Šeštadienis, 2020 m. rugpjūčio 08 d.

Pas­ku­ti­nis šių me­tų Ta­ry­bos po­sė­dis – su mu­zi­ka, Bet­lie­jaus ug­ne­le ir ži­nia apie ša­tei­kiš­kių pa­sie­ki­mus

Gruo­džio 19 die­ną įvy­ko pas­ku­ti­nis šiais me­tais Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis. Ka­lė­dos jau ant no­sies, tad šven­ti­nės nuo­tai­kos ne­trū­ko ir po­sė­džių sa­lė­je: kiek­vie­nas Ta­ry­bos na­rys ant sta­lo ra­do po do­va­nė­lę, Plun­gės skau­tai at­ne­šė Bet­lie­jaus tai­kos ug­ne­lę, vi­sus at­si­sto­ti pri­ver­tė ne­pa­pras­tai ga­bus Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los jau­na­sis pia­nis­tas Ma­tas Sta­bin­gis, o Ša­tei­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė As­ta Pla­tau­nie­nė pa­pa­sa­ko­jo apie jų mo­ki­nių spor­to pa­sie­ki­mus žai­džiant fut­bo­lą. Ži­no­ma, ap­svars­ty­ta ir be­veik tris­de­šimt įvai­rių klau­si­mų, pri­rei­kė dvie­jų bal­sa­vi­mų.

Pra­džia – su Bet­lie­jaus tai­kos ug­ne­le

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo nuo Plun­gės skau­tų įžen­gi­mo į sa­lę. Jie at­ne­šė Bet­lie­jaus lieps­ne­lę, ku­ri ke­liau­ja per vi­są pa­sau­lį. Ug­ne­lės da­li­ji­mo mi­si­ja – iš­drįs­ti siek­ti tai­kos. Sim­bo­li­ne žva­kės lieps­na sie­kia­ma įžieb­ti tai­ką ir ra­my­bę pir­miau­sia mū­sų vi­sų šir­dy­se, sklei­džiant ją šei­mo­je, ben­druo­me­nė­je, ša­ly­je ir vi­sa­me pa­sau­ly­je. Kiek­vie­nas Ta­ry­bos na­rys pas­kui ga­lė­jo pri­si­deg­ti žva­ke­lę nuo at­neš­tos Bet­lie­jaus ug­ne­lės ir par­si­neš­ti na­mo. Tam tiks­lui po­li­ti­kams bu­vo pa­rū­pin­ta net iš Je­ru­za­lės par­vež­tų šven­tin­tų žva­kių.

Su­ža­vė­jo jau­na­sis mu­zi­kan­tas

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los di­rek­to­rė Ri­ta Ur­nie­žie­nė Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pri­sta­tė ne­pa­pras­tai ta­len­tin­gą 13-me­tį pia­nis­tą plun­giš­kį Ma­tą Sta­bin­gį ir jo mo­ky­to­ją Jū­ra­tę Jo­naus­kie­nę. Jau­nuo­lis ne­se­niai grį­žo iš Aust­ri­jos, kur Vie­no­je vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me jau­nų­jų pia­nis­tų ir ka­me­ri­nių an­sam­blių kon­kur­se „Edel­weiss“ ta­po ab­so­liu­čiu tarp­tau­ti­nės ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos fa­vo­ri­tu ir pel­nė Grand prix. Kon­kur­se da­ly­va­vo dau­giau nei 130 vai­kų iš 16 pa­sau­lio ša­lių, plun­giš­kis pri­pa­žin­tas pa­čiu ge­riau­siu.
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai taip pat tu­rė­jo pro­gą pa­klau­sy­ti jau­no­jo vir­tuo­zo mu­zi­ka­vi­mo – jis taip už­bu­rian­čiai at­li­ko Fe­ren­co Lis­to Veng­riš­ką­ją rap­so­di­ją, kad sa­lė plo­jo at­si­sto­ju­si. Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­dė­ko­jo ga­biam jau­nuo­liui ir jo mo­ky­to­jai, įtei­kė jiems at­mi­ni­mo do­va­nas.

