Sekmadienis, 2021 m. sausio 17 d.

Pa­mi­nė­jo tarp­tau­ti­nę ne­įga­lių­jų žmo­nių die­ną

Gruo­džio 5 d. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro sa­lė­je vy­ko ren­gi­nys, skir­tas ne­įga­lių­jų die­nai pa­mi­nė­ti. Ren­gi­nį pra­dė­jo Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ki­niai, do­va­no­ję žiū­ro­vas sa­vo dai­nas. 1983 m. pra­dė­ta ak­ty­viai su­pa­žin­din­ti pla­či­ą­ją vi­suo­me­nę su ne­įga­lių žmo­nių pro­ble­mo­mis ir ko­vo­ti, kad jiems bū­tų su­teik­tos vie­no­dos tei­sės kaip ir svei­kie­siems. Gruo­džio 3 d. pa­sau­lis mi­ni Tarp­tau­ti­nę ne­įga­lių­jų die­ną.

Rie­ta­vo ne­įga­lių­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Pet­ras Jo­nu­šas šia pro­ga svei­ki­no vi­sus su­si­rin­ku­sius. Pa­lin­kė­jo kas­dien su­rink­ti dau­gy­bę švie­sių gy­ve­ni­mo aki­mir­kų bei ži­no­ti, kad nie­kas šia­me pa­sau­ly­je nė­ra ma­žas ir ne­rei­ka­lin­gas. P. Jo­nu­šas įtei­kė pa­dė­kas so­cia­li­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gų ne­įga­lie­siems ben­druo­me­nė­je 2019 m. pro­jek­to veik­lų va­do­vams: Mil­dai Alu­tie­nei už va­do­va­vi­mą už­si­ė­mi­mų ir rank­dar­bių bū­re­liui, Jū­ra­tei Vir­ši­lie­nei už sa­vi­raiš­kos ir kū­ry­biš­ku­mo la­vi­ni­mą, mo­ky­mą, va­do­vau­jant ko­lek­ty­vui „Vil­ties bal­sai“, Li­nai Lau­ri­nai­tie­nei už va­do­va­vi­mą so­cia­li­nių įgū­džių ug­dy­mo ir pa­lai­ky­mo bū­re­liui ir Ie­vai Kim­tie­nei už pa­žin­ti­nių funk­ci­jų for­ma­vi­mą ir kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo mo­ky­mą.
Prie svei­ki­ni­mų pri­si­jun­gė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis ir So­cia­li­nių rei­ka­lų ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Jo­li­ta Al­sei­kie­nė. „Džiau­giuo­si jū­sų veik­la, mo­kė­ji­mu bū­ti kar­tu, or­ga­ni­zuo­ti ren­gi­nius, po­il­siau­ti ir da­ry­ti dar­be­lius. Ačiū, kad esa­te veik­lūs. Kiek tik įma­no­ma šia­me gy­ve­ni­me tu­rė­ti, tu­rė­ki­te vis­ką. Esa­te ne vie­ni – sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, pa­da­li­niai, sky­riai ir ki­ti ko­le­gos pa­de­da, tad drą­siai kreip­ki­tės pa­gal­bos. Ki­ti kar­tais net ne­pa­gal­vo­ja, kad esa­ma žmo­nių, ku­riems ma­žas slenks­te­lis, siau­ros du­rys ar ne­tin­ka­mai įreng­tas tu­a­le­tas yra kliū­tis. Šį su­vo­ki­mą rei­kė­tų iš­ug­dy­ti ir žiū­rė­ti, kad vi­si tu­rė­tų vie­no­das ga­li­my­bes. Steng­si­mės įvai­riais bū­dais pa­rem­ti ir pa­lai­ky­ti jū­sų drau­gi­ją“, – ža­dė­jo me­ras.
Prie svei­ki­ni­mų pri­si­dė­jo ir Rie­ta­vo kai­miš­ko­sios se­niū­ni­jos se­niū­nas To­mas Dauk­šas, Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to ben­druo­me­nė. Šven­tę tę­sė kon­cer­ti­nė pro­gra­ma.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Renginio metu skambėjo kolektyvo „Vilties balsai“ atliekamos dainos.

Komentarai
Kiti straipsniai