Pirmadienis, 2021 m. spalio 25 d.

Ge­ru­mo ku­pi­nas va­ka­ras Tve­ruo­se

Ar­tė­jant gra­žiau­siam me­tų lai­kui – šven­ti­niam lai­ko­tar­piui – sten­gia­ma­si ne­gai­lė­ti šil­tų žo­džių, pa­dė­ko­ti už ge­rus dar­bus, pa­bū­ti drau­ge. Sek­ma­die­nį į pa­dė­kos va­ka­rą rin­ko­si ir Tve­rų ben­druo­me­nė. Va­ka­rą nu­spal­vi­no Klai­pė­dos sty­gi­nių kvar­te­to at­lie­ka­ma mu­zi­ka.

Do­va­no­ti vie­ni ki­tiems ge­ru­mą su­si­rin­ku­sius ska­ti­no va­ka­rą ve­dęs Arū­nas Ged­man­tas. Prie jo pri­si­jun­gė ir Tve­rų se­niū­nas An­ta­nas Za­le­pū­gas. „Ge­ru­mo ne­pa­lie­si, jį ga­li tik pa­jus­ti ir do­va­no­ti ki­tam žmo­gui. Gruo­dį tra­di­ciš­kai skai­čiuo­ja­mi pa­da­ry­ti ge­ri dar­bai, džiau­gia­ma­si me­tų pa­sie­ki­mais, o min­ty­se dė­lio­ja­si pa­dė­kos žo­džiai šei­mos na­riams, ben­dra­min­čiams, part­ne­riams ir vi­siems, ku­rie kas­die­ny­bė­je pri­si­de­da prie ben­drų idė­jų įgy­ven­di­ni­mo. Ačiū įstai­goms, ver­sli­nin­kams, ūki­nin­kams ir kitiems už bu­vi­mą drau­ge, pa­sie­ki­mus, as­me­ni­nes ini­cia­ty­vas“, – sa­kė se­niū­nas. A. Za­le­pū­gas lin­kė­jo ir to­liau my­lė­ti sa­vo kraš­tą, kur­ti, plė­to­ti ver­slus, nes nuo ben­drai da­ro­mų dar­bų pri­klau­so ben­druo­me­nės ir vi­so kraš­to ge­ro­vė.
Šven­ti­niu lai­ko­tar­piu vi­si puo­šia sa­vo na­mus ka­lė­di­nė­mis de­ko­ra­ci­jo­mis, ta­čiau nuo va­sa­ros li­ko ne­ap­do­va­no­ti šiais me­tais iš­rink­tų gra­žiau­sių so­dy­bų šei­mi­nin­kai. Šiai klai­dai iš­tai­sy­ti pa­si­rink­tas pa­dė­kos va­ka­ras, nu­ga­lė­to­jams įteik­tos pa­dė­kos ir do­va­nė­lės. Tre­čio­sios vie­tos lai­mė­to­jais pa­skelb­ti Ma­ri­ja ir Igo­ris Ky­ri­ja­vai (Tve­rų sen., Ky­vai­čių k.). Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko Eu­ge­ni­jai ir Al­giui Re­ka­šiams (Tve­rų mstl.), o pir­mo­sios vie­tos nu­ga­lė­to­jais ta­po Ra­sa ir Ed­mun­das Gri­guo­los (Tve­rų mstl.).
Me­tai pra­bė­go, apie per juos tve­riš­kių nu­veik­tus dar­bus pa­pa­sa­ko­jo Tve­rų ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Au­ri­mas Pui­do­kas. Šie­met ben­druo­me­nė mi­nė­jo 17-ą gim­ta­die­nį, tad A. Pui­do­kas pa­si­džiau­gė dar­bais ir žmo­nė­mis, ku­rie šiais me­tais puo­se­lė­jo mies­te­lį, džiu­gi­no ne tik vie­ti­nių, bet ir at­vy­ku­sių žmo­nių akis ir šir­dis.
Šių me­tų me­tų pra­džia Tve­ruo­se bu­vo liūd­na – ben­druo­me­nė ne­te­ko pa­ra­pi­jos kle­bo­no Edu­ar­do Ste­po­na­vi­čiaus. Sau­sio 13-osios mi­nė­ji­mas taip pat mi­nė­tas su­si­tel­kus, jo me­tu pa­si­ža­dė­ta dar la­biau my­lė­ti sa­vo kraš­tą. Mei­lę sa­vo gim­ti­nei tve­riš­kiai ge­riau­siai iš­reiš­kia dai­no­mis – 10 me­tų ju­bi­lie­jų at­šven­tė la­biau­siai Tve­rus gar­si­nan­tis fol­klo­ro an­sam­blis „Ker­mu­šie“. Ko­lek­ty­vas da­ly­va­vo fol­klo­ro fes­ti­va­ly­je „Skam­ba, skam­ba kan­kliai“, taip pat – ir 7-ąjį kar­tą su­reng­ta­me fes­ti­va­ly­je Lo­pai­čių pi­lia­kal­ny­je „Už­si­lėp­so aš ont kal­na“.
