Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

Švie­so­fo­ras iš­ma­nus, bet vai­ruo­to­jai jį kei­kia

Vai­ruo­to­jai nirš­ta: už­si­de­gus prie tu­ne­lio esan­čiam ža­liam švie­so­fo­ro sig­na­lui įma­no­ma pra­va­žiuo­ti tik dviem ma­ši­nom! O kas bus, kai pa­šals ir taps sli­du?

Tu­ne­lio įren­gi­mas bu­vo džiu­gus įvy­kis vi­siems plun­giš­kiams ir mies­to sve­čiams. Ta­čiau įreng­tas švie­so­fo­ras ap­kar­ti­no džiu­ge­sį. Bent taip ma­no vai­ruo­to­jai, no­rin­tys pra­va­žiuo­ti pro tu­ne­lį ar pa­suk­ti į Sto­ties gat­vę.
„Ge­ras tas švie­so­fo­ras – dvi ma­ši­nos ga­li pra­va­žiuo­ti“. „Tre­čias au­to­mo­bi­lis tu­ri va­žiuo­ti pa­žeis­da­mas tai­syk­les – jau per gel­to­ną…“, – so­cia­li­nia­me tin­kle pik­ti­no­si plun­giš­kiai.
Kai kas siū­lo bū­ti kan­tres­niems: „Ma­nau, kad dar ko­re­guos…“
Ta­čiau ne vie­nas ko­men­ta­to­rius siū­lo vai­ruo­to­jams ir į sa­ve pa­si­žiū­rė­ti: „Reik ne­si­žval­gy­ti, o va­žiuot, kai ža­lia už­si­de­ga, – ra­šo Min­dau­gas ir pri­du­ria, – kai mes, kai­mie­čiai, iš­mok­sim va­žiuot, ir pen­kios ma­ši­nos per ža­lią su­spės iš­va­žiuot…“
Jam ant­ri­na dar vie­nas vai­ruo­to­jas: „Dar ir va­žiuo­ti tru­pu­tį rei­kia iš­mokt plun­giš­kiams: už­si­de­gus ža­liam va­žiuot rei­kia, o ne pa­si­dėt te­le­fo­ną, įsi­jungt pa­va­rą ir tik ta­da po tru­pu­tį iš­ju­dėt…“
Kaip ten be­bū­tų, vis­gi pro­ble­mą su švie­so­fo­rais pri­pa­žįs­ta ir val­džios at­sto­vai.
Pir­ma­die­nį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas re­dak­ci­jai pa­tvir­ti­no, jog ne tik ži­no apie šią pro­ble­mą, bet jau krei­pė­si ir į ran­go­vus.
„Krei­pė­mės į ran­go­vus UAB „Eu­ro­via“ ir UAB „Fi­ma“ – jie įren­gi­nė­jo švie­so­fo­rą. Kol kas dar vyks­ta de­ri­ni­mo dar­bai. Šiaip švie­so­fo­ras išma­nus: pri­važia­vus au­to­ka­me­ros fik­suo­ja trans­portą ir ta­da per­jun­ginėja švie­sas. Tik ma­no­me, jog pro­ble­ma – gal kiek per trum­pi per­si­jun­gi­mo cik­lai. Šian­dien (pir­ma­die­nį – aut. pa­sta­ba) vyks Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos posėdis. Ma­nau, šis klau­si­mas bus ap­ta­rinėja­mas“, – re­dak­ci­jai sa­kė M. Kau­nas.
Tad vai­ruo­to­jams be­lie­ka kan­triai lauk­ti, kol bus baig­ti švie­so­fo­ro de­ri­ni­mo dar­bai.

Pet­ras ŽILIUS

Nuotraukoje: Šviesoforai išmanūs, bet vairuotojus siutina, kad užsidegus žaliam signalui gali pravažiuoti tik du–trys automobiliai…

Komentarai
Kiti straipsniai