Šeštadienis, 2020 m. rugpjūčio 08 d.

Kai­mo rė­mi­mui iš­da­lin­ta 20 tūkst. eu­rų

Plun­gės že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Ja­nuš­ka ne­se­niai po­sė­džia­vu­siam Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tui pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie Kai­mo rė­mi­mo prie­mo­nei skir­tų 20-ies tūks­tan­čių eu­rų da­ly­bas. Šie­met pa­gal gau­tas pa­raiš­kas bū­tų rei­kė­ję tri­skart dau­giau pi­ni­gų, ta­čiau iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to skir­ta tik tiek, tad ko­mi­si­ja vi­są su­mą iš­da­li­jo per vie­ną po­sė­dį.

Pa­sak V. Ja­nuš­kos, bu­vo gau­ta 30 pa­raiš­kų, ku­rių są­ma­ti­nė ver­tė – dau­giau nei 67 tūkst. eu­rų. De­ja, kaip mi­nė­ta, fon­de bu­vo tik 20 tūkst. eu­rų, ku­rie iš­da­lin­ti pa­gal nu­sta­ty­tus pri­ori­te­tus.
Že­mės ūkio ver­slo ir mo­ko­mų­jų ke­lio­nių iš­lai­doms kom­pen­suo­ti skir­ti 1200 eu­rų (dviem pa­raiš­koms). Da­ly­va­vi­mui mu­gė­se, pa­ro­do­se ir žem­dir­bių šven­tė­se, kai pri­sta­to­ma Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, skir­ti 3100 eu­rų (3 pa­raiš­koms). Ūki­nin­kų so­dy­bų, kai­mo tu­riz­mo ar ge­riau­sių ūki­nin­kų pa­ska­ti­ni­mui duo­ti 5 tūkst. eu­rų (11 pa­raiš­kų).
Kai­mo ben­druo­me­nių, žem­dir­biš­kų vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų veik­los pro­gra­moms vyk­dy­ti duo­ta 4200 eu­rų pa­ra­ma (8 pa­raiš­koms).
Aso­cia­ci­jų, ko­o­pe­ra­ty­vų ne­nu­ma­ty­toms, bet pa­tir­toms že­mės ūkio veik­los iš­lai­doms kom­pen­suo­ti 4 pa­raiš­koms skir­ti 1500 eu­rų.
Vien­kar­ti­nės pa­ra­mos iki 300 eu­rų, ku­rios ga­li pra­šy­ti nau­ji ko­o­pe­ra­ty­vai ar aso­cia­ci­jos stei­gi­mo iš­lai­doms pa­deng­ti, nie­kas ne­pra­šė – pa­raiš­kų ne­gau­ta.
Pri­si­dė­ji­mui prie nau­jai sta­to­mos ar re­konst­ruo­ja­mos in­fra­struk­tū­ros, at­si­ti­kus ne­nu­ma­ty­toms sti­chi­nėms ne­lai­mėms, vie­nai pa­raiš­kai skir­ta 5 tūkst. eu­rų pa­ra­ma.
Su­skai­čiuo­ta, jog Kai­mo rė­mi­mui skir­tais pi­ni­gais pa­si­nau­do­jo 10 se­niū­ni­jų – or­ga­ni­za­vo gra­žiau­sių so­dy­bų kon­kur­sus; taip pat bu­vo pa­rem­ti 7 ūki­nin­kų pro­jek­tai; 8 ben­druo­me­nių pro­jek­tai; Plun­gės bi­ti­nin­kų drau­gi­ja „Spie­čius“; aso­cia­ci­ja „Me­lio­ra­ci­jos sen­jo­rai“; Var­ka­lių ben­druo­me­nė.

Pa­reng­ta pa­gal Plun­gės že­mės ūkio sky­riaus inf.

Komentarai
Kiti straipsniai