Šeštadienis, 2020 m. rugpjūčio 08 d.

Už po­li­ci­jai bruk­tą ky­šį mo­te­ris ga­vo tūks­tan­ti­nę bau­dą

Kai ku­rie pi­lie­čiai vis dar gy­ve­na ta­ry­bi­niais lai­kais, kai bu­vo „ma­da su­si­tar­ti“ ar „pa­tep­ti“. Ta­čiau lai­kai kei­čia­si ir mi­nė­ta blo­gy­bė – duo­ti ar im­ti ky­šį – pa­ma­žu iš­gy­ven­di­na­ma. Da­bar siū­ly­da­mi ky­šį val­di­nin­kui, dak­ta­rui ar pa­rei­gū­nui, žmo­nės ga­li at­si­dur­ti tei­sia­mų­jų suo­le. Ten pat ga­li pa­kliū­ti ir ky­šio ėmė­jas. Vis­kas fil­muo­ja­ma, fo­to­gra­fuo­ja­ma, įra­šo­ma… O baus­mės už tai ne­ma­žos – tūks­tan­ti­nės. Tai ga­lė­tų pa­tvir­tin­ti ir Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­ja Zi­ta Rum­bu­tie­nė (gim. 1956 m.), ku­ri ne­se­niai Gin­ta­liš­kė­je ban­dė pa­pirk­ti po­li­ci­nin­kus, ti­kė­da­ma­si „pra­slys­ti“ ne­nu­baus­ta už vai­ra­vi­mą iš­gė­rus.

Plun­gės apy­lin­kės teis­mas Z. Rum­bu­tie­nės by­lą iš­nag­ri­nė­jo gruo­džio 3 die­ną ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka. Mo­te­ris bu­vo kal­ti­na­ma pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 227 straips­nio 2 da­lį (pa­pir­ki­mas).
Rim­tų ne­ma­lo­nu­mų mi­nė­ta mo­te­ris pri­si­da­rė šių me­tų spa­lio 8 die­ną, apie 15.40 va­lan­dą, Gin­ta­liš­kės kai­me. Siek­da­ma iš­veng­ti bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės už ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mą (vai­ra­vo ne­blai­vi), po­li­ci­nin­kams pa­siū­lė 100 eu­rų ky­šį. Už tai Z. Rum­bu­tie­nė iš­kart bu­vo už­da­ry­ta į areš­ti­nę, jos at­žvil­giu pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.
Teis­mas nu­sta­tė, jog kal­ti­na­mo­ji pi­ni­gus – 100 eu­rų ku­piū­rą – pa­dė­jo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų tar­ny­bi­nia­me au­to­mo­bi­ly­je „VW Trans­por­ter“, prie Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vy­res­nio­sios ty­rė­jos J. K. akių. Tą su­mą Z. Rum­bu­tie­nė pa­dė­jo ant tar­ny­bi­nia­me au­to­mo­bi­ly­je esan­čio sta­liu­ko ir pa­pra­šė su­si­tar­ti – ne­fik­suo­ti pa­žei­di­mo ir ne­re­gist­ruo­ti įvy­kio. O įvy­kis bu­vo toks: ji vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį „Opel Fron­te­ra B“ bū­da­ma ap­svai­gu­si nuo al­ko­ho­lio – nu­sta­ty­tas dau­giau ne­gu 1,5 pro­mi­lės gir­tu­mas. Aiš­ku, su­si­tar­ti ne­pa­vy­ko.
Pa­rei­gū­nų pa­pir­ki­mas lai­ko­mas ty­či­niu apy­sun­kiu nu­si­kal­ti­mu. Teis­mas at­si­žvel­gė, jog mo­te­ris anks­čiau ne­teis­ta, jog kal­tę pri­pa­ži­no ir gai­lė­jo­si, jog dir­ba (ūki­nin­kau­ja). Tie­sa, bu­vo baus­ta ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka už ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mą. Nors bau­dą jau su­mo­kė­jo, ta­čiau nuo­bau­da te­bė­ra ga­lio­jan­ti.
Gruo­džio 3 die­ną teis­mas Z. Rum­bu­tie­nę pri­pa­ži­no kal­ta dėl ky­šio da­vi­mo ir pa­sky­rė jai baus­mę – 5100 eu­rų bau­dą. Ka­dan­gi mo­te­ris kal­tę pri­pa­ži­no, baus­mę su­ma­ži­no treč­da­liu – iki 3400 eu­rų. Dar 200 eu­rų „nu­brau­kė“ dėl to, jog į baus­mės lai­ką bu­vo įskai­ty­tos dvi lai­ki­no­jo su­lai­ky­mo die­nos. Li­ku­sią su­mą – 3200 eu­rų – ji tu­rės su­mo­kė­ti per du mė­ne­sius. Ki­taip ne­su­mo­kė­ta bau­da bus iš­ieš­ko­ta pri­vers­ti­nai.
Jei su to­kia baus­me Z. Rum­bu­tie­nė ne­bus lin­ku­si su­tik­ti, per 14 die­nų ga­lės pa­duo­ti pra­šy­mą rei­ka­lau­da­ma su­reng­ti by­los nag­ri­nė­ji­mą teis­me. Ki­tu at­ve­ju įsi­tei­sė­jęs teis­mo bau­džia­ma­sis įsa­ky­mas bus ne­be­skun­džia­mas.
Po­li­ci­jai siū­ly­tas ky­šis – 100 eu­rų ver­tės ban­kno­tas – lai­ko­mas nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo prie­mo­ne, tad bu­vo kon­fis­kuo­tas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai