Šeštadienis, 2020 m. rugpjūčio 08 d.

Ko­dėl mū­sų Q10 kap­su­lė­se yra so­jų alie­jaus? Ko­dėl mū­sų Q10 kap­su­lė­se yra so­jų alie­jaus?

Jis ge­riau bio­lo­giš­kai įsi­sa­vi­na­mas ne­gu bet ku­ris ki­tas alie­jus

Mū­sų klien­tai daž­nai klau­sia, ko­dėl Q10 kap­su­lė­se yra so­jų alie­jaus, o ne aly­vuo­gių alie­jaus ar žu­vų tau­kų.

Do­ku­men­tuo­tas ge­riau­sias bio­lo­gi­nis įsi­sa­vi­ni­mas
At­sa­ky­mas pa­pras­tas – re­mian­tis moks­li­nių ty­ri­mų re­zul­ta­tais, mū­sų nau­do­ja­mas so­jų alie­jus už­tik­ri­na ge­riau­sią bio­lo­gi­nį veik­lio­sios me­džia­gos ko­fer­men­to Q10 įsi­sa­vi­ni­mą.

Ki­ti alie­jai nė­ra nė per­pus to­kie efek­ty­vūs
Dau­ge­lį me­tų „Phar­ma Nord“ spe­cia­lis­tai eks­pe­ri­men­ta­vo su įvai­riais alie­jais ir li­pi­dais, mė­gin­da­mi nu­sta­ty­ti, ar įma­no­ma pa­ge­rin­ti Q10 įsi­sa­vi­ni­mą or­ga­niz­me. Mė­gi­no­me nau­do­ti aly­vuo­gių alie­jų ir žu­vies tau­kus, ta­čiau nei šie, nei ku­rie nors ki­ti alie­jai bio­lo­gi­niu įsi­sa­vi­ni­mu ir ko­fer­men­to Q10 sta­bi­lu­mu ne­pri­ly­go so­jų alie­jui. Ku­rį lai­ką ko­fer­men­to Q10 pa­pil­dams nau­do­jo­me pal­mių alie­jų. Vis dėl­to dėl ge­res­nių re­zul­ta­tų nau­do­jant so­jų alie­jų ir dėl tam tik­rų ap­lin­ko­sau­gi­nių ap­lin­ky­bių nu­spren­dė­me pa­laips­niui at­si­sa­ky­ti pal­mių alie­jaus ir vėl nau­do­ti so­jų alie­jų.

So­jų alie­jus, ku­rio su­dė­ty­je nė­ra est­ro­ge­no
So­jo­se yra izof­la­vo­noi­dų, pri­ski­ria­mų au­ga­li­niais est­ro­ge­nais va­di­na­mos di­des­nės au­ga­li­nių jun­gi­nių gru­pės po­gru­piui. Jie taip pa­va­din­ti to­dėl, kad yra struk­tū­riš­kai pa­na­šūs į mo­te­riš­ką ly­ti­nį hor­mo­ną est­ro­ge­ną. Skir­tin­gais kie­kiais au­ga­li­nių est­ro­ge­nų bū­na dau­ge­ly­je au­ga­lų.
Mū­sų Q10 kap­su­lėms nau­do­ja­mas so­jų alie­jus ge­ro­kai ski­ria­si nuo to, ku­rį gal­būt tu­ri­te sa­vo vir­tu­vė­je. Vi­sų pir­ma, mū­sų alie­jus yra far­ma­ci­nės pa­skir­ties ir su­da­ry­tas iš skir­tin­gų tir­pi­mo tem­pe­ra­tū­rų so­jų alie­jaus mi­ši­nio. An­tra, tie alie­jai prieš pa­nau­do­jant iš­gry­ni­na­mi, o tai­gi juo­se ne­lie­ka jo­kių bal­ty­mi­nių jun­gi­nių ir ne­pa­gei­dau­ja­mų me­džia­gų. Ne­pri­klau­so­mos la­bo­ra­to­ri­jos at­lik­ti kon­tro­li­niai ty­ri­mai ro­do, kas mū­sų so­jų alie­ju­je nė­ra nė tru­pu­čio est­ro­ge­no ar į jį pa­na­šių jun­gi­nių. Be to, mū­sų so­jų alie­ju­je tik­rai nė­ra GMO.

Skir­tin­gų tir­pi­mo tem­pe­ra­tū­rų alie­jai
Sie­kiant pa­ge­rin­ti bio­lo­gi­nį Q10 įsi­sa­vi­ni­mą, „Phar­ma Nord“ pa­ten­tuo­tam me­to­dui bū­ti­na nau­do­ti ke­le­to skir­tin­gų tir­pi­mo tem­pe­ra­tū­rų alie­jų. „Phar­ma Nord“ Q10 kap­su­lėms nau­do­ja­mas tik so­jų alie­jus; bū­tent dėl šio alie­jaus ir uni­ka­laus kai­ti­ni­mo me­to­do iš­si­ski­ria Q10 mo­le­ku­lės, ku­rias or­ga­niz­mas ne­sun­kiai įsi­sa­vi­na.

Di­džiau­si Q10 ty­ri­mai at­lik­ti su so­jų alie­ju­mi
Ga­my­bos pra­džio­je „Bio-Qi­non Q10“ su­dė­ty­je bu­vo so­jų alie­jaus. Bū­tent mū­sų ypa­tin­gos for­mu­lės pre­pa­ra­tus moks­li­nin­kai nau­do­jo dau­ge­liui di­džių­jų ty­ri­mų, tai­gi „Phar­ma Nord“ Q10 pre­pa­ra­tas do­ku­men­tuo­tas ge­riau už bet ku­rį ki­tą rin­ko­je pla­ti­na­mą Q10 pro­duk­tą.

Komentarai
Kiti straipsniai