Šeštadienis, 2020 m. rugpjūčio 08 d.

Gaisras Kan­tau­čiuo­se: šei­mi­nin­kė iš­vež­ta į li­go­ni­nę

Di­de­lė ne­lai­mė iš­ti­ko Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Kan­tau­čių kai­mo gy­ven­to­jus – gruo­džio 10-osios vi­dur­die­nį mū­ri­nio na­mo vi­du­je ki­lo gais­ras. Kaip vė­liau pa­aiš­kė­jo, vis­kas dėl elek­tri­nės džio­vyk­lės. Pen­si­nio am­žiaus šei­mi­nin­kei D. P. pri­rei­kė me­di­kų pa­gal­bos.

Pa­gal­bos skam­bu­čio Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba (PGT) su­lau­kė ant­ra­die­nį, prieš pat dvy­lik­tą va­lan­dą. Pra­neš­ta, jog Kan­tau­čių kai­me, Ber­žų gat­vė­je, de­ga gy­ve­na­ma­sis na­mas.
At­vy­kus gel­bė­to­jams, vie­no aukš­to mū­ri­nu­kas bu­vo pil­nas dū­mų, jie vir­to ka­muo­liais pro sto­gą. Lieps­na siau­bė na­mo vi­dų. Ug­nia­ge­siai spė­jo iš­neš­ti du du­jų ba­lio­nus. Van­de­nį jiems te­ko ve­žio­tis iš už ki­lo­met­ro.
Sa­vi­nin­kė D. P. ne­ap­de­gė, ta­čiau pa­ty­rė šo­ką. Ją grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dar­buo­to­jai tuoj pat iš­ve­žė į li­go­ni­nę.
Kaip pa­aiš­kė­jo, gais­ras ki­lo mie­ga­ma­ja­me. Pa­sak Plun­gės PGT vir­ši­nin­ko My­ko­lo Pronc­kaus, su­ge­do ir už­si­de­gė ten bu­vu­si įjung­ta elek­tri­nė skal­bi­nių džio­vyk­lė.
Šei­mi­nin­kė tuo tar­pu tvar­kė­si vir­tu­vė­je, kur bu­vo įreng­tas ir dū­mų de­tek­to­rius. Vir­tu­vė iš­de­gė ma­žiau­siai, bet vi­sur ki­tur na­mo vi­dus nu­siaub­tas ga­na stip­riai. Taip pat su­nio­ko­tas me­di­nis per­den­gi­mas, nu­de­gė apie 60 kv. m sto­go. Na­mas bu­vo ap­draus­tas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Ugnis nusiaubė mūrinio namo vidų, nudegė dalis stogo.

Komentarai
Kiti straipsniai