Šeštadienis, 2020 m. rugpjūčio 08 d.

Mir­ti­mi pa­žen­klin­to­je pir­ty­je nar­ko­ti­kų tu­rė­jęs jau­nuo­lis ga­vo bau­dą

Dvi­de­šimt­me­tis Min­dau­gas Skrins­kis šių me­tų gruo­džio 5 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­me bu­vo nu­teis­tas už ne­tei­sė­tą dis­po­na­vi­mą nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis ne­tu­rint tiks­lo kvai­ša­lų pla­tin­ti (BK 259 str. 1 d.). Jis bu­vo su­lai­ky­tas tą pa­čią 2018 me­tų lap­kri­čio 10-ąją, kai Be­re­nių kai­mo pir­ty­je nuo nar­ko­ti­kų mi­rė 16-me­tis plun­giš­kis.

M. Skrins­kio (gim. 1999 m.) by­la iš­nag­ri­nė­ta ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka. Baus­mė jam skir­ta su­ra­šius bau­džia­mą­jį įsa­ky­mą.
Teis­mas nu­sta­tė, jog kal­ti­na­ma­sis ne­tei­sė­tai, ne­tu­rė­da­mas tiks­lo par­duo­ti ar ki­taip pla­tin­ti, įgi­jo ir lai­kė nar­ko­ti­nes ir psi­chot­ro­pi­nes me­džia­gas.
Pra­ėju­sių me­tų lap­kri­čio 10-osios nak­tį jis pir­ty­je iš ki­to as­mens – V. Č. – įsigi­jo po­lie­ti­le­ni­nį mai­še­lį su 2,369 gra­mais bal­tos spal­vos nar­ko­ti­nių mil­te­lių. Tų mil­te­lių su­dė­ty­je bu­vo ne ma­žiau kaip 0,338 g. psi­chot­ro­pi­nės me­džia­gos me­tam­fe­ta­mi­no ir ne ma­žiau kaip 0,672 g nar­ko­ti­nės me­džia­gos me­ta­do­no.
Mai­še­lį su kvai­ša­lais M. Skrins­kis lai­kė prie sa­vęs iki 2018 m. lap­kri­čio 10 die­nos po­pie­tės, kai apie 14.20 val. pir­ty­je vi­sa tai pas jį pi­ni­gi­nė­je ra­do ir pa­ė­mė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.
Be­je, tą­dien, maž­daug prieš va­lan­dą – 13.14 val., bu­vo gau­tas pra­ne­ši­mas, kad to­je pir­ty­je vie­nas 16-me­tis yra be gy­vy­bės žen­klų, ga­li­mai per­do­za­vęs nar­ko­ti­kų. Me­di­kai jį dar ban­dė gai­vin­ti, ve­žė į li­go­ni­nę, bet po po­ros va­lan­dų kon­sta­tuo­ta vai­ki­no mir­tis.
To­je pa­čio­je kom­pa­ni­jo­je bu­vęs M. Skrins­kis pri­pa­žin­tas kal­tu dėl nar­ko­ti­kų įgi­ji­mo ir lai­ky­mo ne­tu­rint tiks­lo kvai­ša­lų pla­tin­ti. Tai – ne­sun­kus nu­si­kal­ti­mas. Dėl to jis sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no.
M. Skrins­kis jau bu­vo teis­tas už pa­na­šios vei­kos pa­da­ry­mą, baus­mę at­li­kęs. Baus­tas ir ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka, tu­ri ga­lio­jan­čią nuo­bau­dą dėl to, kad be gy­dy­to­jo pa­sky­ri­mo var­to­jo nar­ko­ti­nes me­džia­gas. Teis­mo ma­ny­mu, tai ro­do, kad jau­nuo­lis nė­ra lin­kęs tai­sy­tis. Tie­sa, dir­ba pa­gal ver­slo liu­di­ji­mą.
Teis­mas nu­spren­dė kal­ti­na­ma­jam skir­ti 4500 eu­rų bau­dą, bet iš­kart su­ma­ži­no treč­da­liu, nes M. Skrins­kis kal­tę pri­pa­ži­no. To­dėl jau­nuo­liui li­ko su­mo­kė­ti 3 tūkst. eu­rų bau­dą per 7 mė­ne­sius. Tie­sa, dar po­rą šim­tų eu­rų „nu­brauk­ta“ dėl to, jog ta­da bu­vo lai­ki­nai su­lai­ky­tas nuo lap­kri­čio 10 iki lap­kri­čio 12 die­nos.
Ne­su­tik­da­mas su baus­mės pa­sky­ri­mu teis­mo bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu, nu­teis­ta­sis per 14 die­nų dar ga­li pa­duo­ti pra­šy­mą rei­ka­lau­da­mas su­reng­ti by­los nag­ri­nė­ji­mą teis­me. Pas­kui teis­mo bau­džia­ma­sis įsa­ky­mas įsi­tei­sės ir bus ne­skun­džia­mas.

Mo­des­ta LIMONTAITĖ

Nuotraukoje: Tądien, kai Berenių kaimo pirtyje be gyvybės ženklų buvo rastas šis 16-metis, pareigūnai sulaikė narkotikų turintį M. Skrinskį. Jis nuteistas gruodžio 5 dieną.

Komentarai
Kiti straipsniai