Ša­tei­kiš­kiai mo­ki­niai – ge­ri fut­bo­li­nin­kai

Ta­ry­bos na­riai su­ži­no­jo ir apie Ša­tei­kių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je be­si­mo­kan­čius ga­bius spor­ti­nin­kus, ku­rie, nors tre­ni­ruo­ja­si su­pu­vu­sio­je spor­to sa­lė­je, vis tiek pa­sie­kė aukš­tų re­zul­ta­tų fut­bo­le. Apie tai pa­pa­sa­ko­jo lai­ki­nai di­rek­to­rės pa­rei­gas ei­nan­ti As­ta Pla­tau­nie­nė.
Di­de­lį lai­mė­ji­mą ša­tei­kiš­kiai pa­sie­kė gruo­džio vi­du­ry­je, kai Lie­tu­vos ma­si­nio fut­bo­lo aso­cia­ci­jos ren­gia­mo „MrGolas“ U-16 sa­lės fut­bo­lo tur­ny­re tarp de­šim­ties ge­riau­sių res­pub­li­kos mo­kyk­lų ko­man­dų jie iš­ko­vo­jo gar­bin­gą 4-ąją vie­tą. Be­je, tur­ny­re jė­gas  iš­ban­dė net 87 ko­man­dos iš Lie­tu­vos mo­kyk­lų, o ša­tei­kiš­kiai vie­nin­te­liai iš Plun­gės ra­jo­no nu­ė­jo taip to­li! Še­šio­lik­me­čių ko­man­do­je žai­dė de­šim­to­kai ir trys aš­tun­tos kla­sės mo­ki­niai. Vai­ki­nų fi­zi­nio ug­dy­mo mo­ky­to­jas, kar­tu ir tre­ne­ris – Alo­y­zas Pau­laus­kas.
Di­rek­to­rė A. Pla­tau­nie­nė iš­reiš­kė vil­tį, kad jau­nuo­liams bus pa­ro­dy­tas dė­me­sys ir už­si­mi­nė, jog po­pu­lia­rė­jan­tį sa­lės fut­bo­lą pui­kiai žai­džian­tys vai­ki­nai spor­tuo­ja tiek su­pu­vu­sio­je spor­to sa­lė­je, kad ne­re­tai jiems ten­ka ir per ba­las laks­ty­ti…

Prie dar­že­lio „Rau­don­ke­pu­rai­tė“ pla­nuo­ja­ma edu­ka­ci­nė zo­na

Plun­gės lop­še­lio-dar­že­lio „Rau­don­ke­pu­rai­tė“ di­rek­to­rė Dai­va Va­lu­žie­nė pa­si­džiau­gė ben­druo­me­nės dar­bu vai­kams ku­riant sau­gią ap­lin­ką. Edu­ka­ci­nės ir po­il­sio zo­nų įren­gi­mo pro­jek­tą pri­sta­tė kraš­to­vaiz­džio di­zai­ne­rė Anas­ta­si­ja Bo­jog.
Prie mi­nė­to dar­že­lio su­pro­jek­tuo­ta zo­na bus įdo­mi, sau­gi, iš­skir­ti­nė, su dau­gia­me­čių au­ga­lų kom­po­zi­ci­jo­mis ir spal­vin­go­mis gy­vat­vo­rė­mis. Nu­ma­ty­ta įreng­ti lau­ko kla­sę su bal­dais vai­kų už­si­ė­mi­mams, aš­tun­tu­ko for­mos gu­mi­nės dan­gos ta­ke­lį, dirb­ti­nį kal­ne­lį, 3D gu­mi­nes fi­gū­ras ir kt. Pro­jek­to ver­tė – apie 50,7 tūkst. eu­rų. Ta­ry­bos na­riai pa­si­džiau­gė pro­jek­tu, ir, kaip sa­kė me­ras, pla­nuo­jant ki­tų me­tų biu­dže­tą, gal pa­vyks tam nu­ma­ty­ti lė­šų.

