Trečiadienis, 2021 m. sausio 27 d.

Ne­pa­žeis­da­mi ke­lio žen­klo, ne­ga­li iš­si­krau­ti pre­kių

Gruo­džio 9 die­ną Plun­gės ra­jo­no sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja svars­tė J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je esan­čių ke­lių įstai­gų ir par­duo­tu­vių sa­vi­nin­kų pra­šy­mą. Si­tu­a­ci­ja to­kia, jog pa­gal gat­vės pra­džio­je sto­vin­tį ke­lio žen­klą, prie bui­ti­nių pre­kių par­duo­tu­vės „Fė­ja“ ir ki­tų ne­to­lie­se esan­čių įstai­gų ne­ga­li su­sto­ti sun­kias­vo­rės ma­ši­nos, kad bū­tų iš­krau­tos pre­kės. Ži­no­ma, jos vis tiek su­sto­ja ir kar­tais pa­kliū­va po­li­ci­jai. To­dėl čia dir­ban­tys Plun­gės ver­sli­nin­kai pa­pra­šė žen­klą „Su­sto­ti drau­džia­ma“ pa­keis­ti į „Sto­vė­ti drau­džia­ma“.

„Mes, J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės įstai­gų ir par­duo­tu­vių sa­vi­nin­kai, pra­šo­me leis­ti sun­kia­jam trans­por­tui trum­pam su­sto­ti iš­si­krau­ti pre­kių. Pra­šo­me pa­keis­ti žen­klą, nu­ro­dan­tį, kad su­sto­ti drau­džia­ma, į „Sto­vė­ti drau­džia­ma“, – ra­šo­ma ver­sli­nin­kų raš­te. Nu­ro­dy­ta, jog į siau­rus kie­mus sun­kias­vo­rės ma­ši­nos tie­siog ne­įva­žiuo­ja. Par­duo­tu­vės čia vei­kia jau dvi­de­šimt me­tų, ir nie­kad ne­bū­da­vo to­kių pro­ble­mų kaip da­bar. Pra­šy­mą pa­si­ra­šė par­duo­tu­vės „Fė­ja“, UAB „Kos­me­li­ta“, UAB „Jo­min­da­ra“ ir UAB „Plun­gės paš­tas“ va­do­vai.
Ko­mi­si­jos na­rys, pa­rei­gū­nas Vai­das Kur­mis ak­cen­ta­vo, jog ten yra tie­siog to­kia in­fra­struk­tū­ra, ir rei­kia de­rin­tis prie ki­tų eis­mo da­ly­vių. Kas bus, jei „fū­ra“ su­stos gat­vė­je, truk­dy­da­ma vi­siems pra­va­žiuo­ti pa­grin­di­ne mies­to gat­ve?! „Rei­kia vež­tis pre­kes su ma­žes­nė­mis ma­ši­no­mis, kad įsuk­tų į kie­mus. Ne­ma­nau, kad pra­šy­mas tu­ri bū­ti ten­ki­na­mas“, – nuo­mo­nę dės­tė V. Kur­mis.
Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tas vie­ša­jai tvar­kai An­ta­nas Ged­ri­mas ti­ki­no, jog da­bar­ti­nis žen­klas ne­tu­ri pra­smės. Vis tiek sun­kias­vo­rės ma­ši­nos su­sto­ja, vis tiek pre­kės yra krau­na­mos, o po­li­ci­ja esą ne­vyk­do sa­vo pa­rei­gų! Pyk­te­lė­jęs pa­rei­gū­nas V. Kur­mis kri­ti­ką sa­kė iš­kart pri­iman­tis, ir da­bar tai jau lai­ky­ki­tės! „Bau­si­me griež­tai! Nie­ka­da ne­bu­vo to­le­ran­ci­jos to­kiems pa­žei­dė­jams. Žen­klas tik­rai tu­ri pras­mę. Jei su­sto­ti ten drau­džia­ma, taip ir tu­ri bū­ti“, – pa­ža­dė­jo po­li­ci­jos at­sto­vas.
Po­sė­džiau­to­jai dis­ku­ta­vo, jog ne tik sunk­ve­ži­mis, bet ir joks siun­tų tar­ny­bos au­to­bu­siu­kas ar leng­va­sis au­to­mo­bi­lis ten su­sto­ti ne­ga­li. Ži­no­ma, vis tiek su­sto­ja, krau­na pre­kes. Vai­ruo­to­jas gau­na iš po­li­ci­jos bau­dą. Pyks­ta ant ver­sli­nin­ko. O ką ver­sli­nin­kui da­ry­ti?
Ko­mi­si­jos na­rys Al­gir­das Pe­čiu­lis ban­dė už­tar­ti par­duo­tu­vių sa­vi­nin­kus, sa­ky­da­mas, kad ne­rei­kė­tų ver­slo žlug­dy­ti, bū­ti­na ras­ti ko­kią nors iš­ei­tį. „Juk ne­ne­šios ver­sli­nin­kas pre­kių, sunk­ve­ži­mį pa­si­li­kęs kaž­kur prie baž­ny­čios“, – svars­tė A. Pe­čiu­lis.
De­ja, J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė to­je vie­to­je yra per siau­ra, kad ga­lė­tų su­sto­ti ma­ši­nos. Be to, yra nuo­kal­nė. „At­si­min­ki­me, jog gy­ve­na­me Lie­tu­vo­je, o ne Af­ri­ko­je. Pas mus bū­na ir žie­mos. Su­sto­ję sunk­ve­ži­miai su­da­rys ava­ri­nes si­tu­a­ci­jas“, – sa­kė pa­rei­gū­nas V. Kur­mis, pri­min­da­mas, kaip bū­na stai­giai pa­ša­lus, kai kas nors ne­įva­žiuo­ja į kal­ną ir gat­vė iš­kart už­si­kem­ša.
Dar kiek pa­dis­ku­ta­vę, ko­mi­si­jos na­riai sa­kė ap­gai­les­tau­jan­tys, bet ver­sli­nin­kų pra­šy­mo ten­kin­ti ne­ga­li – są­ly­gos ne­lei­džia.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai