Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

Plun­giš­kė įkliu­vo į bu­to nuo­mo­to­jų pin­kles

Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai pra­dė­jo ty­ri­mą dėl suk­čia­vi­mo – nuo ap­ga­vi­kų nu­ken­tė­jo plun­giš­kė, no­rė­ju­si iš­si­nuo­mo­ti bu­tą mies­te.

Gruo­džio 5 die­ną į pa­rei­gū­nus krei­pė­si 1997 m. gi­mu­si Plun­gės gy­ven­to­ja. Ji nu­ro­dė, kad gruo­džio 4-ąją so­cia­li­nia­me tin­kla­la­py­je „Fa­ce­bo­ok“ ra­do skel­bi­mą apie nuo­mo­ja­mą bu­tą Plun­gės mies­te. Už bu­to nu­omą mo­te­ris į nu­ro­dy­tą są­skai­tą per­ve­dė 280 eu­rų, ta­čiau nuo ta­da su ta­ria­mu nuo­mo­to­ju su­si­siek­ti ne­pa­vyks­ta.

Komentarai
Kiti straipsniai