Kon­tro­lie­rės dar­bą ver­tins ki­ti kon­tro­lie­riai

Ta­ry­ba nu­spren­dė, kad rei­kia su­da­ry­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos va­do­vo, t. y. sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­riaus (da­bar šias pa­rei­gas už­ima Da­nu­tė Ja­ra­šiū­nie­nė), tar­ny­bi­nės veik­los ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ją, ku­riai pir­mi­nin­kaus Al­ma Kar­ve­lie­nė, Ma­žei­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rė. Ko­mi­si­jos na­riais taip pat bus Vy­tau­tas Di­čiū­nas, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius; Ja­ni­na Ged­min­tie­nė, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rė; Iman­tas Mo­tie­jū­nas, Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, ir Lai­ma Sa­daus­kie­nė, Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rė.

Sa­vi­val­dy­bė per­ka so­cia­li­nius bu­tus

Ta­ry­bos na­riai pri­ta­rė spren­di­mui dėl so­cia­li­nių būs­tų pir­ki­mo. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bėn įsi­gy­ja­mi du tri­jų kam­ba­rių bu­tai su rū­siais Plun­gė­je. Vie­no kai­na – 39, ki­to – 43 tūkst. eu­rų. Bu­tus So­cia­li­nių būs­tų pir­ki­mo ko­mi­si­ja jau ap­žiū­rė­jo ir nu­sta­tė, kad jie ati­tin­ka pir­ki­mo są­ly­gas, yra ge­ros būk­lės, ne­rei­kės pa­pil­do­mų iš­lai­dų re­mon­tui. Be­je, sa­vi­nin­kai pra­šė dau­giau, bet per de­ry­bas su­de­rė­ta ma­žes­nė kai­na. Iki šiol Sa­vi­val­dy­bė jau yra įsi­gi­ju­si 16 so­cia­li­nių būs­tų (14 – vie­no kam­ba­rio, 2 – dvie­jų kam­ba­rių).

Ge­rins Plun­gės SRC in­fra­struk­tū­rą

Be dis­ku­si­jų pri­tar­ta pro­jek­tui „Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mas“. Šis pro­jek­tas bus įgy­ven­di­na­mas pa­gal 2014–2020 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų prie­mo­nę „Ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo in­fra­struk­tū­ros to­bu­li­ni­mas“. Pro­jek­tui nu­ma­to­ma skir­ti ES lė­šų su­ma – 207 tūkst. eu­rų, o Sa­vi­val­dy­bė pri­si­dės apie 15 pro­cen­tų, t. y. apie 36 tūkst. eu­rų.
Nu­ma­to­ma su­tvar­ky­ti tas pa­tal­pas Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pro­gim­na­zi­jo­je, ku­rios at­ski­ru spren­di­mu per­duo­tos Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui (SRC) pa­nau­dos tei­se 10-iai me­tų. Pla­nuo­ja­ma su­re­mon­tuo­ti spor­to sa­lę, ap­šil­tin­ti sie­nas iš vi­daus, su­tvar­ky­ti grin­dis, ap­švie­ti­mą ir sa­lės sto­gą. Taip pat – pa­tal­pas pir­ma­me aukš­te, prie įė­ji­mo į spor­to sa­lę (fo­jė), kur tre­ni­ruo­ja­si reg­bi­nin­kai. Pus­rū­sy­je bus su­tvar­ky­tos dvi pa­tal­pos, ku­rio­se tre­ni­ruo­ja­mi ir­kluo­to­jai ir sun­kia­at­le­čiai. Taip pat bus įsi­gy­ta rei­ka­lin­go in­ven­to­riaus ir įran­gos.

