Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

Tven­ki­nių gat­vę pa­ver­tė pur­vo tven­ki­niu. Gal iš­klo­ti eg­lių ša­ko­mis…?

„At­va­žiuo­ki­te, pa­ma­ty­si­te, kas pas mus da­ro­si! Pra­šė­me su­tvar­ky­ti pro­ble­miš­ką gat­vės da­lį, tai į van­de­nį pri­py­lė smė­lio! Da­bar per tą ko­šę nei iš­va­žiuo­ja­me, nei be gu­mi­nių iš­bren­da­me“, – pir­ma­die­nio ry­tą re­dak­ci­jai skun­dė­si var­ka­liš­kė, pra­šiu­si ne­mi­nė­ti jos pa­var­dės. Iš­ties, Tven­ki­nių gat­vės da­lis Var­ka­lių kai­me tą ry­tą at­ro­dė kaip pur­vo vo­nios.

Kaip pa­sa­ko­jo skam­bi­nu­si mo­te­ris, Tven­ki­nių gat­vė maž­daug ties 2 na­mu bu­vo tra­giš­ka – duo­bė prie duo­bės, ir tos duo­bės – la­bai gi­lios. Dėl tos ke­lias­de­šim­ties met­rų at­kar­pos su­tvar­ky­mo vie­ti­niai net­gi rin­ko pa­ra­šus, krei­pė­si į se­niū­ni­ją. Penk­ta­die­nį, gruo­džio 13-ąją, bu­vo at­vež­ta ir pri­pil­ta smė­lio. Kaž­kiek pa­grei­de­riuo­ta. At­ro­dy­tų, vis­kas ge­rai. De­ja.
Sa­vait­ga­lį py­lė kaip iš ki­bi­ro. Vie­tos gy­ven­to­jai, kaip ir vi­si, tu­ri rei­ka­lų – iš­ei­na, iš­va­žiuo­ja, pas­kui par­vyks­ta na­mo. Smė­liu už­pil­ta ke­lio at­kar­pa vir­to bai­siu pur­vy­nu. Tie­siog – ko­še. „Ei­da­mi da­bar tu­ri­me per­siau­ti į gu­mi­nius. Leng­vuo­ju au­to­mo­bi­liu pra­va­žiuo­ti su­dė­tin­ga. Kas taip da­ro dar­bus?“ – pik­ti­no­si skam­bi­nu­sio­ji.
Gruo­džio 17-osios po­pie­tę kal­bin­ta lai­ki­nai Var­ka­lių se­niū­ni­jai va­do­vau­jan­ti Dai­va Ker­paus­kie­nė sa­kė, jog Tven­ki­nių gat­vės pro­ble­ma te­besp­ren­džia­ma. „Ne se­niū­ni­ja nu­ro­do, kaip tvar­ky­ti ke­lią. Tam yra spe­cia­lis­tai. Se­niū­ni­ja 2018 m. lap­kri­čio 19-ąją yra pa­si­ra­šiu­si su­tar­tį su ke­lių prie­žiū­ros tar­ny­ba, ku­ri ir dir­ba šiuos dar­bus. Ga­vo­si kaip ga­vo­si“, – dėl si­tu­a­ci­jos ap­gai­les­ta­vo se­niū­nė.
Pa­tvir­ti­no, jog Tven­ki­nių gat­vės gy­ven­to­jai bu­vo pa­tei­kę se­niū­ni­jai pra­šy­mą dėl duo­bių tvar­ky­mo. Bet vien grei­de­riuo­ti ten ne­įma­no­ma – nė­ra žvy­ro. Se­niū­ni­ja krei­pė­si į Plun­gės ke­lių tar­ny­bą, kad ke­lias bū­tų pa­žvy­ruo­tas ir su­tvar­ky­tas. Šios dar­bi­nin­kai gruo­džio 13-ąją ėmė­si dar­bo.
D. Ker­paus­kie­nė mi­nė­jo pa­ti tą­dien nu­vy­ku­si į Tven­ki­nių gat­vę. Įmo­nė at­ve­žė dvi ma­ši­nas grun­to. „Ma­tė­me ir sa­kė­me, kad grun­tas ne­tin­ka­mas. Žvy­ras bu­vo per smul­kus, si­jo­tas, o toks la­bai ge­rai su­ge­ria drėg­mę. Bet spe­cia­lis­tai yra jie. Jiems spręs­ti, ką vež­ti. Tai­gi, iš­kra­tė, pa­sklei­dė, pa­grei­de­ria­vo, iš­va­žia­vo…“ – pa­sa­ko­jo se­niū­nė.
Tą­dien bu­vo pa­ša­lę, tad vis­kas at­ro­dė ne­blo­gai. Va­ka­rop D. Ker­paus­kie­nė vėl nu­va­žia­vo į Tven­ki­nių gat­vę. Duo­bių ne­be­bu­vo, bet grun­tas la­bai minkš­tas. Gal per lai­ką bū­tų kiek su­si­sto­vė­jęs, bet vis­ką su­ga­di­no sa­vait­ga­lį sub­ju­ręs oras.
„Gam­ta pa­si­ty­čio­jo kaip rei­kiant. Tiek li­jo, kad po sa­vait­ga­lio ten pa­si­da­rė vi­siš­kas koš­ma­ras. Žmo­nėms va­žiuo­ti ke­liu rei­kia, o ten – toks pur­vy­nas, kad bai­su. Iš­si­kvie­tė­me pir­ma­die­nį Plun­gės ke­lių tar­ny­bos va­do­vą Ri­mą Žiū­rai­tį. Ma­nau, jie tu­ri sa­vo dar­bą pa­ko­re­guo­ti“, – sa­kė se­niū­nė.
Pri­dū­rė, jog R. Žiū­rai­tis ak­cen­ta­vo ki­tas pro­ble­mas – kad ten nė­ra dre­na­žo, van­dens nu­bė­gi­mo. Bet se­niū­ni­ja, anot D. Ker­paus­kie­nės, to­kiems dar­bams at­lie­ka­mų pi­ni­gų ne­tu­ri. Tad apie si­tu­a­ci­ją pra­neš­ta ir Sa­vi­val­dy­bės vie­tos ūkio sky­riui. Iš ten se­niū­nė sa­kė ir­gi lau­kian­ti spren­di­mo. Kaž­ką da­ry­ti rei­kia – pro­ble­ma kar­to­ja­si me­tai iš me­tų.
„Ti­kiuo­si, grei­tai su­tvar­kys. Prie­šin­gu at­ve­ju mums nie­ko ki­to ne­be­liks, kaip pro­ble­miš­ką Tven­ki­nių gat­vės da­lį iš­klo­ti eg­li­ša­kėm. Bet juk 21 am­žius, gal to ne­pri­reiks…“ – svars­tė se­niū­nė.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Nuo duobių tvarkyta Varkalių kaimo Tvenkinių gatvė savaitės pradžioje atrodė sunkiai pravažiuojama.

Komentarai
Kiti straipsniai