Sekmadienis, 2023 m. spalio 01 d.

Ki­tą­met nu­ma­to­mas rin­klia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą di­di­ni­mas

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to me­tu pri­sta­ty­tas klau­si­mas dėl Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės at­sto­vo – Vy­tau­to Di­čiū­no – de­le­ga­vi­mo į UAB „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“ (TRATC) ne­ei­li­nį ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­mą. Su­si­rin­ki­mas nu­ma­ty­tas gruo­džio 27 d., vie­nas iš jo klau­si­mų – dėl miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų 1 to­nos su­tvar­ky­mo mo­kes­čio sa­vi­val­dy­bėms dy­džio nu­sta­ty­mo.

Ši klau­si­mą ko­mi­te­te pri­sta­tė lai­ki­nai TRATC di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­tis Juo­zas Šle­pe­tis ir eko­no­mis­tė Ra­sa Skur­vy­die­nė. Ne nau­jie­na, kad vi­so­je Lie­tu­vo­je vyks­ta ar­šios dis­ku­si­jos dėl var­tų (at­lie­kų tvar­ky­mo) mo­kes­čio įkai­nių di­di­ni­mo. Tam J. Šle­pe­tis nu­ro­dė dvi prie­žas­tis. Tar­šos mo­kes­tis sie­kė 5 eu­rus, o nuo 2020 m. jis ky­la iki 27,51 eu­ro už to­ną. Vy­riau­sy­bė net 5,5 kar­to di­di­na tar­šos mo­kes­tį už są­var­ty­ne ša­li­na­mas at­lie­kas. Anot R. Skur­vy­die­nės, tar­šos mo­kes­tis ky­la vi­so­je Lie­tu­vo­je, tam prieš­ta­rau­ti ne­pa­vyks. TRATC‘o ke­lia­ma kai­na be­ne ma­žiau­sia – 17 pro­cen­tų, kai, pa­vyz­džiui, Kau­ne mo­kes­tis ky­la 77 proc., Vil­niu­je – 38 proc. „Pra­šo­me var­tų mo­kes­tį di­din­ti 17 pro­cen­tų, nuo da­bar esa­mų 47,7 eu­ro už to­ną iki 56 eu­rų. To ne­pa­da­rius, vien dėl iš­au­gu­sio tar­šos mo­kes­čio įmo­nė pa­tir­tų 196 tūkst. eu­rų nuos­to­lį, ku­rį tek­tų deng­ti vi­soms – Rie­ta­vo, Plun­gės, Ma­žei­kių, Tel­šių – sa­vi­val­dy­bėms“, – sa­kė J. Šle­pe­tis.
Ant­ro­ji prie­žas­tis – me­cha­ni­nio-bio­lo­gi­nio at­lie­kų ap­do­ro­ji­mo (MBA) ga­myk­los Jė­ru­bai­čiuo­se ope­ra­to­riaus UAB „Veis­tas“ sie­kis iš­si­rei­ka­lau­ti, kad už at­lie­kų tvar­ky­mą šio­je ga­myk­lo­je TRATC‘as mo­kė­tų bran­giau. Pir­mą­ją teis­mo by­lą UAB „Veis­tas“ jau yra lai­mė­jęs, bai­mi­na­masi, kad šis sce­na­ri­jus ne­pa­si­kar­to­tų. UAB „Veis­tas“ pra­šo, kad jai už to­nos at­lie­kų su­tvar­ky­mą bū­tų mo­ka­mi 39 eu­rai (da­bar­ti­nis mo­kes­tis yra 34,25 eu­ro), TRATC-o val­dy­ba su­tin­ka mo­kes­tį di­din­ti iki 35,39 eu­ro. Jei­gu UAB „Veis­tas“ teis­mo by­lą lai­mės, ati­tin­ka­mai teks per­skai­čiuo­ti ir var­tų mo­kes­tį.