Dė­ko­ta žmo­nėms, prisidedančių prie šven­čių or­ga­ni­za­vi­mo, de­ko­ra­ci­jų kū­ri­mo, vai­šių ga­mi­ni­mo ir ki­tų da­ly­kų, be ku­rių jo­kia šven­tė neap­si­ei­na. Pa­mi­nė­ti ir puo­šian­tys sa­vas so­dy­bas šei­mi­nin­kai, ku­rie gra­ži­na vi­sos se­niū­ni­jos vaiz­dą.
Va­sa­rą vyks­tan­ti tra­di­ci­nė tve­riš­kių su­ei­ga rei­ka­lau­ja di­de­lio ben­druo­me­nės su­si­tel­ki­mo – rė­mė­jai pa­re­mia fi­nan­siš­kai, vie­ni pri­si­de­da puoš­da­mi est­ra­dą, ki­ti at­lie­ka tech­ni­nį dar­bą, ga­mi­na mais­tą ir gė­ri­mus, o vi­sų ben­dro­mis pa­stan­go­mis šven­tė tam­pa gra­ži ir įdo­mi. Pa­dė­ka iš­sa­ky­ta ir spor­to klu­bui „Vy­kin­tas“.
Ru­de­nį ben­druo­me­nė mi­nė­jo Bal­ti­jos ke­lio 30-me­tį ir su­kū­rė sim­bo­li­nį ta­ką su kar­de­liais ran­ko­se, da­li­jo­si pri­si­mi­ni­mais. Bal­tų vie­ny­bės die­na pa­mi­nė­ta ant Lo­pai­čių pi­lia­kal­nio. Ben­druo­me­nė da­ly­va­vo tra­di­ci­nė­je My­ko­li­nių šven­tė­je. Tve­riš­kiai mėgs­ta ir pa­ke­liau­ti: ap­lan­ky­tas Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jus, Ka­ma­nų re­zer­va­tas, Tel­šių ku­ni­gų se­mi­na­ri­ja.
Vie­na pas­ku­ti­nių­jų šven­čių Tve­ruo­se – eg­lu­tės įžie­bi­mas. A. Pui­do­kas dė­ko­jo se­niū­ni­jai ir jos dar­buo­to­jams už triū­są, dar­bus, pa­gal­bą pri­si­de­dant prie šven­čių su­kū­ri­mo mies­te­ly­je. „Puoš­ki­me ir kur­ki­me gro­žį drau­ge. Džiau­giuo­si vis gra­žė­jan­čiais pa­puo­ši­mais, aikš­te, tve­riš­kių na­mais. Ad­ven­ti­niu lai­ko­tar­piu ap­mąs­ty­ki­me, ką dar ga­li­me pa­da­ry­ti dėl ar­ti­mo, kai­my­no. Dė­ko­ki­me žo­džiais, šyp­se­no­mis, ti­kė­ki­me ka­lė­di­niais ste­buk­lais bei tuo, kad ga­li­ma pa­da­ry­ti daug ge­ro“, – lin­kė­jo Tve­rų ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas.
Tve­rų kle­bo­nas Ai­va­ras Pu­džiu­ve­lis pri­ta­rė, kad dė­ko­ti la­bai svar­bu. Bėg­da­mi ir sku­bė­da­mi daž­nai žmo­nės pa­mirš­ta, kad pa­dė­ka yra vie­nas svar­biau­sių da­ly­kų šei­mo­je, ben­druo­me­nė­je. „Per re­tai dė­ko­ja­me vie­ni ki­tiems. Dė­kin­gu­mas vie­ni­ja, pra­džiu­gi­na, įkve­pia da­ry­ti ge­rus dar­bus. Ačiū, kad esa­te vi­si kar­tu šį va­ka­rą, ren­ka­tės į mal­dos na­mus. Vis­kas da­ro­ma dėl mū­sų pa­čių“, – sa­kė kle­bo­nas, lin­kė­da­mas tve­riš­kiams jau­kių ir ra­mių ar­tė­jan­čių šven­čių.
Įteik­ta ir dar vie­na pa­dė­ka, at­ke­lia­vu­si iš Tel­šių, skir­ta Tve­rų gim­na­zi­jos vai­kams, ku­rie kū­rė, ra­šė ir sklei­dė že­mai­tiš­ką žo­dį. Pa­do­va­no­ta kny­gu­tė, ku­rio­je ir nu­gu­lė šios gra­žios ei­lės. Va­ka­rą už­bai­gė kon­cer­ti­nė pro­gra­ma.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Padėka už gražiai tvarkomą sodybą E. ir A. Rekašiams.

Komentarai
Kiti straipsniai