Šeštadienis, 2020 m. rugpjūčio 08 d.

Jau­nų­jų šau­lių są­skry­dy­je „Šau­lių nak­tis mo­kyk­lo­je“– ir mo­ky­ma­sis, ir pra­mo­gos

Gruo­džio 6-oji bū­rin su­kvie­tė Že­mai­ti­jos re­gio­no jau­nuo­sius šau­lius: dvi die­nas tru­ku­sia­me Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je vy­ku­sia­me są­skry­dy­je jie su­si­rin­ko pa­si­var­žy­ti, pa­si­mo­ky­ti ir tu­ri­nin­gai pra­leis­ti lai­ką.

Pa­svei­kin­ti ren­gi­nio da­ly­vių at­vy­ko Že­mai­ti­jos šau­lių 8-osios rink­ti­nės va­das Ju­lius Svi­ru­šis, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Man­tas Čes­naus­kas, Lie­tu­vos skau­ti­jos Tel­šių kraš­to Gon­din­gos tun­to skau­tai ir ki­ti sve­čiai.
Ren­gi­nio pra­džio­je, iš­kil­min­go­je są­skry­džio ri­kiuo­tė­je, įne­šus vė­lia­vą ir su­gie­do­jus Lie­tu­vos him­ną, rink­ti­nės va­das J. Svi­ru­šis pa­skel­bė apie nau­jų pa­rei­gy­bių su­tei­ki­mą. Ži­vi­lė Vė­liū­tė pa­skir­ta į Var­nių 804 šau­lių kuo­pos bū­rio va­do pa­rei­gas, Po­vi­las Sta­nys – į Ma­žei­kių Ga­bi­jos jau­nų­jų šau­lių bū­rio va­do pa­va­duo­to­jo, Ro­kas Ga­ba­lis – į Ma­žei­kių Ga­bi­jos jau­nų­jų šau­lių bū­rio 1 sky­riaus va­do pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas.
Ri­kiuo­tės me­tu pa­gerb­ti ir šau­lių va­dai bei šau­liams nu­si­pel­nę as­me­nys: už Lie­tu­vos is­to­ri­jos ir pi­lie­tiš­ku­mo pa­mo­kas jau­nie­siems šau­liams, dar­bą Tė­vy­nės la­bui ir jos vai­kų ge­ro­vei, už ge­bė­ji­mą už­deg­ti mei­lę Lie­tu­vai, už Tė­vy­nės nu­ei­to ke­lio pri­mi­ni­mą pa­dė­kos įteik­tos Že­mai­ti­jos šau­lių 8-osios rink­ti­nės va­dui J. Svi­ru­šiui, šios rink­ti­nės me­to­di­nin­kui Le­o­nui Mi­lei­kiui, Klai­pė­dos ka­ro is­to­ri­jos klu­bo pir­mi­nin­kui Egi­di­jui Kaz­laus­kiui, aso­cia­ci­jos „Bal­ti­jos štor­mas“ na­riui Si­gi­tui Be­kė­žai.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius M. Čes­naus­kas ak­ty­viau­siems ir la­biau­siai nu­si­pel­niu­siems jau­nie­siems šau­liams įtei­kė Sa­vi­val­dy­bės me­ro var­du pa­si­ra­šy­tas pa­dė­kas.
Pa­si­bai­gus ofi­cia­lia­jai ren­gi­nio da­liai, jau­nie­ji šau­liai sku­bė­jo į su­si­ti­ki­mą su is­to­ri­jos klu­bų – Klai­pė­dos ka­ro is­to­ri­jos ir aso­cia­ci­jos „Bal­ti­jos štor­mas“ – at­sto­vais, kur tu­rė­jo pro­gą su­si­pa­žin­ti su Lie­tu­vos ka­rių gin­klais ir uni­for­mo­mis nuo se­no­vės iki da­bar.
Į są­skry­dį at­vy­kę Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­riš­kų­jų pa­jė­gų ka­riai sa­va­no­riai šau­liams pri­sta­tė žy­gio eki­puo­tę, sa­va­no­rės Ane­ta Pjan­ko­vai­tė ir Gin­ta­rė Jo­naus­kai­tė pa­ren­gė įvai­rių įdo­mių už­duo­čių.
Vė­liau šau­lių ko­man­dos pa­de­monst­ra­vo na­mų dar­bus-pri­sis­ta­ty­mus. Sta­ty­tos pi­ra­mi­dės iš žmo­nių, skam­bė­jo dai­nos, ro­dy­ti spek­tak­liai, pa­ro­di­jos. Taip pat bu­vo ga­li­ma pa­si­tik­rin­ti ži­nias vik­to­ri­no­je-kon­kur­se „Lie­tu­vos ka­riai ir šau­liai“.
O nak­tį vy­ko įvai­rios rung­tys. Kar­tu su va­dais jau­nie­ji šau­liai jė­gas iš­ban­dė žais­min­go­se es­ta­fe­tė­se: su le­do ru­tu­lio laz­da va­rė ka­muo­lį, už­riš­to­mis aki­mis įvei­ki­nė­jo mi­nų lau­kus; žais­min­gai ban­dė iš­si­va­duo­ti iš pa­bė­gi­mų kam­ba­rio, mė­tė į tai­ki­nį ka­muo­lius…
Sek­ma­die­nio ry­te, po mankš­tos, sto­vyk­los už­da­ry­mo me­tu pa­skelb­ti są­skry­džio var­žy­tu­vių re­zul­ta­tai: ko­man­di­nė­je įskai­to­je I vie­ta ati­te­ko Var­nių 804 šau­lių kuo­pos jau­nų­jų šau­lių bū­riui, II vie­ta – Al­sė­džių 806 šau­lių kuo­pos jau­nų­jų šau­lių bū­riui, III vie­ta – Ma­žei­kių 801 šau­lių kuo­pos „Ga­bi­jos“ jau­nų­jų šau­lių bū­riui…
Ku­pi­ni ge­rų emo­ci­jų, džiaug­da­mie­si ge­rai pra­leis­tu lai­ku ir įgy­to­mis ži­nio­mis, jau­nie­ji šau­liai iš­si­skirs­tė į gim­tą­sias Že­mai­ti­jos vie­tas, pa­si­ža­dė­ję dar ne kar­tą su­si­tik­ti pa­na­šiuo­se ren­gi­niuo­se.

Žyd­rū­nas PILITAUSKAS

Nuotraukoje: Varnių 804 šaulių kuopos jaunųjų šaulių būrys (1 vieta).

Komentarai
Kiti straipsniai