Trečiadienis, 2021 m. sausio 27 d.

Tel­šių gat­vės ga­le bus sta­to­ma di­de­lė dė­vė­tų rū­bų par­duo­tu­vė

„Se­cond Hand. Ne­bran­gi ap­ran­ga“ – maž­daug toks už­ra­šas bus ant sta­to­mo di­de­lio pa­sta­to. Gruo­džio 17 die­ną sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je, kur skel­bia­mi vi­suo­me­nei svar­bių sta­ti­nių pro­jek­ti­niai pa­siū­ly­mai, bu­vo pa­vie­šin­ta in­for­ma­ci­ja apie pa­slau­gų pa­skir­ties pa­sta­to Tel­šių g. 104 sta­ty­bos pro­jek­tą. Tie­sa, ten jau ne­be Plun­gės mies­tas, o Jo­vai­šiš­kės kai­mas.

Nau­jos sta­ty­bos Plun­gės mies­to ga­le nu­ta­rė im­tis UAB „Da­rė­ja“ (di­rek­to­rius – Da­rius Pet­kus), ku­riai ten pri­klau­so pu­sės hek­ta­ro že­mės skly­pas. Ben­dras dvie­jų aukš­tų pa­sta­to plo­tas tu­rė­tų bū­ti maž­daug 1422 kv. m.
Sta­ti­nys pro­jek­tuo­ja­mas nau­jo­je vie­to­je, ne­la­bai to­li nuo žie­di­nės san­kry­žos. Sta­ty­ba nu­ma­to­ma vie­nu eta­pu. Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės bus prie pa­grin­di­nio įva­žia­vi­mo, iš vi­so – 23 vie­tų.
Pro­jek­tuo­ja­ma­me pa­sta­te nu­ma­to­ma įreng­ti pa­slau­gų (nau­do­tų rū­bų rū­šia­vi­mo), ko­mer­ci­nę (dra­bu­žių par­da­vi­mo), san­dė­lia­vi­mo, ad­mi­nist­ra­vi­mo ir pa­gal­bi­nes pa­tal­pas.
Pa­sta­tas bus tai­syk­lin­gos sta­čia­kam­pės for­mos, su šlai­ti­niais 6 laips­nių sto­gais. Pa­sta­to kon­struk­ci­ja – kar­ka­si­nė. Sie­nų ap­dai­lai nau­do­ja­mos dau­gias­luoks­nės pa­ne­lės.
Dau­giau gy­ven­to­jai apie pla­nuo­ja­mas sta­ty­bas ga­li su­ži­no­ti sau­sio 9 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je, tą die­ną dėl mi­nė­to pro­jek­to vyks vie­šas su­si­rin­ki­mas.

Nuotraukoje: Toks pastatas, kur bus prekiaujama dėvėtais rūbais, projektuojamas Telšių gatvės gale.

Komentarai
Kiti straipsniai