Pirmadienis, 2021 m. spalio 25 d.

Bar­me­nė dir­bo ne­le­ga­liai – sa­vi­nin­kė mo­kės 1 tūkst. eu­rų bau­dą

Rie­ta­ve, Kvė­dar­nos gat­vė­je, yra Re­gi­nai Le­o­nie­nei pri­klau­san­ti ka­vi­nė „Al­fa“. Sa­vi­nin­kė el­gė­si ne­la­bai są­ži­nin­gai – bar­me­nei lei­do dirb­ti ne­le­ga­liai. Taip pat bu­vo nu­sta­ty­tas dar­bo lai­ko ap­skai­tos pa­žei­di­mas. Dėl to 70-me­tė mo­te­ris at­si­dū­rė Plun­gės apy­lin­kės teis­me ir gruo­džio 16 die­ną su­ži­no­jo jai skir­tą baus­mę.

Ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­la R. Le­o­nie­nės at­žvil­giu bu­vo nag­ri­nė­ja­ma pa­gal du ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so straips­nius: 95 str. 1 d. (ne­le­ga­lus dar­bas) ir 100 str. 1 d. (dar­bo lai­ko ap­skai­tos pa­žei­di­mas).
Nu­sta­ty­ta, jog R. Le­o­nie­nė, bū­da­ma įmo­nės sa­vi­nin­ke ir tuo pa­čiu at­sa­kin­ga už dar­buo­to­jų dar­bo or­ga­ni­za­vi­mą, pa­žei­dė dar­bo san­ty­kius reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus: į 2019 m. rug­sė­jo mė­ne­sio dar­bo lai­ko ap­skai­tos ži­nia­raš­tį ne­įtrau­kė ir ne­pa­žy­mė­jo dar­buo­to­jų Z. A. ir J. L. iš­dirb­to lai­ko po­il­sio die­no­mis. Taip pat bu­vo „už­klup­ta“ dėl ne­le­ga­laus dar­bo – šių me­tų spa­lio 18 d. lei­do L. R. dirb­ti bar­me­ne ka­vi­nė­je „Al­fa“, ne­su­da­riu­si su ja ra­šy­ti­nės dar­bo su­tar­ties ir apie jos pri­ėmi­mą į dar­bą ne­pra­ne­šu­si „Sod­rai“.
Teis­mas at­si­žvel­gė į tai, jog R. Le­o­nie­nė pri­si­pa­ži­no pa­da­riu­si ad­mi­nist­ra­ci­nius nu­si­žen­gi­mus ir gai­lė­jo­si. Be to, ji jau yra pen­si­nio am­žiaus, pra­stos svei­ka­tos, ta­čiau dir­ban­ti.
Kon­sta­tuo­ta, jog ka­vi­nės sa­vi­nin­kė pa­da­rė ty­či­nius pa­žei­di­mus. Vis­gi teis­mas bu­vo gai­les­tin­gas ir nu­spren­dė jai skir­ti mi­ni­ma­lią su­ben­drin­tą bau­dą: už abu ad­mi­nist­ra­ci­nius nu­si­žen­gi­mus iš vi­so – 1000 eu­rų.
Pa­skir­tą bau­dą R. Le­o­nie­nė tu­rės su­mo­kė­ti da­li­mis, per 5 mė­ne­sius, mo­kėdama po 200 eu­rų. Nu­ta­ri­mas per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai