Sekmadienis, 2020 m. vasario 23 d.

Ap­do­va­no­jo už nuo­pel­nus Že­mai­ti­jai

2019 me­tai ypač reikš­min­gi Že­mai­ti­jai ir jos is­to­ri­jai. Že­mai­ti­jos pir­mo­jo pa­mi­nė­ji­mo is­to­ri­niuo­se šal­ti­niuo­se 800-ųjų me­tų ju­bi­lie­jaus pro­ga Tel­šių „Al­kos“ mu­zie­ju­je vy­ku­sio­je iš­kil­min­go­je ce­re­mo­ni­jo­je bu­vo įver­tin­ti as­me­nys, sa­vo dar­bais reikš­min­gai pri­si­dė­ję prie is­to­ri­nės Eu­ro­pos že­mės – Že­mai­ti­jos – ta­pa­ty­bės, kal­bos, is­to­ri­nės at­min­ties iš­sau­go­ji­mo ir įpras­mi­ni­mo, Že­mai­ti­jos var­do sklai­dos pa­sau­ly­je, jos iden­ti­te­to stip­ri­ni­mo, tra­di­ci­jų iš­sau­go­ji­mo, už moks­li­nių, edu­ka­ci­nių ir kul­tū­ri­nių veik­lų ini­cia­ty­vas.

Tarp ge­riau­sių ir iš­ki­liau­sių Že­mai­ti­jos pa­trio­tų bu­vo no­mi­nuo­ti ir du Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros dar­buo­to­jai – Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­rius Vy­tas Rut­kaus­kas ir Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro re­ži­sie­rius Vin­cas An­driuš­ka. Jie abu ap­do­va­no­ti žen­klu „Už nuo­pel­nus Že­mai­ti­jai“. Šis ap­do­va­no­ji­mas – dė­kin­gu­mo ir at­mi­ni­mo pro­gi­nis žen­klas Že­mai­ti­jai nu­si­pel­niu­siems as­me­nims. Jo ser­ti­fi­ka­tas už­ra­šy­tas lie­tu­vių, že­mai­čių, an­glų kal­bo­mis. Žen­klą įstei­gė Že­mai­ti­jos me­tų mi­nė­ji­mo ko­mi­si­ja, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo lai­ki­no­ji že­mai­čių gru­pė.

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės inf.

Nuotraukoje: Apdovanotas Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorius V. Rutkauskas (kairėje).

Komentarai
Kiti straipsniai