Šeštadienis, 2020 m. rugsėjo 26 d.

Sa­vait­ga­lį – eg­lu­tės įžie­bi­mai

Praėjusio penk­ta­die­nio va­ka­rą Tve­rų aikš­tė­je bu­vo nu­ma­ty­tas eg­lu­tės įžie­bi­mas. Nors vie­toj snai­gių iš dan­gaus kri­to dulks­na, tai ne­su­truk­dė nykš­tu­kams links­mai šok­ti ir iš­si­kvies­ti Ka­lė­dų se­ne­lį.

Ste­buk­lą kur­ti pa­dė­jo bū­rys nykš­tu­kų iš Tve­rų gim­na­zi­jos ir die­nos cen­tro. Lauk­da­mi Ka­lė­di­nio ste­buk­lo, tve­riš­kiai šil­dė­si žo­le­lių ar­ba­ta ir vai­ši­no­si me­duo­liais, kol ga­liau­siai eg­lu­tė su­ži­bo gra­žiau­sio­mis spal­vo­mis, o dan­gų nu­švie­tė šven­ti­nis fe­jer­ver­kas.
Šeš­ta­die­nį eg­lu­tė įžieb­ta ir Rie­ta­ve. Šven­tė­je šo­ko Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro mer­gai­čių šo­kių ko­lek­ty­vas, pa­si­ro­dė dra­mos stu­di­ja „Di­džio­ji T“, so­lis­tė Arie­lė, sve­čiai iš Tel­šių – mo­der­naus mu­zi­ki­nio la­vi­ni­mo mo­kyk­los „Con­mu­si­ca“ vai­kai ir jų va­do­vė. Šven­tė, ži­no­ma, ne­ap­si­ė­jo be Ka­lė­dų Se­ne­lio ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ro An­ta­no Čer­nec­kio svei­ki­ni­mo. Su­ži­bus ža­lias­ka­rei, šven­tę vai­ni­ka­vo įspū­din­gi fe­jer­ver­kai.

Nuotraukoje: Eglutės įžiebimo šventės akimirka iš Tverų.

Komentarai
Kiti straipsniai