Bal­sa­vi­mas dėl me­no mo­kyk­lų mo­ky­to­jų už­mo­kes­čio skai­čia­vi­mo

Siū­lant ben­dru su­ta­ri­mu pa­tvir­tin­ti Plun­gės ra­jo­no me­no mo­kyk­lų mo­ky­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio fon­do skai­čia­vi­mo me­to­di­ką, nuo­mo­nės iš­si­sky­rė, tad pri­rei­kė bal­sa­vi­mo. Po­sė­dy­je My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los di­rek­to­rė Ri­ta Ur­nie­žie­nė sa­kė, kad su spren­di­mo pro­jek­tu jie ne­bu­vo su­pa­žin­din­ti iš anks­to, ta­čiau Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai ti­ki­no, jog apie tai tik­rai bu­vo kal­bė­ta Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­te. Vie­ni siū­lė klau­si­mą ati­dė­ti, ki­ti – ne­be­temp­ti gu­mos ir pa­tvir­tin­ti už­mo­kes­čio skai­čia­vi­mo me­to­di­ką – at­ly­gis juk di­dės! Ga­lop dau­gu­ma nu­bal­sa­vo už pa­siū­ly­tą spren­di­mo pro­jek­tą. Spren­di­mas įsi­ga­lios nuo ki­tų me­tų pra­džios.

Vėl ma­žės mo­ki­nių, jun­gia­mos įstai­gos

Pri­tar­ta mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos pla­no pa­kei­ti­mui, pa­tvir­tin­tas mo­ki­nių ir kla­sių skai­čius ki­tų me­tų ru­de­niui.
Vai­kų vis ma­žė­ja, tad per­tvar­kos ne­iš­ven­gia­mos. Ki­tą­met Prū­sa­lių mo­kyk­la-dar­že­lis pri­jun­gia­mas prie Plun­gės Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nės mo­kyk­los; Al­sė­džių lop­še­lis-dar­že­lis – prie Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos; Pla­te­lių uni­ver­sa­lus dau­gia­funk­cis cen­tras – prie Pla­te­lių gim­na­zi­jos, o Did­vy­čių dau­gia­funk­cis cen­tras – prie Plun­gės lop­še­lio-dar­že­lio „Vy­tu­rė­lis“. Kal­bant apie mo­ki­nių skai­čių – ki­tą ru­de­nį mo­ki­nių bus 3876 (32 ma­žiau). Dau­giau­siai su­ma­žės pir­mo­kų (26-iais). Kla­sių kom­plek­tų tu­rė­tų bū­ti 192, t. y. 4 ma­žiau. Su­dė­tin­ga si­tu­a­ci­ja Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je – dėl mo­ki­nių trū­ku­mo ne­be­bus kom­plek­tuo­ja­ma tre­čia gim­na­zi­jos (vie­nuo­lik­to­kų) kla­sė, mat su­skai­čiuo­ja­mi tik 7 mo­ki­niai, o rei­kia bent 12-ikos. Stal­gė­nų mo­kyk­la taip pat „trau­kia­si“ – liks tik vie­na jung­ti­nė pra­di­nė kla­sė su 12-ika mo­ki­nių, pa­grin­di­nis ug­dy­mas čia ne­be­vyks.

