Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas su­lau­kė iš­skir­ti­nio dė­me­sio Briu­se­ly­je

Ge­ra ži­nia mū­sų kraš­tui: Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas (ŽNP) pri­pa­žin­tas su­ba­lan­suo­to tu­riz­mo te­ri­to­ri­ja. Spe­cia­lus tai pa­tvir­ti­nan­tis ser­ti­fi­ka­tas pra­ėju­sią sa­vai­tę ŽNP di­rek­to­riui Ra­mū­nui Ly­džiui įteik­tas Briu­se­ly­je (Bel­gi­ja), Eu­ro­pos re­gio­nų ko­mi­te­te.

Eu­ro­pos su­ba­lan­suo­to tu­riz­mo char­ti­jos ser­ti­fi­ka­tas – do­ku­men­tas, pa­tvir­ti­nan­tis aukš­tą ko­ky­bę. Gruo­džio 2 die­ną Eu­ro­pos re­gio­nų ko­mi­te­te Briu­se­ly­je ofi­cia­lios ce­re­mo­ni­jos me­tu šis pa­žy­mė­ji­mas ir bu­vo įteik­tas Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­niam par­kui. Ser­ti­fi­ka­tą at­si­ė­mė di­rek­to­rius R. Ly­dis.
Šis ser­ti­fi­ka­tas – tai di­džiu­lis pri­pa­ži­ni­mas tarp Eu­ro­pos sau­go­mų te­ri­to­ri­jų, reiš­kian­tis, kad pas mus di­de­lis dė­me­sys ski­ria­mas dar­naus tu­riz­mo prin­ci­pų įgy­ven­di­ni­mui.
Pir­mą kar­tą par­kas bu­vo ser­ti­fi­kuo­tas 2013 me­tais. Ser­ti­fi­ka­tas ga­lio­jo 5 me­tus. Per šį lai­ko­tar­pį ŽNP di­rek­ci­ja kar­tu su so­cia­li­niais part­ne­riais bu­vo įsi­pa­rei­go­ju­si įgy­ven­din­ti char­ti­jos ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus.
2018–2019 m. di­rek­ci­ja pa­tei­kė ata­skai­tą už per pra­ėju­sį lai­ko­tar­pį nu­veik­tus dar­bus EUROPARC fe­de­ra­ci­jai, pa­ren­gė nau­jo lai­ko­tar­pio dar­naus tu­riz­mo stra­te­gi­ją bei veiks­mų pla­ną, ren­gė ati­tin­ka­mus do­ku­men­tus ir ruo­šė­si re­ser­ti­fi­ka­vi­mo pro­ce­sui. Ver­tin­to­jai la­bai ge­rai įver­ti­no nu­veik­tus dar­bus, ben­dra­dar­bia­vi­mą tarp įvai­rių par­ke vei­kian­čių or­ga­ni­za­ci­jų, jų po­žiū­rį į su­ba­lan­suo­to tu­riz­mo prin­ci­pų lai­ky­mą­si.
Svar­bu pa­žy­mė­ti, kad Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas šiuo me­tu  yra vie­nin­te­lė sau­go­ma te­ri­to­ri­ja Lie­tu­vo­je, ku­ri pri­pa­žin­ta kaip te­ri­to­ri­ja, ati­tin­kan­ti Eu­ro­pos su­ba­lan­suo­to tu­riz­mo char­ti­jos rei­ka­la­vi­mus. Eu­ro­po­je yra 110 to­kių te­ri­to­ri­jų 16-oje Eu­ro­pos ša­lių.

Pa­reng­ta pa­gal ŽNP inf.

Nuotraukoje: R. Lydžio rankose – Europos subalansuoto turizmo chartijos sertifikatas.

Komentarai
Kiti straipsniai