Šeštadienis, 2020 m. rugpjūčio 08 d.

Su­gy­ven­ti­nę nu­žu­dęs plun­giš­kis ka­lės 13 me­tų

Gruo­džio 12 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas pri­pa­ži­no kal­tu šei­mos na­rį nu­žu­džiu­sį plun­giš­kį. Mū­sų mies­to gy­ven­to­jas Al­gi­man­tas Ra­šins­kis (gim. 1974 m.) vie­na­me V. Ma­čer­nio gat­vės bu­te pa­va­sa­rį nu­žu­dė de­šimt me­tų vy­res­nę su­gy­ven­ti­nę Dai­vą Ast­raus­kie­nę. Mo­te­rį jis pa­smau­gė pa­si­vai­de­nus sli­bi­nui…

Nu­si­kal­ti­mas įvyk­dy­tas nak­tį iš ba­lan­džio 17-osios į 18-ąją. Bu­vo jau po vi­dur­nak­čio, kai po­li­ci­jai pa­skam­bi­no A. Ra­šins­kis. Plun­giš­kis kvie­tė pa­rei­gū­nus į vie­ną V. Ma­čer­nio gat­vės bu­tą, ku­rį nuo­mo­jo­si. Su­tri­kęs gir­tas vy­ras aiš­ki­no, jog kaž­kas at­si­ti­ko jo gy­ve­ni­mo drau­gei.
Mo­te­ris gu­lė­jo lo­vo­je ne­be­gy­va, ant au­kos kak­lo ma­tė­si smau­gi­mo žy­mės. A. Ra­šins­kis tą pa­čią nak­tį iš­vež­tas į areš­ti­nę. Pa­rei­gū­nams jis pri­si­pa­ži­no su su­gy­ven­ti­ne iš­gė­ri­nė­jęs – šven­tė 54-ąjį jos gim­ta­die­nį, kol pa­ma­tė puo­lan­tį sli­bi­ną… Ta­da gy­nė­si kaip įma­ny­da­mas…
Vė­liau pa­rei­gū­nų vis klau­si­nė­jo, ar pa­vy­ko ją at­gai­vin­ti, ti­ki­no, jog ne­no­rė­jo nu­žu­dy­ti sa­vo mo­ters, nes my­li. Tą nak­tį jam nu­sta­ty­tas 2,53 pro­mi­lių gir­tu­mo laips­nis.
Dėl nu­žu­dy­mo plun­giš­kis bu­vo tei­sia­mas Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me. By­los nag­ri­nė­ji­mo teis­me me­tu sa­vo kal­tės jis ne­pri­pa­ži­no. Ne­nei­gė, kad smū­gia­vo mo­te­riai, ta­čiau su­gy­ven­ti­nės sa­kė ne­smau­gęs. Nu­ro­dė, kad po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus kvie­tė, kai mo­te­ris dar bu­vo gy­va.
Vy­ras teis­me pa­sa­ko­jo, jog pa­tir­da­vo ha­liu­ci­na­ci­jas, kad na­muo­se kaž­kas vaikš­to, o nu­si­kal­ti­mo nak­tį jam esą vai­de­no­si, jog ko­vo­ja su sli­bi­nu.
Teis­mas, įver­ti­nęs by­lo­je su­rink­tus įro­dy­mus, pa­da­rė iš­va­dą, jog nu­ken­tė­ju­sio­ji bu­vo smau­gia­ma ran­ko­mis ke­lis kar­tus, krū­ti­nės ląs­ta bu­vo spau­džia­ma ko­jo­mis. Šią iš­va­dą teis­mas grin­dė teis­mo me­di­ci­nos eks­per­ti­zės ak­tu ir kal­ti­na­mo­jo pa­ro­dy­mais, duo­tais iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu. Bū­tent pir­mi­niai kal­ti­na­mo­jo pa­ro­dy­mai, kai jis pri­pa­ži­no sa­vo kal­tę ir pa­ro­dė veiks­mus, ku­rie su­kė­lė su­gy­ven­ti­nės mir­tį, įver­tin­ti kaip ta­pa­tūs bei nuo­sek­lūs, ati­tin­kan­tys eks­per­to pa­teik­tas iš­va­das.
By­lą nag­ri­nė­ju­si tei­sė­jų ko­le­gi­ja kon­sta­ta­vo, jog nu­si­kal­ti­mą plun­giš­kis pa­da­rė ty­čia, bū­da­mas psi­chiš­kai pa­kal­ti­na­mas, pa­pras­to sun­kaus, ne afek­ti­nio gir­tu­mo bū­se­nos, dėl to ga­lė­jo su­vok­ti, kad at­lie­ka­mi smur­ti­niai smau­gi­mo veiks­mai nu­lems su­gy­ven­ti­nės mir­tį.
Gruo­džio 12 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas 45 me­tų A. Ra­šins­kį pri­pa­ži­no kal­tu ir sky­rė jam 13 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę.
Teis­mas pa­ten­ki­no nu­žu­dy­to­sios tri­jų su­au­gu­sių vai­kų ci­vi­li­nius ieš­ki­nius ir dviem sū­nums bei duk­rai pri­tei­sė kiek­vie­nam po 5000 Eur ne­tur­ti­nės ža­los ir 2907 Eur tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo. Kal­ti­na­ma­sis da­lį – 1150 Eur – bu­vo at­ly­gi­nęs.
Šį nuosp­ren­dį ga­li­ma skųs­ti Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui.

Pa­reng­ta pa­gal Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo ir 15min.lt inf.

Nuotraukoje: Plungiškis A. Rašinskis dešimt metų vyresnę sugyventinę pasmaugė pasivaidenus slibinui…

15min.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai