Pirmadienis, 2020 m. liepos 13 d.

Pri­sta­ty­ta kny­ga, ku­rio­je – že­mai­tiš­kos ei­lės

Ant­ra­die­nio pa­va­ka­rę į bib­lio­te­ką rin­ko­si po­ezi­jos my­lė­to­jai – vy­ko že­mai­tiš­kos kny­gos „Su mei­lė Že­mai­tėjē“ su­tik­tu­vės. Į kny­gą sa­vo kū­ry­bą su­dė­jo net 38 Rie­ta­vo ir Plun­gės kraš­to kū­rė­jai, pri­sta­tę že­mai­tiš­kos kū­ry­bos pa­vel­dą. Ren­gi­nį pra­dė­jo Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ki­niai.

Apie šios kny­gos ke­lią pa­sa­ko­jo pro­jek­to va­do­vė – Plun­gės ra­jo­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos vyr. bib­lio­te­ki­nin­kė In­gri­da Jo­nuš­kie­nė. „Į bib­lio­te­ką at­ėjo Ade­lė Dau­kan­tai­tė su gra­žia idė­ja, prie ku­rios pa­siū­lė ir mums pri­si­jung­ti. Nu­si­šyp­so­jus lai­mei, ga­vo­me pi­ni­gė­lių, ir da­bar tu­ri­me gra­žią kny­gą, pa­ra­šy­tą že­mai­tiš­kai“, – sa­kė I. Jo­nuš­kie­nė. Vy­riau­siai kny­gos au­to­rei – 89 me­tai, jau­niau­siai dar nė­ra 30, tad kū­rė­jų spek­tras tik­rai įvai­rus. Anot A. Dau­kan­tai­tės, da­bar la­bai puo­se­lė­ja­ma kul­tū­ra, ta­čiau jo­je trūks­ta žo­džio. „Juk ne vel­tui Bib­li­jo­je pa­ra­šy­ta, kad pra­džio­je bu­vo žo­dis. Jis tu­ri di­de­lę ener­ge­ti­ką – jais mel­džia­mės, dai­nuo­ja­me, sva­jo­ja­me. Yra ra­šan­čių žmo­nių, ku­rie tu­ri Die­vo do­va­ną, ta­čiau sa­vo kū­ry­bą sle­pia stal­čiu­je ir nie­ka­da jos ne­bū­tų pa­vie­ši­nę, jei ne ši kny­ga. Iš vi­so to­kių žmo­nių šio­je kny­go­je yra 19. Žo­džio pa­vel­das pats svar­biau­sias, jei jo ne­iš­lai­ky­si­me, jis dings“, – sa­kė A. Dau­kan­tai­tė. Prie kny­gos pri­si­dė­jo ir že­mai­tiš­kos kal­bos tvar­ky­to­jas Juo­zas Pa­brė­ža. Kny­gos ga­le yra ir žo­dy­nas.
Lei­di­nį api­pa­vi­da­li­no Rie­ta­vo kraš­to dai­li­nin­kas Sau­lius Lau­ri­nai­tis (14 dar­bų). Jam įteik­ta pa­dė­ka už iliust­ra­ci­jų, gra­fi­nių dar­bų ir pa­veiks­lų su­kū­ri­mą. Plun­gės kū­rė­jų ei­les iliust­ra­vo Al­do­na Ruibienė (9 dar­bai). Ren­gi­nio me­tu sa­vo ei­les skai­tė Ge­no­vai­tė Čes­naus­kie­nė. Jai taip pat įteik­ta pa­dė­ka už že­mai­čių kal­bos sau­go­ji­mą ir puo­se­lė­ji­mą. Ren­gi­ny­je pri­si­min­ta ir po­etė Bi­ru­tė Leng­ve­nie­nė, ku­rios že­mai­tiš­ka kū­ry­ba iš­spaus­din­ta lei­di­ny­je. Kny­ga pa­do­va­no­ta po­etės ar­ti­mie­siems, o jos kū­ry­bą skai­tė Re­gi­na To­le­nie­nė.
Ne­gai­lė­ta pa­dė­kų ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­rui An­ta­nui Čer­nec­kiui, ku­ris bu­vo pa­ža­dė­jęs, kad lai­mė­jus pro­jek­tą, Sa­vi­val­dy­bė prie jo pri­si­dės 500 eu­rų. „Mes la­bai di­džiuo­ja­mės Jū­sų me­ru, ir pats Rie­ta­vas tu­ri juo džiaug­tis. Aš ne rie­ta­viš­kė, o at­va­žia­vau pas Rie­ta­vo me­rą pra­šy­ti pi­ni­gų. Jis pa­si­ti­kė­jo vi­sai ne­pa­žįs­ta­mu žmo­gu­mi ir lei­do šiam pro­jek­tui gy­ven­ti. Šiais lai­kais pa­ža­dą iš­te­sė­ti yra la­bai sun­ku“, – įteik­da­ma do­va­ną, sa­kė A. Dau­kan­tai­tė. Ei­lė­mis ir že­mai­tiš­kais nu­ti­ki­mais da­li­jo­si An­ge­lė Smul­kie­nė, I. Stra­žins­kai­tė-Glins­kie­nė, A. Dau­kan­tai­tė, o va­ka­rą už­bai­gė G. Čes­naus­kie­nės ei­lės.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Padėka iliustracijas knygai kūrusiam S. Laurinaičiui.

Komentarai
Kiti straipsniai