Bal­sa­vi­mas, kad di­rek­to­rius bal­suo­tų

Spren­di­mo pro­jek­tas dėl įga­lio­ji­mo at­sto­vau­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei UAB „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“ ne­ei­li­nia­me vi­suo­ti­nia­me su­si­rin­ki­me su­kė­lė dis­ku­si­jų. Jau ra­šė­me, jog vie­nas iš dar­bot­var­kės klau­si­mų bus dėl miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų 1 to­nos su­tvar­ky­mo mo­kes­čio sa­vi­val­dy­bėms dy­džio nu­sta­ty­mo. Mo­kes­tį ki­tą­met pla­nuo­ja­ma kel­ti 17 proc. – nuo 47,70 eu­rų už to­ną iki 56 eu­rų už to­ną. Aiš­ku, kaž­kiek pa­di­dės rin­klia­va ir gy­ven­to­jams. Bet dėl rin­klia­vos per­skai­čia­vi­mo TRATC-as kreip­sis į Ta­ry­bą sau­sį ar va­sa­rį.
O ne­ei­li­nia­me su­si­rin­ki­me gruo­džio 27 d. tu­rės da­ly­vau­ti ir bal­suo­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas. Nors Ta­ry­bo­je bu­vo pa­si­sa­ky­mų, kad di­rek­to­rius tu­ri įga­lio­ji­mus at­sto­vau­ti Sa­vi­val­dy­bei ir pri­ta­ri­mo tam ne­be­rei­kia, ta­čiau M. Kau­nas sa­kė vis­gi no­rin­tis gau­ti Ta­ry­bos „pa­lai­mi­ni­mą“. Ga­lop dau­gu­ma nu­bal­sa­vo, kad di­rek­to­rius įga­lio­ja­mas bal­suo­ti.

