Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

Nuo sau­sio di­dės šiukš­lių su­tvar­ky­mo mo­kes­tis

„Sun­ku to­kį klau­si­mą ir pri­sta­ty­ti, kai kal­ba­me apie pi­ni­gus“, – taip pa­si­sa­ky­mą Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je gruo­džio 10-ąją pra­dė­jo Juo­zas Šle­pe­tis, lai­ki­nai va­do­vau­jan­tis už­da­ra­jai ak­ci­nei ben­dro­vei „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“ (TRATC). Ben­dro­vė nuo nau­jų me­tų ruo­šia­si di­din­ti miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­tvar­ky­mo mo­kes­tį sa­vi­val­dy­bėms. Kaip ži­nia, jie eks­plo­a­tuo­ja re­gio­ni­nę at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mą, ap­iman­čią at­lie­kų su­rin­ki­mą, ve­ži­mą, per­dir­bi­mą ir ša­li­ni­mą ke­tu­rių sa­vi­val­dy­bių – Tel­šių, Plun­gės, Ma­žei­kių ir Rie­ta­vo – ad­mi­nist­ruo­ja­mo­je te­ri­to­ri­jo­je. Kiek pa­di­dės vie­ti­nės rin­klia­vos mo­kes­tis už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mą gy­ven­to­jams, kol kas ne­įvar­di­ja­ma.

Lap­kri­čio 22 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ga­vo TRATC-o raš­tą apie nu­ma­to­mą ne­ei­li­nį vi­suo­ti­nį ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­mą, ku­ris vyks gruo­džio 27 die­ną jų ben­dro­vės pa­tal­po­se. Vie­nas iš dar­bot­var­kės klau­si­mų bus dėl miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų 1 to­nos su­tvar­ky­mo mo­kes­čio sa­vi­val­dy­bėms dy­džio nu­sta­ty­mo. Su­si­rin­ki­me tu­rės da­ly­vau­ti ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos va­lią iš­reikš­ti įga­lio­tas as­muo – ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas. Ko­dėl rei­kės bal­suo­ti už miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų vie­nos to­nos su­tvar­ky­mo mo­kes­čio di­di­ni­mą – prie­žas­tis ko­mi­te­te iš­dės­tė TRATC-o va­do­vas J. Šle­pe­tis ir eko­no­mis­tė Ra­sa Skur­vy­die­nė.
Da­bar miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų ga­lio­jan­tis vie­nos to­nos su­tvar­ky­mo mo­kes­čio dy­dis sa­vi­val­dy­bėms yra 47,70 eur. už to­ną (ga­lio­ja nuo 2018 m. sau­sio). Tai dar va­di­na­ma „var­tų“ mo­kes­čiu – mo­ka­ma už to­ną į są­var­ty­ną įve­ža­mų šiukš­lių.
Jei ki­tą­met iš­lik­tų toks pat įkai­nis, ben­dro­vė pa­skai­čia­vo, jog 2020 me­tus baig­tų su 252 tūkst. eu­rų nuos­to­liu. To­dėl nu­spręs­ta „var­tų“ mo­kes­tį sa­vi­val­dy­bėms nuo sau­sio 1-osios pa­di­din­ti iki 56 eu­rų už to­ną (t. y. 17 proc.). To­kiu at­ve­ju TRATC-as ki­tus me­tus baigs su 1,8 tūkst. eu­rų pel­no. Be­je, miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų mo­kes­tis ky­la vi­sur, ir kur kas dau­giau pro­cen­tų nei pas mus. Pa­vyz­džiui, Tau­ra­gė­je – net 40 pro­cen­tų.
Miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo mė­ne­si­nė kai­na sa­vi­val­dy­bėms ap­skai­čiuo­ja­ma pa­gal for­mu­lę, su­de­dant ke­le­tą de­da­mų­jų. Vie­nas iš jų yra tar­šos mo­kes­tis. „Ne­pri­klau­so­mai nuo mū­sų, tar­šos mo­kes­tis bus pen­kis kar­tus di­des­nis“, – sa­kė J. Šle­pe­tis, pa­aiš­kin­da­mas, jog nau­jas LR Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tas tar­šos mo­kes­tis są­var­ty­ne ša­li­na­moms at­lie­koms 2020 me­tams ky­la nuo 5 eu­rų už to­ną iki 27,5 eu­rų už to­ną. To­dėl vien tar­šos mo­kes­čio są­nau­dos ki­tą­met iš­augs 195,5 tūkst. eu­rų.
Taip pat dėl at­lie­kų tvar­ky­mo me­cha­ni­nio bio­lo­gi­nio ap­do­ro­ji­mo įren­gi­nių (MBA) ope­ra­to­riaus pa­slau­gų in­dek­suo­tos kai­nos są­nau­dos iš­au­ga 27,3 tūkst. eu­rų. Vien šios dvi prie­žas­tys ben­dro­vei są­nau­das pa­di­di­na net 222,8 tūkst. eu­rų.
Kal­bant tik apie Plun­gės ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bes, čia ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mo są­nau­dos pa­di­dė­ja ir dėl nau­jai įren­gia­mų pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių iš­tuš­ti­ni­mo kai­nos. Skai­čiuo­ja­ma, jog dėl to bus pa­tir­ta 80,2 tūkst. eu­rų dau­giau są­nau­dų.
Dar Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je yra di­des­nės skai­čiuo­ja­mos ža­lių­jų at­lie­kų su­rin­ki­mo są­nau­dos, ku­rias įta­ko­jo ža­lie­nų iš­ve­ži­mas iš in­di­vi­du­a­lių val­dų, kas su­da­ro 90 tūkst. eu­rų są­nau­dų. Gy­ven­to­jai už ža­lie­nų kon­tei­ne­rių iš­tuš­ti­ni­mą da­bar ne­mo­ka, at­si­ran­da po­rei­kis ras­ti lė­šų kom­pen­suo­ti ve­žė­jo są­nau­das. Vien dėl pu­siau po­že­mi­nių šiukš­lių kon­tei­ne­rių iš­tuš­ti­ni­mo kai­nos ir ža­lie­nų iš­ve­ži­mo są­nau­dos Plun­gės sa­vi­val­dy­bei ky­la 159 tūkst. eu­rų.
Kaip vi­sa tai at­si­lieps gy­ven­to­jams, kiek jiems pa­brangs rin­klia­va už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mą? Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­tos ūkio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė, eko­lo­gė Ro­ber­ta Ja­ku­mie­nė ak­cen­ta­vo, jog 17 pro­cen­tų di­dės va­di­na­ma­sis „var­tų“ mo­kes­tis sa­vi­val­dy­bei. Tai ne­reiš­kia, jog tiek di­dės ir šiukš­lių rin­klia­vos mo­kes­tis gy­ven­to­jams. Tie­sa, jis kaž­kiek di­dės, bet kiek pro­cen­tų – kol kas ne­ži­nia, nes pir­miau Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je tu­rės bū­ti pa­keis­ti rin­klia­vos nuo­sta­tai ir pa­tvir­tin­ti nau­ji įkai­niai. Grei­čiau­siai spren­di­mas ga­li bū­ti pri­im­tas sau­sio mė­ne­sį. Tai­gi, 2020-ai­siais, ga­vę są­skai­tas už šiukš­les, gy­ven­to­jai ir su­ži­nos, kad mo­kė­ti jau rei­kia dau­giau – rin­klia­va už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mą bus šiek tiek di­des­nė.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Už toną į sąvartyną įvežamų šiukšlių savivaldybė mokės 56 Eur (vietoje 47,70 Eur).

Komentarai
Kiti straipsniai