug­nia­ge­siams rei­kia sku­biai iš­va­žiuo­ti iš kie­mo į gat­vę. Pa­vyz­džiui, sek­ma­die­nį, kai ma­ši­nų yra la­bai daug, ug­nia­ge­siams iš­va­žiuo­ti į pa­grin­di­nę gat­vę ne­įma­no­ma, to­kiems at­ve­jams švie­so­fo­ras ir rei­ka­lin­gas.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: A. Šlimas (kairėje) pateikė siūlymą į Tarybos pirmo pusmečio darbo planą įtraukti sporto reikmėms gaunamų lėšų panaudojimo ataskaitą.

Komentarai
Kiti straipsniai