Kaip aiš­kin­ta po­sė­dy­je, pla­nuo­ta, kad nuo vi­sų ke­tu­rių sa­vi­val­dy­bių bus su­rink­ta daug dau­giau at­lie­kų, ne­gu jų iš tie­sų pa­vy­ko su­rink­ti. Di­džiau­sią po­ky­tį le­mia su­ma­žė­ju­sios plas­ti­ko ir me­ta­lo at­lie­kos. Vie­na pa­grin­di­nių prie­žas­čių dėl šių at­lie­kų ma­žė­ji­mo – ta­ro­ma­tų at­si­ra­di­mas, ku­ris nu­si­ne­šė vi­sus plas­ti­ko bu­te­lius ir skar­di­nę ta­rą. Šiais me­tais pir­mą kar­tą pa­ste­bė­tas šių at­lie­kų po­ky­tis, to­dėl „Veis­tas“ ir siū­lo to­kius kai­nų po­ky­čius.
V. Di­čiū­nas taip pat pri­pa­ži­no, kad tar­tis su UAB „Veis­tu“ sun­ku, o pra­šo­mų skai­čių val­dy­bai įmo­nė pa­teik­ti ne­su­tin­ka, to­dėl vis­ką spren­džia teis­mas. „Jei at­lie­kos bū­tų ša­li­na­mos į są­var­ty­ną, o ne ati­duo­da­mos „Veis­tui“, kai­na dras­tiš­kai ne­pa­di­dė­tų, bet są­var­ty­nas po 2 ar 3 me­tų bū­tų per­pil­dy­tas. Tuo­met rei­kė­tų sta­ty­ti nau­ją są­var­ty­ną, tam rei­kė­tų dar di­des­nių in­ves­ti­ci­jų, ku­rių nie­kas ki­tas, be sa­vi­val­dy­bės, ne­pa­deng­tų. Tu­ri­me už­bur­tą ra­tą – da­bar ga­lė­tu­me su­tau­py­ti, bet po ku­rio lai­ko bū­tų dar di­des­nių iš­lai­dų“, – kal­bė­jo V. Di­čiū­nas.
Ko­mi­te­te do­mė­ta­si, gal­būt TRATC-ui rei­kė­tų nu­trauk­ti su­tar­tį su UAB „Veis­tu“, ku­ri ga­lios dar še­še­rius me­tus. Anot J. Šle­pe­čio, šis pa­siū­ly­mas ap­tar­tas val­dy­bo­je, ta­čiau net ir to­kiu at­ve­ju at­lie­kų tvar­ky­mo at­pi­gi­mo ti­kė­tis ne­ver­ta. Su­tar­tis nu­ro­do, kad jos nu­trau­ki­mo at­ve­ju TRATC-as „Veis­tui“ tu­rė­tų su­mo­kė­ti 144 tūkst. Eur bau­dą ir pa­deng­ti nuos­to­lius dėl ne­gau­to pel­no – 340 tūkst. Eur. J. Šle­pe­tis ne­slė­pė, kad jei­gu teis­mo pro­ce­sas bus pa­lan­kus UAB „Veis­tui“, sa­vi­val­dy­bės to­kios naš­tos neš­ti bus ne­pa­jė­gios. Su­tar­ties nu­trau­ki­mo at­ve­ju TRATC‘ui tek­tų su­mo­kė­ti di­džiu­lius pi­ni­gus ir ki­tus 4-erius me­tų reik­tų dirb­ti vel­tui.
Rie­ta­vas – ma­žiau­sia sa­vi­val­dy­bė iš vi­sų ke­tu­rių, jai šie po­ky­čiai at­si­lieps skau­džiau­siai. Ma­no­ma, kad apie 10 proc. ki­tą­met teks di­din­ti rin­klia­vą už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­tvar­ky­mą. Iš­se­kus dis­ku­si­jai, ko­mi­te­to na­rys Vik­to­ras Kra­ji­nas siū­lė šį klau­si­mą ati­dė­ti vė­les­niam lai­kui, kai bus pa­si­bai­gęs teis­mo pro­ce­sas su UAB „Veis­tas“. Ki­ti ko­mi­te­to na­riai nu­ta­rė, kad šis spren­di­mas ne­iš­ven­gia­mas, tad ga­lu­ti­nai bus ap­si­spręs­ta Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Kaip sakė V. Dičiūnas, vežant atliekas į sąvartyną, vėliau tai iššauktų dar didesnes išlaidas.

Komentarai
Kiti straipsniai