Trum­pai

UAB „Eko­no­mi­nės kon­sul­ta­ci­jos ir ty­ri­mai“ pro­jek­tų va­do­vas Al­vy­das Pu­nis pri­sta­tė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­slau­gų tei­ki­mo pro­ce­sų op­ti­mi­za­vi­mo pro­jek­to re­zul­ta­tus ir to­les­nes ga­li­my­bes, kal­bė­jo apie veik­los ge­ri­ni­mą.
Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Ža­ne­ta Pie­pa­lie­nė pri­sta­tė 2019 m. įgy­ven­din­tus in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tus ir už­si­mi­nė apie ki­tą­met pla­nuo­ja­mus vyk­dy­ti pro­jek­tus. Al­gir­das Pe­čiu­lis pa­si­do­mė­jo, ar po re­konst­ruk­ci­jos Žir­gy­no sa­lė­je bus ga­li­ma spor­tuo­ti? Jam at­sa­ky­ta, jog tiks­li­nė pa­skir­tis yra kul­tū­ri­nė, ta­čiau kai ku­rios spor­to sri­tys gal ir ne­truk­dys… Me­ras pri­dū­rė, jog Žir­gy­no sa­lė tu­rė­tų tap­ti dau­gia­funk­ci­nė – ne­tiks­lin­ga ją nau­do­ti vien kul­tū­rai.
At­si­žvel­gus į įvai­rių įstai­gų raš­tus (mo­kyk­lų, dar­že­lių, mu­zie­jaus ir kt.), pa­tiks­lin­tas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės 2019–2021 me­tų stra­te­gi­nis veik­los pla­nas. Pa­pil­do­mi lė­šų rei­kės tik prie­mo­nei „Trans­por­to iš­lai­doms kom­pen­suo­ti“, ki­toms ne­rei­kės, nes at­lie­ka­mi per­skirs­ty­mai taip šal­ti­nių ir vals­ty­bės funk­ci­jų.
Pri­tar­ta Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės 2021–2030 me­tų stra­te­gi­nio plėt­ros pla­no ren­gi­mui. Jam pa­reng­ti ža­da­ma skir­ti iki 50 000 eu­rų. Lė­šos nu­ma­to­mos 2020 me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te.
Ta­ry­ba pri­ta­rė spren­di­mui dėl UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ ši­lu­mos ba­zi­nės kai­nos de­da­mų­jų nu­sta­ty­mo. VERT-as (Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos ta­ry­ba) nu­sta­tė UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ ši­lu­mos ba­zi­nę kai­ną nau­jam 5 me­tų pe­ri­odui – 6,46 ct/kWh (be PVM), t. y. 0,9 proc. ma­žes­nę, pa­ly­gi­nus su šiuo me­tu tai­ko­ma 6,52 ct/kWh ši­lu­mos kai­na. To­kia kai­na įsi­ga­lios nuo 2020 m. sau­sio 1 d., o skai­čia­vi­muo­se bus tai­ko­ma nuo 2020 m. va­sa­rio 1 d.
Pri­tar­ta, jog nuo 2020 m. sau­sio 1 d. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Min­dau­gui Kau­nui pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tas ba­zi­niais dy­džiais bus 17 (iki tol bu­vo 16). Jo pa­va­duo­to­jui pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tas kils iki 15 (bu­vo 14). Vie­nas ba­zi­nis dy­dis yra 173 eu­rai.
Il­ga­me­tė Plun­gės lop­še­lio-dar­že­lio „Vy­tu­rė­lis“ di­rek­to­rė Sta­nis­la­va Si­mo­na­vi­čie­nė at­leis­ta iš pa­rei­gų su­ėjus pen­si­jos am­žiui pa­čiai pra­šant. Plo­ji­mais iš­ly­dė­ta di­rek­to­rė dar pa­pra­šė po­li­ti­kų pa­si­rū­pin­ti iš­ar­dy­tos krep­ši­nio aikš­te­lės su­tvar­ky­mu. Pa­tvir­tin­ta nau­ja įstai­gos va­do­vė – As­ta Bal­tuo­nie­nė.
Pa­tvir­tin­tas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus re­zer­vo lė­šų nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šas. Ta­ry­ba kas­met, tvir­tin­da­ma Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą, nu­ma­tys lė­šų šiam re­zer­vui. Maž­daug – iki 100 tūkst. eu­rų. Pi­ni­gai bus ski­ria­mi eks­tre­ma­lio­sioms si­tu­a­ci­joms, gais­rams, ne­lai­mių pa­da­ri­niams lik­vi­duo­ti ir pa­da­ry­tiems nuos­to­liams iš da­lies ap­mo­kė­ti.
Pra­si­dė­jus pa­si­sa­ky­mams, Ro­ber­tas En­dri­kas at­krei­pė dė­me­sį į ne­tvar­ką Plun­gės mies­te – gat­vės ne­va­lo­mos, daug pur­vo ir žvy­ro, tu­ne­ly­je jau su­si­kau­pė krū­va la­pų – ar lau­kia­ma, kol už­si­kimš van­dens nu­bė­gi­mo la­ta­kai? M. Kau­nas pa­ti­ki­no, jog pro­ble­ma ži­no­ma, dėl to kal­ba­ma­si ir su Plun­gės ke­lių prie­žiū­ros tar­ny­ba, ir su UAB „Val­da“.
Ta­ry­bos na­rė Dai­na Mar­ti­šie­nė pri­mi­nė, jog pra­ėju­sį po­sė­dį klau­sė dėl UAB „Plun­gės vė­jo ener­gi­ja“ veik­los mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je. M. Kau­nas sa­kė kal­bė­jęs su įmo­nės at­sto­vais, bet daug in­for­ma­ci­jos ne­tu­ri. Jam pa­čiam ne­pa­tin­ka, kad su­tar­tys su gy­ven­to­jais pa­si­ra­šo­mos Sa­vi­val­dy­bės pa­tal­po­se, nors Sa­vi­val­dy­bė čia nie­kuo dė­ta. Sa­kė, jog jau pa­si­ra­šy­ta 95 proc. že­mės nuo­mos su­tar­čių su gy­ven­to­jais, kur sto­vės 155 m aukš­čio jė­gai­nės. Nuo 5 iki 22 šių įren­gi­nių at­si­ras ne­to­li Kan­tau­čių, Žli­bi­nų, Alek­san­dra­vo ir Did­vy­čių gy­ven­vie­čių. Dau­giau in­for­ma­ci­jos at­sto­vai pa­teiks sau­sio mė­ne­sį – ta­da ini­ci­juo­ja­mas su­si­ti­ki­mas. Gal­būt pa­vyks juos pri­sik­vies­ti ir į Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Jaunajam pianistui M. Stabingiui gerų žodžių negailėjo direktorė R. Urniežienė, dovaną įteikė ir meras A. Klišonis.

Komentarai
Kiti straipsniai