Pirmadienis, 2022 m. rugsėjo 26 d.

Tre­čią kar­tą ge­riau­siu spor­ti­nin­ku iš­rink­tas mo­tok­ro­si­nin­kas

Kaip ir per­nai bei už­per­nai, šie­met ge­riau­sių mū­sų spor­ti­nin­kų de­šim­tu­ke aukš­čiau­sia vie­ta vėl ati­te­ko tre­ne­rio Sau­liaus Stan­kaus auk­lė­ti­niui, mo­tok­ro­si­nin­kui, Lie­tu­vos čem­pio­nui Do­man­tui Jaz­daus­kui. Tra­di­ci­nis ren­gi­nys – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ge­riau­sių spor­ti­nin­kų pa­ger­bi­mo šven­tė – šie­met vy­ko gruo­džio 12 die­ną di­džio­jo­je kul­tū­ros cen­tro sa­lė­je.

Prie šven­ti­nės nuo­tai­kos kū­ri­mo pri­si­dė­jo Plun­gės jau­ni­mo gru­pės „Džen­tel­me­nai“ mu­zi­kan­tai Min­dau­gas Rum­šas, Vy­tau­tas Sto­nys, Mar­ty­nas Raz­gus bei so­lis­tė Kor­ne­li­ja Use­ly­tė, o ek­ra­ne bu­vo de­monst­ruo­ja­mos svar­bios ir sma­gios aki­mir­kos iš spor­ti­nin­kų gy­ve­ni­mo.
Pa­si­džiaug­ti mū­sų spor­ti­nin­kų pa­sie­ki­mais bei pa­svei­kin­ti ge­riau­sių­jų at­vy­ko Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, vi­ce­me­rė As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas, jo pa­va­duo­to­jas Man­tas Čes­naus­kas, Ta­ry­bos na­riai Ju­lius Ne­kra­šas ir Vi­da Bon­daus­kie­nė, rė­mė­jai, spor­ti­nin­kų ar­ti­mie­ji ir ki­ti sve­čiai.
„At­ėjo lai­kas su­ves­ti re­zul­ta­tus. Džiu­gu, jog kaip ir anks­tes­niais me­tais, taip ir šie­met, jūs bu­vo­te stip­rūs. Čia su­si­rin­ko­te pa­tys ge­riau­si, pa­tys stip­riau­si“, – svei­kin­da­mas spor­ti­nin­kus, kal­bė­jo me­ras. Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas ak­cen­ta­vo sun­kų tre­ne­rių bei at­kak­lų pa­čių spor­ti­nin­kų dar­bą, lin­kė­jo vi­siems ge­rų re­zul­ta­tų ir ki­tais me­tais. Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (SRC) di­rek­to­riui Al­vy­dui Vir­ši­lui už dar­bą jis įtei­kė pa­dė­ką.
Prie svei­ki­ni­mų pri­si­dė­ju­si vi­ce­me­rė pri­dū­rė, jog vi­si ži­no, kad mū­sų, že­mai­čių, taip leng­vai „ne­pa­im­si“, o M. Kau­nas džiau­gė­si, kad ne vi­si jau­ni žmo­nės sė­di prie kom­piu­te­rių – iš­ties ne­ma­žai ir spor­tuo­ja.
Plun­gės SRC di­rek­to­rius A. Vir­ši­las dė­ko­jo spor­ti­nin­kams už aukš­tus pa­sie­ki­mus, už Plun­gės var­do gar­si­ni­mą, ačiū ta­rė tė­vams, rė­mė­jams, tre­ne­riams, vi­sam SRC ko­lek­ty­vui. O kreip­da­ma­sis į Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vus, iš­reiš­kė vil­tį, kad ki­tą­met pa­ga­liau pa­ju­dės ap­leis­tos ir­kla­vi­mo ba­zės rei­ka­lai.
Kaip ir per­nai, iš­skir­ti­niai pri­zai – 100 eu­rų ver­tės ku­po­nai spor­to in­ven­to­riui įsi­gy­ti – už ak­ty­vią spor­ti­nę veik­lą įteik­ti mo­kyk­loms. Įver­ti­ni­mus ga­vo Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nė mo­kyk­la; Se­na­mies­čio mo­kyk­la; Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja; Pla­te­lių gim­na­zi­ja ir Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­ja.
Šiais me­tais net 120 įvai­raus am­žiaus spor­ti­nin­kų iš Plun­gės ta­po įvai­rių var­žy­bų ir čem­pio­na­tų pri­zi­nin­kais, net 14-ika plun­giš­kių bu­vo Lie­tu­vos rink­ti­nės na­riais. Už pui­kius spor­to re­zul­ta­tus iš­da­lin­tas vi­sas šūs­nis pa­dė­kos raš­tų skir­tin­gų spor­to ša­kų at­sto­vams ir jų tre­ne­riams.
Į ge­riau­sių­jų de­šim­tu­ką ne­pa­te­kę, ta­čiau la­bai ar­ti to są­ra­šo bu­vę ir aukš­tų re­zul­ta­tų pa­sie­kę spor­ti­nin­kai taip pat pa­gerb­ti at­mi­ni­mo do­va­nė­lė­mis. Pa­si­džiaug­ta ir fut­bo­lo klu­bo „Bab­run­gas“ jau­nių U-17 ko­man­da, ku­ri žai­dė pir­mo­je ly­go­je ir lai­mė­jo pir­mą vie­tą (jų tre­ne­ris – Kęs­tu­tis Pet­kus).
Prieš skel­biant ge­riau­sių­jų spor­ti­nin­kų de­šim­tu­ką, pa­svei­kin­tos ir trys ge­riau­sios ko­man­dos. Mi­nė­ti fut­bo­li­nin­kai už­ėmė tre­čią vie­tą, o dvi mer­gi­nų krep­ši­nio ko­man­dos pa­si­da­li­jo an­trą ir pir­mą vie­tas.
Svei­kin­da­mas pir­mą vie­tą už­ėmu­sią Plun­gės SRC „Ine­sa“ U-16 mer­gi­nų ko­man­dą, A. Kli­šo­nis pa­pra­šė vi­sos sa­lės at­si­sto­ti ir dėl liūd­nos aki­mir­kos. „Ne­bė­ra žmo­gaus, ku­ris šiai ko­man­dai ati­da­vė vi­są sa­vo šir­dį“, – sa­kė me­ras, kal­bė­da­mas apie tre­ne­rę Ju­ly­tę Me­fio­die­nę, ku­ri dėl li­gos mi­rė lap­kri­čio 29 die­ną. Jos at­mi­ni­mas pa­gerb­tas ty­los mi­nu­te.

