Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

Paš­tas neims pa­pil­do­mo mo­kes­čio

Lie­tu­vos paš­tas mū­sų skai­ty­to­jus in­for­muo­ja, kad siek­da­mas pa­lai­ky­ti re­gio­nų spau­dą ir jos pri­ei­na­mu­mą ato­kių vie­to­vių gy­ven­to­jams, nuo šiol to­se vie­to­vė­se, ku­rias ap­tar­nau­ja mo­bi­lus laiš­ki­nin­kas, at­vy­kęs į na­mus pas gy­ven­to­ją, jis neims pre­nu­me­ra­tos pri­ėmi­mo mo­kes­čio – 0,50 Eur.

Komentarai
Kiti straipsniai