Šeštadienis, 2020 m. rugpjūčio 08 d.

Nuo pa­rei­gū­nų spru­kęs įta­ria­mas deg­tin­da­ris su­si­ža­lo­jo vei­dą

Gruo­džio 17 die­ną Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą „Po įnir­tin­gų gau­dy­nių Plun­gė­je ant­rą­kart įkliu­vo vy­ras, ga­li­mai ga­mi­nęs na­mi­nę deg­ti­nę“. Įta­ria­ma­sis – 38 m. plun­giš­kis, bėg­da­mas Sa­lan­tų gat­vė­je tarp blo­kų, griu­vo ir su­si­žei­dė. Pri­rei­kė ir me­di­kų pa­gal­bos.

Pra­ne­ša­ma, jog Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai gruo­džio 12 die­ną tę­sė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ne­tei­sė­to na­mi­nės deg­ti­nės ga­mi­ni­mo ar re­a­li­za­vi­mo – tą­dien jie tik­ri­no gau­tą in­for­ma­ci­ją.
Plun­gės mies­te, iš vie­no pa­sta­to kie­mo Pra­mo­nės pro­spek­to gat­vė­je, jie pa­ste­bė­jo iš­va­žiuo­jan­tį au­to­mo­bi­lį „Opel Za­fi­ra“, ku­rį vai­ra­vo 1981 m. gi­męs vy­ras, įta­ria­mas na­mi­nu­kės ga­my­ba.
Prie san­kry­žos su­sto­ju­sį au­to­mo­bi­lį pa­rei­gū­nai nu­ta­rė pa­tik­rin­ti, ta­čiau jis tik pa­di­di­no grei­tį ir spru­ko to­lyn. Po­li­ci­ja me­tė­si bėg­lį per­se­kio­ti. Ke­li pa­rei­gū­nų eki­pa­žai su įjung­tais švy­tu­rė­liais ir gar­so sig­na­lu mė­gi­no jį su­stab­dy­ti, ta­čiau įta­ri­mų su­kė­lęs au­to­mo­bi­lis ne­sto­jo, di­di­no grei­tį ir kė­lė pa­vo­jų eis­mo sau­gu­mui.
Pa­rei­gū­nams už­spei­tus „Opel Za­fi­ra“ ak­li­gat­vy­je Sa­lan­tų gat­vė­je, iš au­to­mo­bi­lio iš­šo­kęs vy­ras pra­dė­jo bėg­ti. Po­li­ci­nin­kai – vy­tis.
Po ku­rį lai­ką tru­ku­sių gau­dy­nių vie­nas pa­rei­gū­nas bėg­lį su­ra­do tarp pie­vo­je su­dė­tų di­de­lių be­to­no blo­kų. Žmo­gus gu­lė­jo be są­mo­nės, su­ža­lo­tu vei­du. Iš­kvies­ti me­di­kai vy­rą nu­ve­žė į li­go­ni­nę. Po ap­žiū­ros jis iš­leis­tas gy­dy­tis na­muo­se.
Bėg­lio au­to­mo­bi­ly­je „Opel Za­fi­ra“ ras­tos aš­tuo­nios 25 lit­rų tal­pos, pil­nos na­mi­nės deg­ti­nės kva­pą sklei­džian­čio skys­čio. Be to, au­to­mo­bi­ly­je ras­tu rak­tu pa­rei­gū­nai at­ra­ki­no san­dė­lį Pra­mo­nės pro­spek­to gat­vė­je, iš kur iš­va­žia­vo vy­ras – ten aptikta dar apie 100 lit­rų svai­ga­lų, na­mi­nu­kės va­ry­mo įran­ga ir 3520 lit­rų rau­go.

Pa­reng­ta pa­gal Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK inf.

Nuotraukoje: Plungėje, viename Pramonės prospekto gatvės sandėlyje, buvo įrengtas naminukės fabrikėlis.

Komentarai
Kiti straipsniai