Šeštadienis, 2020 m. rugpjūčio 08 d.

Lei­di­nys apie Že­mai­ti­jos žy­dų kul­tū­rą

Ant mu­zie­ji­nin­kų sta­lo jau gu­li nau­jas Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus ir Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to Bal­ti­jos re­gio­no is­to­ri­jos ir ar­che­o­lo­gi­jos ins­ti­tu­to lei­di­nys – „Že­mai­ti­jos žy­dų kul­tū­ros pa­vel­do at­spin­džiai“ (su­da­ry­to­jai – Hek­to­ras Vit­kus ir Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė), Klai­pė­da: Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to lei­dyk­la, 2019 m.

Ne­pa­pras­tai tur­tin­ga ne vie­ną šimt­me­tį Že­mai­ti­jo­je gy­ve­nu­sios žy­dų tau­tos pa­li­ki­mo te­ma yra pa­ly­gi­nus ma­žai nag­ri­nė­ta, ta­čiau la­bai svar­bi kraš­to sa­vi­tu­mo pa­ži­ni­mui, jo tu­ris­ti­nio po­ten­cia­lo at­sklei­di­mui. Lei­di­nio idė­ja su­bren­do 2018 me­tais, Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jui ren­giant pro­jek­to (va­do­vė dr. Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė), skir­to Že­mai­ti­jos žy­dų is­to­ri­jai ir pa­vel­dui, pa­raiš­ką Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bai. Ga­lu­ti­nė lei­di­nio kon­cep­ci­ja mi­nė­ta­me pro­jek­te bu­vo ap­ro­buo­ta kar­tu su part­ne­riais: Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to Bal­ti­jos re­gio­no is­to­ri­jos ir ar­che­o­lo­gi­jos ins­ti­tu­tu bei Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­tu. Pro­jek­tą taip pat pa­lai­kė ir pa­rė­mė Ja­ko­vo Bun­kos lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das, Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.
Į šią kny­gą įtrauk­ti teks­tai nė­ra vie­ne­rių me­tų veik­los re­zul­ta­tas – skai­ty­to­jų dė­me­siui pa­teik­ti moks­li­niai straips­niai ir ap­žval­gos yra il­ga­me­tis žy­dų is­to­ri­jos ir kul­tū­ros pa­vel­do Že­mai­ti­jo­je ty­rė­jų dar­bas. Straips­nius ir šal­ti­nio pub­li­ka­ci­ją lei­di­niui pa­ren­gė: Klai­pė­dos, Vil­niaus uni­ver­si­te­tų, Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to moks­li­nin­kai, Vals­ty­bi­nio Vil­niaus Ga­o­no žy­dų, Kre­tin­gos, Švėkš­nos mu­zie­jų dar­buo­to­jai, Lie­tu­vos cen­tri­nio vals­ty­bės ar­chy­vo, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos spe­cia­lis­tai, daug me­tų pa­vel­dą ty­ri­nė­jan­tys ar­chi­tek­tai.
Kny­gos lei­dė­jai ir su­da­ry­to­jai nuo­šir­džiai dė­ko­ja vi­siems pa­lai­kiu­siems šį su­ma­ny­mą ir pa­dė­ju­siems jį įgy­ven­din­ti.
Lei­di­nį įsi­gy­ti ga­li­te Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus ka­so­je. Taip pat jos ieš­ko­ki­te Plun­gės ir di­džio­sio­se Lie­tu­vos vie­šo­sio­se bib­lio­te­ko­se.

Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus inf.

Komentarai
Kiti straipsniai