Ge­riau­sių­jų 2019 m. spor­ti­nių ko­man­dų tre­je­tas:

1 vie­ta – Plun­gės SRC „Ine­sa“ mer­gi­nų U-16 krep­ši­nio ko­man­da (tre­ne­rė Ju­ly­tė Me­fio­die­nė).
2 vie­ta – Plun­gės SRC mer­gi­nų U-18 mer­gi­nų krep­ši­nio ko­man­da (tre­ne­rė Edi­ta La­pie­nė).
3 vie­ta – fut­bo­lo klu­bo „Bab­run­gas“ vai­ki­nų U-17 ko­man­da (tre­ne­ris Kęs­tu­tis Pet­kus).

Ge­riau­sių­jų 2019 m. spor­ti­nin­kų de­šim­tu­kas:

1 vie­ta – mo­tok­ro­si­nin­kas Do­man­tas Jaz­daus­kas (tre­ne­ris Sau­lius Stan­kus);
2 vie­ta – šach­ma­ti­nin­kas Si­gi­tas Kal­vai­tis (tre­ne­rė Ge­no­vai­tė Ža­li­mie­nė);
3 vie­ta – orien­ta­ci­nin­kas Gied­rius Sa­ba­liaus­kas (tre­ne­ris Gin­ta­ras Do­mar­kas);
4 vie­ta – orien­ta­ci­nin­kas, leng­va­at­le­tis An­drius Prei­bys (tre­ne­riai Jo­li­ta ir Gin­ta­ras Do­mar­kai);
5 vie­ta – bai­da­rių ir ka­no­jų ir­kluo­to­ja Gre­ta Ga­dei­ky­tė (tre­ne­ris Ar­vy­das Vait­kus);
6 vie­ta – orien­ta­ci­nin­kas Rim­vy­das Al­mi­nas (tre­ne­rė Da­nu­tė Za­les­kie­nė);
7 vie­ta – bai­da­rių ir ka­no­jų ir­kluo­to­jas Man­tas Ga­dei­kis (tre­ne­ris Ed­mun­das Gel­čins­kas);
8 vie­ta – au­to­mo­bi­lių kro­so spor­ti­nin­kas An­ta­nas Ma­žo­nas;
9 vie­ta – sun­kio­sios at­le­ti­kos spor­ti­nin­kas Mar­ty­nas Var­pio­tas (tre­ne­ris Eval­das Za­niaus­kas);
10 vie­ta – au­to­mo­bi­lių kro­so spor­ti­nin­kas Gy­tis Šat­kaus­kas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Motociklininkas D. Jazdauskas geriausiu sportininku išrinktas jau trečius metus iš eilės. Nuotraukoje – su treneriu S. Stankumi ir meru A. Klišoniu.

Komentarai
Kiti straipsniai