Šeštadienis, 2020 m. rugpjūčio 08 d.

Žu­vo ke­tur­ra­čio ne­su­val­dęs 42 m. plun­giš­kis

Tra­giš­ka ne­lai­mė gruo­džio 19-ąją įvy­ko Plun­gė­je, Že­mai­tės gat­vė­je, – ne­su­val­dęs ke­tur­ra­čio mo­to­cik­lo, jo vai­ruo­to­jas tren­kė­si į elek­tros stul­pą ir mir­ti­nai su­si­ža­lo­jo. Jo gy­vy­bė už­ge­so įvy­kio vie­to­je.

Po­li­ci­jai ir me­di­kams apie ne­lai­mę pra­neš­ta ket­vir­ta­die­nio pa­va­ka­rę, ne­tru­kus po 16 va­lan­dos. Ava­ri­jos vie­ta nu­ro­dy­ta ties 44-uo­ju Že­mai­tės gat­vės na­mu.
Pa­aiš­kė­jo, jog ke­tur­ra­čio „Din­li“ vai­ruo­to­jas (gi­męs 1977 m.) ne­pa­si­rin­ko sau­gaus grei­čio, nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir tren­kė­si į elek­tros stul­pą bei me­ta­li­nį vamz­dį. Prie stul­po bu­vo pri­tvir­tin­ta ir elek­tros sky­di­nė. Nuo smū­gio vy­ras kri­to ant že­mės.
Plun­giš­kio gy­vy­bę įvy­kio vie­to­je dar ban­dė gel­bė­ti grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos eki­pa­žas, ta­čiau 42 me­tų vy­ras tuoj pat mi­rė – gal­vos su­ža­lo­ji­mai bu­vo itin sun­kūs. Kaip pa­aiš­kė­jo, ke­tur­ra­tį mo­to­cik­lą jis vai­ra­vo ne­tu­rė­da­mas sau­gos šal­mo. Ar buvo blaivus – kol kas policija duomenų neturėjo. Užsiminta, jog paimtas mėginys tyrimui.
Po­li­ci­ja dėl šio įvy­kio pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 281 str. 5 da­lį.
Šiais me­tais tai jau ne pir­ma to­kia tra­giš­ka ava­ri­ja su ke­tur­ra­čiu. Kiek dau­giau nei prieš pus­me­tį – ge­gu­žės 11-osios va­ka­rą pa­na­ši ne­lai­mė nu­ti­ko Pa­ke­rų kai­mo miš­ko ke­liu­ke, kur vai­ruo­to­jas (gim. 1967 m.), va­žia­vęs be sau­gos šal­mo, ne­su­val­dė ke­tur­ra­čio mo­to­cik­lo ir ap­si­ver­tė. Pus­am­žis vai­ruo­to­jas nu­kri­to ir dėl pa­tir­tų su­ža­lo­ji­mų žu­vo įvy­kio vie­to­je.

Li­na MOTUŽIENĖ

Asociatyvi diena.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai